Profile cover photo
Profile photo
Giles Dane
About
Posts

Post has attachment
The Keeley Consulting Group Tips voor het maken van nieuw beleid

The Keeley Consulting Group onlangs uitgevoerde bepaalde beoordelingen over beleidsontwikkeling. Het blijkt dat een organisatie nodig heeft om te bouwen van een duidelijk omschreven en zorgvuldig geschreven beleid met het oog op een gezellig, bemoedigend, georganiseerde, veilige en onbevooroordeelde werkplek.

In feite, veel van ons niet graag een inconsistente en inconsistent toegepast beleid. Zij resulteren vaak in meer problemen op de top van degene die ze waren bedoeld om op te lossen. Echter zijn beleid een essentieel onderdeel van elke organisatie. Ze definiëren de nodige richtsnoeren voor bedrijven functioneert en invloed uitoefenen op het gedrag van particulieren om een specifieke uitkomst.

Kunt u overwegen de volgende tips gegeven door The Keeley Consulting Group over het nieuwe beleid voor uw organisatie te ontwikkelen.

Ten eerste, ervoor zorgen dat er een beleid over het beleid is. We weten dat het klinkt een beetje overbodig, maar het is nodig om te werken in een vooraf gedefinieerde en besloten kader, zelfs als het gaat om beleidsvorming. Waarschijnlijk is de eerste en belangrijkste stap in het rijpen beleid om een eenvoudige beleid op beleid dat van de organisatie proces verduidelijkt voor het maken van nieuw beleid te maken. Dit beleid moet bestaan uit advies over wat situaties de noodzaak voor een nieuw beleid, het formaat dat nieuwe beleid moeten gebruiken, evenals het proces dat gevolgd worden voor een nieuw beleid vormen moet moet worden goedgekeurd. Er is een hoge kans dat u hebben zult een grote inconsistentie in de resultaten en inconsistentie in de oprichting als u niet een proces en een kader rond beleidsvorming hoeft. Dit kan ook resulteren in slechte of moeilijke handhaving.

Ten tweede, identificeren overlappingen met bestaande beleid. U moet grondig controleren als het beleid dat u van plan bent om te maken al bestaat of het delen van het bestaat in het overige beleid voordat u een nieuw beleid maakt. Als dat het geval is, kunt u overwegen herziening van bestaande beleidsmaatregelen in plaats van een nieuwe thuisgroep te maken.

Ten derde, maak het beleid niet in een vacuüm. The Keeley Consulting Group suggereert dat beleid moeten worden ontwikkeld met input uit die zal worden beïnvloed door hen eerder dan zitten achter uw bureau en een make-beleid dat u voelde nodig waren en die werden ontwikkeld geheel op uw eigen. Het is belangrijk dat alle belanghebbenden worden gehoord om de mogelijkheid voor de gevolgen van het ongeluk, alhoewel het definitieve beleid uiteindelijk niet met alle adviezen overeen kan. Beleid moeten zeker zijn afgerond en toegevoegde adviezen kunnen helpen eventuele leemten die zich kunnen voordoen.
Ten vierde, een stap terug en nadenken over de noodzaak. Houd er rekening mee dat u beleidsregels maken moet wanneer er een duidelijke noodzaak en een duidelijk probleem op te lossen, niet alleen omdat iemand deed iets u niet graag. Volgens de beoordeling Keeley Consulting Group, sommige polissen werden ingevoerd uit ondanks en als wraak, en dit soort activiteit zou niet gebeuren in een verstandige organisatie. Het zal niet ook gebeuren in een bedrijf dat een strikt beleid op beleid heeft, zoals het beleid vaak door meerdere niveaus voor goedkeuring gaat.

Ten vijfde, maken gebruik van de juiste woorden, dus er geen misverstanden bestaan zullen. Zorg ervoor dat u eenvoudig en specifieke terminologie gebruikt omdat beleid gemakkelijk te begrijpen moeten om effectief te zijn. We hieronder vindt u enkele belangrijke tips:

-Gebruik de woorden “moeten” of “will” in plaats van moet”” in de hoofdtekst van het beleid. Als er iets is optioneel, gebruik het woord “moet” maar niet wanneer het is een vereiste.

-Gebruik een afdeling, kantoor, eenheid, of functie in plaats van iemands naam.

-Contact e-mails moeten met een algemene afdeling adres of een webpagina waarmee aanvullende contactgegevens. Kunt u voorkomen dat een iemands e-mail adres gebruiken om te voorkomen dat het beleid van updates nodig wanneer personele veranderingen gebeuren.

-Niet onderstrepen subkoppen of woorden die moeten worden benadrukt in een zin. In plaats daarvan stel onderverdelingen in vet of cursief als een woord moet worden benadrukt. Als het beleid is gepost online, zou kunnen onderstreepte woorden worden verward met hyperlinks.

 Ten zesde, omvatten een proces uitzonderingen mogelijk. In de meeste gevallen is er een uitzondering voor elke regel. Het is veel gemakkelijker om te bepalen hoe een proces van uitzonderingen is te bedienen van tevoren voordat het beleid wordt geïmplementeerd. Wees u ervan bewust dat uitzonderingen moeten worden toegekend in een rechtvaardige en redelijke wijze. Het hele beleid kan vraagtekens worden geplaatst als u slordig met de uitzonderingen-proces.

 Zevende, kunnen sommige grijstinten. The Keeley Consulting Group is van mening dat sommige polissen moeten vertrekken een beetje dubbelzinnigheid voor mensen om te besluiten maken. Het is oke als uw beleid een beetje grijs laat zodat een individu kan een on-the-fly beslissing maken.

Achtste, definiëren beleid onderhoud verantwoordelijkheid. Meeste beleid vereist regelmatig om ervoor te zorgen hun voortdurende toepasbaarheid. Zorg ervoor dat u altijd het Bureau dat verantwoordelijk is voor het beleid omdat iemand nodig heeft om ter verduidelijking informatie verstrekken wanneer vragen zijn gesteld over het beleid te kunnen herkennen. Individuen niet identificeren aangezien ze komen en gaan.

 Tot slot, instellen van een beleid bibliotheek met versiebeheer. Tegenwoordig, zijn er verscheidene hulpmiddelen die u toelaten om het opslaan van verschillende versies van documenten. Alle werknemers moeten zitten kundig voor toegang tot alle passende beleidsmaatregelen de allertijden. Versiebeheer kan ook helpen individuen om de geschiedenis van het beleid om bij te houden wat veranderd door de jaren heen te zien.

 Hebt u verdere vraag over dit onderwerp, bezoek deze link voor aanvullende informatie aangeleverd door The Keeley Consulting Group.
Add a comment...

Post has attachment
The Keeley Consulting Group Tips on Creating New Policies

The Keeley Consulting Group recently conducted certain reviews regarding policy development. It turns out that an organization needs to construct a clearly defined and carefully written policy in order to ensure a convivial, encouraging, organized, safe, and unbiased workplace.

Basically, a lot of us don’t like an inconsistent and inconsistently applied policy. They often result in more problems on top of the ones they were designed to solve. However, policies are a vital part of any organization. They define the necessary guidelines for companies to operate properly and influence the behavior of individuals to a specific outcome.  

Please consider the following tips given by The Keeley Consulting Group on how to develop new policies for your organization.

First, see to it that there is a policy on policies. We know that it sounds a little redundant, but it’s necessary to work within a predefined and decided upon framework even if it comes to policy formation. Probably the first and most important step in maturing policies is to make a simple policy on policies that clarifies the organization’s process for creating new policies. This policy should consist of guidance about what situations constitute the need for a new policy, the format that new policies should use, as well as the process that has to be followed for a new policy to be approved. There’s a high possibility that you’ll have a major inconsistency in the outcomes and inconsistency in the creation if you don’t have a process and framework around policy formation. This could also result in poor or difficult enforcement.

Second, identify any overlap with existing policies. You must check thoroughly if the policy you’re planning to create already exists or it parts of it exists in other policies before you create a new policy. If that’s the case, consider revising existing policies instead of creating a new one.

Third, don’t create the policy in a vacuum. The Keeley Consulting Group suggests that policies should be developed with input from those that will be affected by them rather than sitting behind your desk and make policy that you felt were necessary and that were developed wholly on your own. It’s important that all stakeholders be heard to reduce the possibility for accidental consequences, even though the final policy may ultimately not reflect all opinions. Policies must certainly be complete and added opinions can help close any gaps that may exist.

Fourth, step back and think about the need. Please remember that you should create policies when there is a clear need and a clear problem to solve, not just because someone did something you didn’t like. According to The Keeley Consulting Group review, some policies were put into place out of spite and as vengeance, and this kind of activity wouldn’t happen in a sensible organization. It won’t also happen in a firm that has a strict policy on policies, as the policy will often go through multiple levels for approval.

Fifth, make use of the right words so there will be no misunderstandings. Make sure that you’ll use simple and specific terminology because policies should be easily understood to be effective. We provided below some important pointers:

- Use the words “must” or “will” instead of “should” in the body of the policy. If something is optional, use the word “should” but not when it’s a requirement.
- Use a department, office, unit, or job title rather than an individual’s name.
- Contact emails need to be a general department address or a web page that gives additional contact information. Please avoid using an individual’s email address in order to avoid the policy from needing updates when personnel changes happen.
- Don’t underline subheadings or words that need to be stressed in a sentence. Instead, set subheadings in bold or italics if a word has to be stressed. If the policy is posted online, underlined words could be mistaken for hyperlinks.

Sixth, include an exceptions process whenever possible. In most cases, there is an exception for every rule. It’s much easier to identify how an exceptions process is to operate in advance before the policy is implemented. Please be aware that exceptions have to be granted in a manner that is just and reasonable. The entire policy might be called into question if you were careless with the exceptions process.

Seventh, allow some shades of gray. The Keeley Consulting Group believes that some policies have to leave a little ambiguity for people to create decisions. It’s okay if your policy leaves a little bit of gray so that an individual can make an on-the-fly decision.

Eighth, define policy maintenance responsibility. Most policies require regular review to ensure their continued applicability. Make sure that you always identify the office that is responsible for the policy because someone needs to be able to provide clarifying information when questions are raised about the policy. Do not identify individuals since they come and go.

Lastly, set up a policy library with versioning. Nowadays, there are several tools that enable you to store different versions of documents. All employees should be able to access all appropriate policies all the time. Versioning may also help individuals to see the history of the policy to track what has changed over the years.

If you have further question about this matter, please visit this link for additional information provided by The Keeley Consulting Group.

View article source:
http://danegiles.blogspot.co.uk/2015/08/the-keeley-consulting-group-tips-on.html

Check our site to learn more:
http://www.thekeeleygroup.com
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
The Keeley Consulting Group Tokyo Rhode Island Singapore review: Effekterna av global uppvärmning på kustområdena och havetDet finns ingen förneka att det finns tusentals undersökningar utförs av olika forskare eller individer hittades online idag rörande de ödesdigra följderna av den globala uppvärmningen. Forskarna belysa de snabba och omfattande konsekvenserna av detta fenomen. The Keeley Consulting Group bedömer att den stigande temperaturen av vår planets yta kan ge stora katastrofer i framtiden.

En av de stora farhågorna bland forskare är effekterna av den globala uppvärmningen i kustområdena. Det är uppenbart att den viktigaste faktorn hotar kustområdena är ökande havsnivån. Så, är det inte förvånande att vissa kustsamhällen i världen upplever oftare tidvatten översvämningar. Det förväntas också att de närmaste åren 15 till 30, översvämningar från högt tidvatten kommer hända oftare och orsaka störningar.

The Keeley Consulting Group definierar globala uppvärmningen som gradvisa ökningen av den genomsnittliga temperaturen på jordytan, särskilt sedan förra århundradet. Det uppenbara skälet bakom kollapsen av de istäckta regionerna i världen är löneförhöjningen i temperatur, vilket också bidrar till ökningen av havsvatten. Den värsta drabbats av fenomenet global uppvärmning är Arktis och Antarktis istäcken och gigantiska glaciärerna. Värmen smälter ner glaciala isen och leder till naturkatastrofer som översvämning.

Den termiska expansionen av vatten kan också orsaka en höjning av havsnivån som en efter effekt av den globala uppvärmningen. Vattnet absorberar värme och expanderar vilket leder till en höjning av havsnivån. Effekterna av den globala uppvärmningen också utlösa att vattnet avdunstar snabbt, vilket leder till täta molnbildning och ökad nederbörd. Låglänta kustområden kommer sannolikt för att bli osäkra eftersom de är känsliga för översvämningar samt komplett nersänkning under vatten.

På grund av global uppvärmning säger många forskare att jordens yttemperatur inom 50 år, kommer att stiga av 2ºF till 9ºF. Fenomenet med den globala uppvärmningen kan leda till katastrofala klimatförändringar. Härdsmältan av istäckena på grund av global uppvärmning i polarområdena skulle utsätta tundra vegetationen. Isen i polarområdena reflekterar tillbaka solens värme. De hav som omger området, med avsaknad av istäcket, skulle absorberar värmen snabbare och i ökad mängd.

Kustnära områden har några egenskaper som gör att flera personer ville leva där, som dess bördiga jord och möjlighet för utveckling av fisket och sjöfarten. Det är uppenbart att effekterna av den globala uppvärmningen som den ökande havsnivån som leder till täta översvämningar skulle vara första kände i dessa kustområden. Det finns också denna möjlighet av vissa forskare att det ska finnas en fullständig förintelse av kustområden på grund av de ökade seawaters.

Fenomenet växthuseffekten påverkas också negativt det marina livet. Ökade vattentemperaturen påverkade även den biologiska mångfalden på grund av förstörelse av livsmiljöer av olika vattenlevande arter. Det marina livet i vattnen kring polarregionerna påverkas värst av den globala uppvärmningen på grund av den snabba ökningen av värme absorption av vatten.

Effekterna av den globala uppvärmningen bör kontrolleras omedelbart för att rädda jorden från undergång. Det enda sättet att eliminera problemet är att bli av med de grundläggande orsakerna till den globala uppvärmningen. Den främsta orsaken till att ozonskiktet är utsläpp av växthusgaser. The Keeley Consulting Group anser att kontrollera dessa utsläpp är den primära metoden för att motverka de negativa effekterna av den globala uppvärmningen.

Översvämningarna i kustområden kommer att omdefiniera hur och var människor i de drabbade områdena live, arbete, och i övrigt går sina dagliga liv. The Keeley Consulting Group rekommenderar att kustsamhällena måste börja planera idag på hur till hantera stigande havsnivån och ovanliga tidvatten översvämningar, och att vidta omedelbara och beslutsamma åtgärder för att kontrollera långsiktiga skador på deras kuster.

Besök denna link(http://www.thekeeleygroup.com/) för ytterligare information The Keeley Consulting Group.
Add a comment...

Post has attachment
The Keeley Consulting Group: Fa grunderna i utvecklingspolitik in Singapore


En policy skulle kunna beskrivas som en grupps sätt att göra saker - något som avancerar över tiden och så småningom blir antagen av nyare intressenter. Det är ett tydligt uttryck för en organisations ställning i vissa frågor och vägleder sina intressenter om hur man ska uppnå sina mål.

Det är utan tvekan en förutsättning för en organisation som det fungerar som ett mönster eller standard att intressenterna kommer att samråda när det finns en tvist om genomförandet av ett visst beslut. Men att utveckla en politik är en lång och mödosam process.

The Keeley Consulting Group (http://www.thekeeleygroup.com/)  beskriver processen för utvecklingspolitiken som något som bygger inte bara på organisationens kollektiva beslut om vilken riktning man ska ta, men också på de enskilda synpunkter från sina intressenter.

För att lättare förstå essensen av att utveckla en politik, här är en översikt över grunderna:

- Bestäm syftet att en viss politik kommer att fungera i organisationen.

- Delegera ett team för att koncentrera sig på att driva den politiska utvecklingen framåt. Utvecklingsprocessen kan ta flera månader att avsluta så det bör finnas en plan med uppgifter som skulle göra de uppgifter som krävs och motsvarande tidsperiod för varje.
 
- Bortsett från det uppenbara behovet av juridisk rådgivning i detta forskningsfasen, krävs det också att läsa officiella rapporter i organisationen och befintlig lagstiftning och policydokument på närliggande ämnen. Ytterligare information kan hämtas från ett möte med experter eller en undersökning bland berörda parter.

 - Förbered ett diskussionsunderlag som innehåller en sammanfattning av alla de uppgifter som inhämtats från forskningsfasen samt några politiska förslag som härrör från dem. En inledande samråd med de berörda parterna måste genomföras för att få deras synpunkter på diskussionsunderlaget. Det är viktigt att alla berörda parter att delta i denna fas för att skapa en vettig politik.

- Efter intressenterna har gett sina synpunkter, ett utkast kan nu framställas baserat på samråd.

- Den uppdaterade utkast politiken måste genomgå ytterligare diskussion och revidering så det är viktigt att få intressenter feedback igen. Bör behandlas några förtydliganden eller semantiska oro på denna punkt.

- När arbetsgruppen har bestämt att alla farhågor när det gäller politik har tagits upp på ett tillfredsställande sätt, det kan nu slutföras. Den slutliga politiken sedan antas formellt av gruppen i ett möte. Även för antagande scenen för att arbeta, politiken bör effektivt förmedlas alla i hela koncernen, vilket gör att varje aktör är väl informerade om dess genomförande.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded