Profile cover photo
Profile photo
Pechmannova Partners s.r.o.
3 followers
3 followers
About
Posts

Od 1. 7. vstupuje v účinnost nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu známe jako eIDAS
https://www.bdo.finkonsult.cz/aktuality/narizeni-eidas-uz-jste-o-nem-slyseli

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Zaměstnavatelé jsou povinni uzavřít smlouvu s lékařem

Za neuzavření smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb a neprovádění pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců hrozí zaměstnavatelům vyšší pokuty.

Post has attachment
EVROPSKÁ KOMISE ULOŽILA SPOLEČNOSTEM FIAT A STARBUCKS POKUTU ZA NEOPRÁVNĚNÉ DAŇOVÉ VÝHODY
Evropská komise uložila společnostem Fiat v Lucembursku a Starbucks v Nizozemsku pokutu za to, že jednaly v rozporu s právem EU upravujícím státní podporu. Komise dospěla k závěru, že Lucembursko a Nizozemsko poskytovaly výše uvedeným společnostem selektivní daňové výhody a příslušné finanční úřady jim tak uměle snižovaly splatnou daň.
Každé společnosti bylo příslušným finančním orgánem poskytnuto rozhodnutí o daňovém režimu, které je samo o sobě v souladu s unijním právem. Toto rozhodnutí společnostem dopředu osvětlilo problematiku výběru daní, způsob jejich výpočtu a uplatňování zvláštních daňových ustanovení. Nicméně Lucembursko i Nizozemsko schválily dotčeným společnostem takové metodiky, které Evropská komise seznala za umělé a komplexní, jež neodrážejí ekonomickou realitu. Na mysli má především fakt, že tzv. transferové ceny zboží a služeb, které si mezi sebou v rámci skupin prodávají společnosti Fiat a Starbucks, většinou neodpovídaly tržním podmínkám. Starbucks navíc generovaný zisk převáděl do zahraničí, kde nebyl zdaněn a Fiat zdaňoval pouze malou část skutečného zisku.
Pravidla EU pro státní podporu však nedovolují, aby rozhodnutí o daňovém režimu používalo metodiky, která stanovuje převodní ceny bez jakéhokoliv hospodářského odůvodnění s cílem přesunout zisk do zahraničí a umožnit společnosti platit nižší daně. Konkurenční podniky se za této situace ocitají ve znevýhodněném postavení, neboť obchodují se svými dodavateli na základě reálných tržních cen a odvádí daně ze skutečně dosaženého zisku. Komise proto oběma zemím nařídila, aby od dotčených společností vybraly dodatečně dlužnou daň ve výši 20-30 milionů EUR. Společnosti zároveň nebudou moci nadále využívat daňového zvýhodnění.
Fiat poskytoval finanční služby, nejčastěji vnitropodnikové úvěry, v rámci skupiny Fiat. Komise dospěla k závěru, že společnost Fiat funguje podobně jako banka, jejíž zdanitelný zisk se vypočte návratností kapitálu, který společnost vynaložila na své finanční aktivity. Avšak metodika lucemburského finančního úřadu použitá pro vypočtení zdanitelného zisku umožňovala řadu úprav směrem dolů, jež vyústily v rozhodnutí o daňovém režimu s výrazně nižším vlastním kapitálem, než jaký společnost skutečně měla. Navíc odhadovaná odměna, která se uplatňovala na tento kapitál pro daňové účely, byla o mnoho nižší než tržní sazby. Výsledkem bylo, že společnost Fiat zaplatila daně jen z malé části skutečné účetní hodnoty kapitálu a nízkých odměn, ačkoliv míra kapitalizace společnosti měla být přiměřená obvyklým hodnotám ve finančním odvětví. Zdanitelný zisk byl proto odhadem dvacetkrát nižší než jaký by býval byl ve skutečnosti. 
Starbucks v Nizozemsku platil neúměrně vysoké licenční poplatky za know-how společnosti Alki z Velké Británie a rovněž vysoké částky za nákup kávových bobů ze společnosti Starbucks Trading ve Švýcarsku. Komise však zhodnotila licenční poplatky za neospravedlnitelné, neboť v rámci skupiny Starbucks ani od jiných nezávislých subdodavatelů tyto poplatky za know-how nebyly vyžadovány. Velká část zdanitelného zisku tak byla převedena na společnost Alki, která není povinna platit daň z příjmů právnických osob ve Velké Británii ani v Nizozemsku. Neúměrně vysoká cena za kávové boby navíc snižovala základ daně tak, že samotné pražení kávy nebylo dostatečně ziskové, tudíž společnost Alki převáděla zisk především z prodeje doplňkových výrobků, které Starbucks nabízí.
Evropská komise v obou případech stanovila metodiku, na základě které se vypočte hodnota neoprávněného konkurenčního zvýhodnění, jako rozdíl mezi tím, co uvedené společnosti opravdu zaplatily a co by zaplatily za předpokladu, že by nedošlo k rozhodnutí o daňovém režimu. Hodnota zvýhodnění se odhaduje v každém z případů na 20 – 30 milionů eur.
Zdroj: www.europa.eu

VLÁDA SCHVÁLILA ZVÝŠENÍ NÁHRAD ZA PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ.
Vláda schválila dne 12.10.2015 nařízení, kterým se zvyšuje odškodnění bolesti a ztížení pracovního uplatnění po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Nahrazuje tím zrušený zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Každý úraz či onemocnění bude bodově ohodnoceno, dochází však k navýšení počtu bodů a zdvojnásobení jejich hodnoty ze současných 120 Kč na 250 Kč. Nařízení tak reflektuje míru inflace, neboť hodnota 120 Kč za jeden bod pochází z roku 2001 a odrážela tehdejší průměrnou mzdu. Nařízení zároveň zpřesňuje definice pojmů bolest a ztížení společenského uplatnění, upřesňuje postup pro vypracování lékařských posudků a určuje, jak postupovat při bodovém ohodnocení újmy pro určení výše náhrady. Nařízení z pera Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstva práce a sociálních věcí je prováděcím předpisem novely zákoníku práce č.205/2015, která nabyla účinnosti 1. října 2015. Samotné nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. v nejbližších dnech.
Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-novinky-v-odskodnovani-po-pracovnim-urazu-nebo-kvuli-nemoci-z-po_10872_1.html

OECD CHCE OMEZIT DAŇOVÉ RÁJE
 
Ministři financí skupiny G20 schválili návrh reformy mezinárodních daňových pravidel Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) k omezení daňových úniků. Reforma počítá s tím, že velké nadnárodní podniky budou platit daně tam, kde vytvářejí zisk a napříště nebudou moci zisky přesouvat do daňových rájů. Dle výzkumu OECD z roku 2013 přichází vlády celého světa o 100 až 240 miliard dolarů ročně (cca 2,4 až 5,8 bilionu korun) díky přesunům zisku do daňově výhodnějších destinací.
 
Reforma označovaná jako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) poukazuje na strategie daňového plánování, které využívají legislativních mezer a nesouladu daňových pravidel na nadnárodní úrovni, díky kterým je možné přesouvat zisky do zemí s nízkým nebo žádným zdaněním a kde dotčené společnosti nevyvíjejí téměř žádnou ekonomickou aktivitu. V takových zemích odvádějí nadnárodní podniky jen nepatrné procento daní, které by normálně odváděly v zemích, kde vyvíjí většinu své podnikatelské aktivity.
 
OECD chápe problém s přesouváním zisků jako globální, vyžadující řešení na celosvětové úrovni. OECD návrh označuje za nejvýznamnější změnu mezinárodních daňových pravidel za téměř 100 let.
 
Reforma BEPS obsahuje 15 pravidel, která dávají zemím nástroje k tomu, aby hospodářský zisk vygenerovaný na jejich území byl zde také zdaněn. Nadnárodní podniky též získají větší jistotu ohledně toho, jaká použít pravidla pro mezinárodní zdanění a standardizaci požadavků na shodu.
 
Mezi nejdůležitější opatření reformy BEPS patří řešení problematiky zdanění v souvislosti s rozšiřující se internetovou ekonomikou, boje proti škodlivým daňovým praktikám, vyrovnání převodních cen, problematiky stálé provozovny, vytváření efektivnějších mechanismů k rozhodování sporů, rozvoje mnohostranných nástrojů k úpravě bilaterálních daňových dohod či vytvoření pokynů pro dokumentaci k převodním cenám.
 
Uvedení do praxe však bude vyžadovat velké úsilí a projeví se až za řadu let.
Wait while more posts are being loaded