Profile cover photo
Profile photo
Putra Muhammad
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqh Periode Pembinaan/Penyempurnaan ( 5-6 H )
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah sehingga makalan ilmu fiqh ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah ilmu fiqh, lebih...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Kedudukan dan Makna Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945
1. Kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian disebut dengan UUD 1945, adalah Undang-Undang Dasar Proklamasi, artinya sebagai perwujudan dari  tujuan...
Add a comment...

Post has attachment
Makalah Perbankan Syariah dan Produk-produknya
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejak langkah pertama pendiriannya, bank-bank syariah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif sehingga dapat memainkah peranan pentingnya dalam memobilisasi, mengalokasi, dan memanfaatkan sumber daya dengan lebi...
Add a comment...

Post has attachment
[Kesimpulan Bab] Pergolakan Dan Pemberontakan Yang Mengancam Integrasi Bangsa
A.PKI MADIUN 1948     * Terjadi pada tanggal : 18 September 1948      * Tokoh                        : Muso dan Amir Syarifuddin      * Sebab- sebab            : 1. Pada awal pemerintahannya Amir Syarifuddin berniat mendirikan negara komunis.Hal ini dibukti...
Add a comment...

Post has attachment
[MAKALAH] Sumber Hukum Islam yang Disepakati dan Tidak Disepakati
BAB I PENDAHULUAN A.    Latar Belakang Dalam ilmu Ushul Fiqih kita akan banyak diperkenalkan pada pembahasan tentang berbagai macam dalil hukum atau metode ijtihad para ulama dalam mengambil keputusan suatu hukum. Dalil – dalil hukum tersebut para jumhur ul...
Add a comment...

Post has attachment
Pembahasan Singkat Tentang Hakikat Negara dan Sifat Negara
A. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG  Hakikat negara berkaitan erat dengan tujuan dari pada suatu negara. Hakikat sendiri berasal dari bahasa arab yaitu Al-haqq yang artinya kepemilikan, atau sering di sebut juga hak. Kemudian secara etimologi haiakt negara dap...
Add a comment...

Post has attachment
Pembahasan Mengenai Definisi, Tujuan, Fungsi dan Prinsip Etika Bisnis
Definisi / Pengertian Etika Bisnis Kita awali pembahasan kita kali ini dengan definisi etika bisnis. Pertama adalah kata etika, Menurut bahasa Yunani, kata etika berawal dari kata ethos yang memiliki arti sikap, perasaan, akhlak, kebiasaan, watak. Sedangkan...
Add a comment...

Post has attachment
[MAKALAH] Pembahasan Lengkap Tentang Biografi Imam Abu Hanifah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Imam Abu Hanifah adalah salah seorang ulama atau faqih yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Sebagaimana diceritakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa Abu Hanifah adalah seorang faqih dan ulama ...
Add a comment...

Post has attachment
Pembahasan Lengkap Tentang Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT
Website Edukasi - Pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t sebagai teras utamanya adalah mencerminkan arah dan halatuju yang kukuh dan konsisten kerana ia merupakan sumber cahaya yang menyinari kesemua prinsip-prinsip Is...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded