ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นป.5
เพื่อฝึกความมีวินัย อดทน การอยู่ร่วมกัน โดยใช้วิชาลูกเสือ ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอุดมวิทยา
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
1/18/18
49 Photos - View album
Shared publicly