คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 ณ วัดใหม่เจริญผล ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี เพื่ออบรมกุลบุตร กุลธิดา ในเรื่องของธรรมมะ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุข...ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/28/17
31 Photos - View album
Shared publiclyView activity