กิจกรรมสัปดาห์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 มีกิจกรรมด้านวิชาการมากมาย ที่ส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนเช่น กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.6 กิจกรรม Stem กิจกรรม mind map กิจกรรม 1 สัจจะ 1 ความดี เป็นต้น 18 ส.ค.60
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/29/17
41 Photos - View album
Shared publiclyView activity