การตรวจฟันและช่องปาก ของนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา ระหว่าง 15 - 17 เเละ 21 สิงหาคม 2560 นำโดย
ทพ.ญ.วิชุดา บุญพิทักษ์สกุล
ทพ.ถิระ ฟ้าเรืองแสง จากรพ.บ้านโป่ง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/29/17
8 Photos - View album
Shared publiclyView activity