Profile cover photo
Profile photo
ประชิด ทิณบุตร
1,172 followers
1,172 followers
About
ประชิด's interests
View all
ประชิด's posts

Post has attachment
ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนต์เพื่อพ่อกับสมาพันธ์การพิมพ์ไทย โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ The project “Nine Fonts for Dad”
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนต์เพื่อพ่อ กับสมาพันธ์การพิมพ์ไทย โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ The project “Nine Fonts for Dad” was initiated by the Federation of Thai Printing Industries to express their gratitude and loyalty to the late King. All ...

Post has attachment
ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนต์เพื่อพ่อกับสมาพันธ์การพิมพ์ไทย โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ The project “Nine Fonts for Dad”
ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนต์เพื่อพ่อกับสมาพันธ์การพิมพ์ไทย โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ The project “Nine Fonts for Dad” was initiated by the Federation of Thai Printing Industries to express their gratitude and loyalty to the late King. All nine fonts are open...

Post has attachment
ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น ชื่อแบรนด์ สวนสารพัดดี

Post has attachment
สัปดาห์ที่1/10/2560 ปฐมนิเทศ-กิจกรรมเตรียมตัวก่อนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559
สัปดาห์ที่1/10/2560 ปฐมนิเทศ-กิจกรรมเตรียมตัวก่อนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559  ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าทำกิจกรรมออนไลน์ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยให้ดำเนินการดังนี้คือ (ศึกษาเรียนรู้ แก้ปัญหา ประสานงานด้วยตนเองหรือเรียนรู้ด้วยกันแบบก...

Post has attachment
ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2559 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้...

Post has attachment
ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2559 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้...

Post has attachment
**
การนำเสนอผลงานออกแบบอัตลักษณ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขา่วิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.flickr.com/gp/60774419@N00/HV0r56

Post has attachment
วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ มจษ. นำนักศึกษาไปอบบรมสัมมนาที่สมาคมธรรมศาสตร์
วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ นำนักศึกษาไปอบบรมสัมมนาที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ kim pai เหรียญทองการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พบกับวิทยากรชื่อดังระดับโลก คุณสมชนะ กังวานจิตต์ อาจารย์มยุรี ภาคลำเจ...

Post has attachment
บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันแรก การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท Theme งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้อง Lotus 11 เวลา 13.00-16.30 น. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ วันที่ 17/สค./2559 โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ 7 ท่านคือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี และทีมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมาร่วมนำเสนอจำนวน 3 ท่านคือ จ่าเอกสมบัติ วิสุทธิพันธ์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง จังหวัดชัยนาท นายราเชนทร์ อินทร์มงคล ประธานกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดชัยนาท และผู้ประกอบการธูปหอมอินทร์มงคล และอาจารย์รัตนา พัฒนานุพงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
23/8/59
6 Photos - View album

Post has attachment
font AAA Roong Rote Thai-latin only 15$
Wait while more posts are being loaded