2 มิ.ย.60 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอุดมวิทยา โดย บาทหลวงสุพจน์ ริ้วงาม
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/7/17
20 Photos - View album
Shared publiclyView activity