عكسی كه نشریه آوینی را بست

برجی همکار شهید آوینی: آن عكس جوان بوسنیایی بود با موهای بلند و عینك ریبن و سربند جهاد، الله اكبر كه من گرفته بودم. مسئولان ارشاد دولت خاتمی، انتشار این عكس را تهاجم فرهنگی تلقی كرده بودند.

شهید آوینی در پاسخ به آنها گفت:
این الله اكبر تهاجم فرهنگی ماست نه آن عینك ریبن!
.
Photo
Shared publiclyView activity