Profile cover photo
Profile photo
災害支援リサイクルセンター
あなたの家の不用品が災害支援に役立ちます。
あなたの家の不用品が災害支援に役立ちます。
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
日本赈灾中心是一项向我们遍布全国各地的合作二手商店销售您家中不需要的物品并捐赠一部分利润至灾区群众的项目。如果您正在搬家或回国的过程中,并且有一些您不再需要的物品,我们将感激地接受您所出售的一切物品(除去几个例外)。

Post has attachment
「日本救災中心」這個計畫會將您家中不需要的物品賣給全國我們合作的二手商店,並將部分獲益捐贈給災區的民眾。如果您正在搬家或者即將回國,因此有不需要用到的物品,除了少數例外,我們皆樂意接受。

Post has attachment
Japan Disaster Relief Center (Trung tâm Cứu trợ sau Thảm họa Nhật Bản) là dự án giúp bán các vật dụng không còn dùng đến trong gia đình bạn cho các cửa hàng đối tác bán đồ cũ của chúng tôi trên toàn quốc, và quyên tặng một phần lợi nhuận cho những người dân tại các khu vực đang chịu tổn thất sau thảm họa. Nếu bạn sắp về nước hay trở về nhà, và có những vật dụng không còn dùng tới, trừ một vài ngoại lệ, bất kỳ vật gì chúng tôi cũng xin được nhận với lòng biết ơn.

Post has attachment
ศูนย์บรรเทาภัยพิบัติญี่ปุ่นเป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อขายสิ่งของในบ้านที่คุณไม่ใช้แล้วให้กับร้านของมือสองที่เป็นพันธมิตรของเราทั่วโลก แล้วบริจาคกำไรบางส่วนให้ผู้คนในเขตที่ได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดภัยพิบัติ หากคุณย้ายบ้านหรือกลับประเทศและมีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เรายินดีรับบริจาคของแทบทุกชนิด

Post has attachment
Ang Japan Disaster Relief Center ay isang proyekto para ibenta ang mga bagay na hindi ninyo kailangan sa inyong bahay sa mga ka-partner naming segunda manong tindahan sa buong bansa at ibigay ang bahagi ng kita sa mga tao sa mga rehiyong nagdurusa pagkatapos ng kalamidad. Kung ikaw ay naglilipat o babalik sa iyong sariling bansa at may mga gamit na hindi mo na kailangan, maliban sa ilang eksepsyon, kahit ano ay malugod na tatanggapin.

Post has attachment
El Centro de Atención de Desastres de Japón es un proyecto que consiste en vender artículos del hogar que ya no se usan a alguna de nuestras tiendas de segunda mano asociadas y repartidas por el territorio nacional, y en donar una parte de esos beneficios a las personas afectadas en zonas de desastre. Si te mudas o vuelves a tu país y tienes cosas que ya no vas a usar, salvo algunas excepciones, todo será bien recibido.
Wait while more posts are being loaded