Profile

Cover photo
Danger W.Danger
Works at TEO HONG SILOM GROUP
Attends ไม่ได้เรียน
Lives in กรุงเทพ
588 followers|278,021 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
 
หัวหน้า คสช.ฉบับ 4 ออกคำสั่ง ฉบับที่ 4/2558 โดยอาศัยอำนาจตาม รธน.ม.44 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประชาชนโดยส่วนรวม ...
17
ชาวนา ชินวัตร's profile photoฉันดีใจที่เจอเธอ ฉันดีใจที่มีเธอ's profile photoมังกร เดียวดาย's profile photo
3 comments
 
คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ(ทำไมต้องมีครุฑ)
 ·  Translate
Add a comment...

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
 
กำ
 
ตามกะแสค่ะ พวกเราจะได้ดูกันม้ายน๊อออ!!
 ·  Translate
15 comments on original post
12
ความจริง วันนี้'s profile photoDanger W.Danger's profile photo
2 comments
 
5555
Add a comment...

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
 
ช้วยกัน
 ·  Translate
10
1
KEAOKIRIYA Wandee's profile photo
Add a comment...

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
 
สปช. เตรียมเปิดเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นพระ-ชาวพุทธ

http://news.voicetv.co.th/thailand/174774.html

‪#สปช. ‬ ‪#‎พระ ‪#‎VoiceTV21‬ ( ทำให้ชาวพุทธ เสื่อมถอย ) นรกมีจริงน่ะครับท่านๆ ทั้งหลาย
 ·  Translate
10
Add a comment...

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
18
อัญชลี หมื่นแก้วคำดี's profile photo
 
๙แรกแห่งความอดอยากใกล้เข้ามาแล้ว
 ·  Translate
Add a comment...

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
 
สวัสดีปีใหม่
 ·  Translate
13
Add a comment...
Have him in circles
588 people
ประสิทธิ์ ผลแดง's profile photo
อัญชลี สุขม่วง's profile photo
pee sila's profile photo
chatree A k's profile photo
Padmanaban Ramesh's profile photo
Darin Lipiphan's profile photo
Korn SUPAKORN's profile photo
peng “เพ็ง” ทิพยาภรณ์'s profile photo
PIM GRproperty's profile photo

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
 
ไทยรัฐออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558


เมนูข่าว a
เรื่องเด่น
ADVERTISEMENT
หน้าหลัก / การเมือง
หน.คสช.ออกคำสั่งตาม ม.44 ให้ จนท.ทหารพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะu
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 8 เม.ย. 2558 22:40
10,171 ครั้ง


หัวหน้า คสช.ฉบับ 4 ออกคำสั่ง ฉบับที่ 4/2558 โดยอาศัยอำนาจตาม รธน.ม.44 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประชาชนโดยส่วนรวม

วันที่ 8 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประชาชนโดยส่วนรวม กำหนดให้ รมว.กลาโหม มีอำนาจพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไปปฏิบัติการตามคําขอบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประชาชนโดยส่วนรวม


คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประชาชนโดยส่วนรวม

โดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันยังคงมีการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นจํานวนมาก และการบังคับใช้กฎหมายยังเป็นไป อย่างไม่เคร่งครัดและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ และก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในเรื่องต่างๆ เช่น การบุกรุกที่สาธารณะ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะกีดขวางทางจราจร ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการใช้ชีวิตประจําวัน เป็นต้น

จึงเป็นการสมควรที่จะกําหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ ใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประชาชนโดยส่วนรวมเป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร โดยแจ้งความประสงค์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไปปฏิบัติการตามคําขอดังกล่าว ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อาจขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอํานาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือหลายฉบับ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๒ ในการปฏิบัติการตามข้อ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจหน้าที่ เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น รวมทั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายนั้นๆ โดยเคร่งครัด และให้ดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการตามคําสั่งนี้ หากขัดขืนหรือไม่ให้ความร่วมมือ จนก่อให้เกิดความเสียหายในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิดวินัยร้ายแรง

ข้อ ๔ คําสั่งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โหวตข่าวนี้

ชอบ
65.7%

ไม่ชอบ
22.0%

สนุก
8.8%

ประหลาดใจ
1.7%

เสียใจ
0.4%

ให้กำลังใจ
1.5%
10,171 ครั้ง
Tags:ประยุทธ์ประยุทธ์ จันทร์โอชาประโยชน์สาธารณะคุ้มครองหัวหน้าคสช.ฉบับ4คำสั่งรธน.ม.44บังคับส่วนรวมจนท.ทหารข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมืองประกาศมาตรา44ร่างกฎหมายรธน.รัฐธรรมนูญ

ADVERTISEMENT
คอลัมน์
มุมข้าราชการ - ซี.12
สายอาวุโสเข้า นอ.
กล้าได้กล้าเสีย - สายล่อฟ้า
ฟังหูไว้หูบนเก้าอี้นายกฯอีก 3 ปี
คาบลูกคาบดอก - หมัดเหล็ก
เรือแป๊ะระส่ำ
เหะหะพาที - ซูม
กาลเวลาจารึกคน ประมนต์ สุธีวงศ์
ข่าวอื่นๆ - ที่เกี่ยวข้อง
ทำแล้วไม่คุ้ม! 'สามารถ' แนะล้มไฮสปีดเทรน กทม.-หัวหิน
8 เม.ย. 58 23:57
โดนแล้ว ม.44 ทหารปราจีนฯ บุกจับนายก อบต. คาห้องประชุม
8 เม.ย. 58 20:20
'คำนูณ' ปัด สัมมนาล็อบบี้ สปช.รับร่าง รธน.
8 เม.ย. 58 15:45

ADVERTISEMENT

คลิก
ติดตามรายการสด
พร้อมชมรายการย้อนหลัง
MOST VIEWED

MOST SHARED
1'ถาวร' ย้ำ 'บิ๊กตู่' ส่งสัญญาณถึงคนแดนไกล
2พวกหนีกม.ไปนอก ประยุทธ์ฉะ คิดทำให้ไทยล่มจม
3มัลลิกา โพสต์จี้รัฐ แก้ปมเศรษฐกิจ หวั่น พ.ค.ไม่รอด
4เด็ก พท. แนะ รมว.คลัง ไปอ่านตำราเศรษฐศาสตร์ใหม่
5ครอบครัวสุขสันต์ 'เอม-อุ๊งอิ๊ง' บินลอนดอน พบ 'พ่อแม้ว' แชะรูปกินข้าว

ADVERTISEMENT
ไทยรัฐออนไลน์
หน้าหลัก
ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง กีฬา บันเทิง ไลฟ์สไตล์ เศรษฐกิจ ต่างประเทศ สังคม คอลัมน์ มัลติมีเดีย
ไมโครไซต์
นสพ.ฉบับวันนี้ ไทยรัฐทีวี พรีเมียร์ลีก กิจกรรม บริการข่าวไทยรัฐ
ประเด็นร้อน
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐ มูลนิธิไทยรัฐ ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ ติดต่อโฆษณา Contact Us ร่วมงานกับเรา FAQ
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท วัชรพล จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ
Powered By

 ·  Translate
4
Add a comment...

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
 
ตะหาร ไปหลับหูหลับตาอยู่ไหน 
 ·  Translate
22
3
Khanittha Photong's profile photoสุจัก ริยา's profile phototongdee freethai's profile photojaen sassoon's profile photo
5 comments
 
กำพ่อกำแม่มึงชี
 ·  Translate
Add a comment...

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
14
ฉันดีใจที่เจอเธอ ฉันดีใจที่มีเธอ's profile photoJamrus Narksakul's profile photo
2 comments
 
ของจริงเป่าเนี่ย
อุบัติเหตุ รึฝีมือ
 ·  Translate
Add a comment...

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
 
คุณ นายกท่านเป็นอะไรไปแล้ว ใจเย็นๆ อย่าร้อน พุดจาให้ใจเย็นๆ คุณเป็นนายกน่ะท่าน
 ·  Translate
 
นายกรัฐมนตรี ตั้งเงื่อนไข หากร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ยังแก้ขัดแย้งไม่ได้ จะไม่จัดเลือกตั้ง

และประเด็น

IS ทำวิดีโอเชิญชวนคนหูหนวกร่วมรบ

"ซิโก้" ประกาศชุดปรีโอลิมปิก 25 คนแล้ว 

อัพเดตข่าวสารกับการเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับรายการ #VoiceNews 6.00 น. ติดตามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ทางช่อง 21/31 หรือชมสดทาง http://live.voicetv.co.th/

ชมย้อนหลัง http://shows.voicetv.co.th/voice-news-morning/

#VoiceTV21 #Voice_News
 ·  Translate
View original post
13
ฉันดีใจที่เจอเธอ ฉันดีใจที่มีเธอ's profile photoส้ม เปรี้ยว's profile photoนาย ประพันธ์ วรรณวิจิตร's profile photo
3 comments
 
ไม่เลือก ก็ไม่เลือก ไม่เห็นเป็นไร  มึงจะอยู่ได้นานแค่ไหน อยากรู้จัง
 ·  Translate
Add a comment...

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
 
กรรม ประเทศย้อนเวลา ไปอีก 43 ปี เลยทีนี้
 ·  Translate
 
อนาคตประเทศไทย,....โชคร้ายจริงๆ
 ·  Translate
5 comments on original post
10
ความจริง วันนี้'s profile photoชาวนา ชินวัตร's profile photoDanger W.Danger's profile photo
3 comments
 
เห็นหน้า นายก ไม่เป็นมิตร์เลยจริงๆ 
 ·  Translate
Add a comment...

Danger W.Danger

Shared publicly  - 
 
5555ไอ้หมากรรมแท้
 ·  Translate
 
"Stop messing around! I don't want to miss this"
via http://goo.gl/hGw1Qx

#funny   #dog   #timing   #blasting  
7 comments on original post
6
1
evvan rijon's profile photo
Add a comment...
People
Have him in circles
588 people
ประสิทธิ์ ผลแดง's profile photo
อัญชลี สุขม่วง's profile photo
pee sila's profile photo
chatree A k's profile photo
Padmanaban Ramesh's profile photo
Darin Lipiphan's profile photo
Korn SUPAKORN's profile photo
peng “เพ็ง” ทิพยาภรณ์'s profile photo
PIM GRproperty's profile photo
Work
Occupation
m&e รบบไฟฟ้าและสื่อสาร
Employment
  • TEO HONG SILOM GROUP
    m&e ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, present
  • TEO HONG SILOM GROUP
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
กรุงเทพ
Previously
บ้านน้ำเลา ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย - บ้านน้ำเลา ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย - บ้านห้วยนา ต.แคป์มสน อ.เขาค้อ
Story
Introduction

สวัสดีครับ วิเชียร แสงกองแก้ว อายุ 37 ปี  ทำงาน บ.teo hong silom

อยู่มาสองปี    บ้านเกิดทำไรทำสวน

Education
  • ไม่ได้เรียน
    present
  • บ้านน้ำเลา ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิสณุโลก
Basic Information
Gender
Male
Other names
เชียร