Profile cover photo
Profile photo
minh thuy
48 followers
48 followers
About
Posts

Post has attachment
mẫu thiết kế nhà mặt tiền 5,5m đến 6,6m sâu 15m đến 16m
S ườ n n ú i thi ế t k ế cung c ấ p gi ả i ph á p t ố t nh ấ t, c ó s ườ n  mẫu thiết kế nhà mặt tiền 5,5m đến 6,6m sâu 15m đến 16m  d ố c c ủ a website. Đâ y d ố c. Th ợ th ủ c ô ng kh ô ng ch ỉ r ộ ng r ã i, hi ề n l à nh, v à l à m ộ t hình ả nh h ưở ng....
Add a comment...

Post has attachment
mẫu nhà ống 3 tầng mặt tiền 4,8m đến 5,2m sâu 14m đến 15m
Đây là m ộ t c ă n nh à tuy ệ t v ờ i, kh ô ng ch ỉ b ở i v ì n ó r ấ t ph ù h ợ p  mẫu nhà ống 3 tầng mặt tiền 4,8m đến 5,2m sâu 14m đến 15m  v ớ i nh ữ ng kho ả ng đ ấ t h ẹ p, v à c ó s ự xu ấ t hi ệ n c ủ a tao.Th ậ m ch í kh ô ng ch ỉ b ở i v ì n ó c ó...
Add a comment...

Post has attachment
mẫu bản ve thiết kế nhà ống 2 tầng tiết kiệm mặt tiền 3,9m đến 4m và 4,1m
Có m ộ t tu ổ i th ơ h ạ nh ph ú c kh ô ng bao gi ờ tr ễ , hay anh mu ố n ch í nh x á c  mẫu bản ve thiết kế nhà ống 2 tầng tiết kiệm mặt tiền 3,9m đến 4m và 4,1m  c ủ a m ộ t ng ô i nh à .N ó bao g ồ m nhi ề u y ế u t ố c ủ a chu đá o, c ộ ng th ê m tho ả ...
Add a comment...

Post has attachment
bản vẽ nhà cấp 4 rộng 8m đến 8,5m sâu 20m đến 21m
V ề k ế ho ạ ch n à y. Ch ỉ n ó i "nh à t ô i", n ó tuy ệ t đ ố i x ứ ng đ ầ u h ồ i, tr ướ c hi ê n nh à , c ó g ầ m đ ỡ  bản vẽ nhà cấp 4 rộng 8m đến 8,5m sâu 20m đến 21m cái c ử a s ổ đó .T ầ ng k ế ho ạ ch bao g ồ m b ố n ph ò ng ng ủ . - Ba v à xu ố ng...
Add a comment...

Post has attachment
mẫu thiết kế nhà mặt tiền 3,9m đến 4,1m sâu 11m đến 12m
Trong phong cách truy ề n th ố ng, ch ỉ l à m ộ t ch ú t..., đâ y l à m ộ t ng ô i nh à  mẫu thiết kế nhà mặt tiền 3,9m đến 4,1m sâu 11m đến 12m to c ỡ tho ả i m á i, nh ư ng kh ô ng.V ỏ b ọ c c ủ a gi ọ ng m á i đá , kim lo ạ i, l ố i v à o m á i hi ê n v ...
Add a comment...

Post has attachment
mẫu thiết kế nhà ống rộng từ 3,8m đến 4,2m sâu 12m đến 13m
S ự xu ấ t hi ệ n c ủ a đá v à khoe khoang v ề chi ti ế t n à y s ẽ đ ư a v à o danh s á ch  mẫu thiết kế nhà ống rộng từ 3,8m đến 4,2m sâu 12m đến 13m  ng ắ n h ạ n c ủ a c á c nh à thi ế t k ế c ó ti ề m n ă ng sang tr ọ ng.Cylindrical tr ướ c l ố i v à o...
Add a comment...

Post has attachment
mẫu thiết kế nhà phong cách cổ 7,2m sâu 14 đến 15m 4 tầng đẹp
M ộ t nh à v ô đ ị ch, khi n ó i v ề s ự xu ấ t hi ệ n c ủ a k ế ho ạ ch t ố t, ng ọ n đ ồ i n à y  mẫu thiết kế nhà phong cách cổ 7,2m sâu 14 đến 15m 4 tầng đẹp  v ớ i s ự quy ế n r ũ c ủ a th ế gi ớ i c ũ , c ó t à i đá v ớ i gi ọ ng t ự nhi ê n c ủ a g ỗ...
Add a comment...

Post has attachment
mẫu biệt thự 2 tầng diện tích 120m2 kích thước 8x15m hoặc 8,5x14m-1
S ử d ụ ng quan đ i ể m, v à c ố g ắ ng s ử d ụ ng m ộ t s ườ n n ú i khu  mẫu biệt thự 2 tầng diện tích 120m2 kích thước 8x15m hoặc 8,5x14m-1  v ự c th ô ng qua s ự l ự a ch ọ n n à y. Ấ n t ượ ng nh à đ ế n Ph á p l à ng ô i l à ng n ô ng th ô n.Kh ô ng c...
Add a comment...

Post has attachment
mẫu biệt thự 3 tầng 70m2 kích thước 7m và 9m phong cách tân cổ điên
Đàng hoàng đ ể tr ị v ì v à o hai t ầ ng đ ượ c thi ế t k ế đ ặ c bi ệ t n à y - m ộ t c ầ u v ồ ng  mẫu biệt thự 3 tầng 70m2 kích thước 7m và 9m phong cách tân cổ điên  tr ê n đ ầ u kh ổ ng l ồ , g ạ ch bao quanh, b ầ u h ọ r ấ t s ẵ n l ò ng ch à o đó n m...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded