กิจกรรมผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 หลังจากการสอบกลางภาค เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบ้านกับโรงเรียน ที่จะข่วยพัฒนาเด็กๆอุดมวิทยา 27 สิงหาคม 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/29/17
37 Photos - View album
Shared publicly