ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านโป่งให้ความรู้กับคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือทำรายการ ตลอดจนบริการต่างๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง
เมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/30/18
13 Photos - View album
Shared publicly