วันที่ 2 ของการประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม: จัดทำโครงการเพื่อตอบสนอง ชาติ/แผน สกอ. ยุทธศาสตร์ชาติ,เขียนรายละเอียดโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยากร: นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-12-01
58 Photos - View album
Shared publicly