พบการเรียนรู้แบบใหม่ การเรียนผ่านโปรแกรมช่วยสอน กับคุณครูผู้สอน สื่อมัลติมีเดียที่สมบูรณ์ ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง มีแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนนอย่างเป็นระบบ (ป.5-ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/7/17
8 Photos - View album
Shared publiclyView activity