Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Księgowa PRO-EXPERT - Biuro Rachunkowe
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment
CZAS NA ZMIANĘ

Jakość obsługi na którą składa się dotrzymywanie terminów, szybka reakcja na zapytania, osobisty kontakt i dobre relacje z klientem, a także dostosowanie oferty do jego potrzeb mają decydujące znaczenie na decyzję zmiany biura rachunkowego .
Kancelaria Księgowa PRO-EXPERT legitymuje się taką jakością.

Skontaktuj się z Nami
www.pro-expert.pl
Photo

Post has attachment
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Oferujemy profesjonalizm, kompetencje, dogodne warunki współpracy dostosowane do potrzeb klienta
Photo

Post has shared content
Oferta na prowadzenie ksiąg handlowych

-opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowej,
-ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
-prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
-sporządzanie bilansów, rachunków wyników,
-sporządzanie deklaracji oraz obliczanie wysokości zaliczek na -podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz prowadzenie -ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element -obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji -podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, -reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),
-sporządzanie raportów w obszarze finansowo-księgowym
Photo

Post has attachment
ZASIŁEK MACIERZYŃSKI Z DŁUŻSZYM VACATIO LEGIS
W dniu 25 września Sejm przyjął ustawę, która opóźni wejście w życie nowych zasad opłacania składek i wypłacania zasiłków macierzyńskich kobietom prowadzącym działalność gospodarczą. Projekt realizuje postulaty ruchu "Matki na działalności gospodarczej".
O szczegóły pytajcie na :
www.pro-expert.pl
Photo

Post has attachment
Przeliczenie kwot do limitu pełnych ksiąg po nowym kursie.


W celu ustalenia wielkości przychodów za 2015 r., po osiągnięciu której wystąpi obowiązek zaprowadzenia od 1 stycznia 2016 r. ksiąg rachunkowych, podatnicy muszą w tym roku przyjąć kurs średni ogłaszany przez NBP na 1 października br. Jest to w porównaniu do zeszłego roku istotna zmiana, jaka nastąpiła w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1333).
Kwestię ustalania obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w zależności od wartości przychodów regulują art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o pdof. Na podstawie tych uregulowań osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro, mają obowiązek od nowego roku podatkowego prowadzić pełną księgowość.
Aby określić, czy na dzień 1 stycznia 2016 r. podatnicy są zobowiązani otworzyć księgi rachunkowe, trzeba uwzględnić przychody osiągnięte w 2015 r. i porównać je z limitem 1.200.000 euro.
Od 2015 r. wartość tego limitu przelicza się na złote po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Wynika to ze znowelizowanych art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 6 ustawy o pdof. W zeszłym roku, tj. przed wprowadzonymi zmianami, przeliczenia tego dokonywało się po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.
Photo

Post has attachment
OD 1 STYCZNIA 2016 WZROŚNIE NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE

Od 1 stycznia 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 100 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, które zostało ogłoszone w dniu 14 września 2015 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 1385) przyszłoroczna pensja będzie wyższa o 100 zł i wyniesie 1850 zł.
Photo

Post has attachment
KONIEC Z KOREKTĄ KOSZTÓW Z TYT. NIEZAPŁACONYCH FAKTUR OD 1 STYCZNIA 2016.


Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W zakresie podatku dochodowego uchyla ona art. 24d w ustawie o pdof oraz art. 15b w ustawie o pdop.
Jest to bardzo dobra wiadomość dla podmiotów gospodarczych. Uchylenie tych przepisów powoduje, że przedsiębiorcy nie będą już zobowiązani, w przypadku niedochowania ustawowych terminów zapłaty w transakcjach kontrahenckich, dokonywać żmudnej korekty kosztów podatkowych.
Przypomnijmy, iż z wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustaw o podatku dochodowym i obowiązujących obecnie przepisów art. 24d ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 15b ust. 1 ustawy o pdop wynika, że gdy termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów podatkowych, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu tego terminu. Korekty tej powinien dokonać w miesiącu, w którym upłynie wskazane przez ustawodawcę 30 dni. Gdy natomiast termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, wówczas podatnik zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych, jeżeli w tym terminie nie zostanie ona uregulowana (art. 24d ust. 2 ustawy o pdof oraz art. 15b ust. 2 ustawy o pdop).
Założenia towarzyszące wprowadzeniu omawianych przepisów były szczytne, gdyż uregulowania te miały ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Mechanizm tzw. korekty kosztów miał bowiem przyczyniać się do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców. Rozwiązanie to nie spełniło jednak swojej funkcji, ponieważ rozliczanie korekt spowodowanych brakiem zapłaty w rzeczywistości wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, zwłaszcza w małych firmach. W ten sposób uregulowania ustawowe, które miały pomóc najmniejszym i najsłabszym podmiotom na rynku, nie spełniły swojej roli - wdrożenie dodatkowych rozwiązań technicznych, których wymaga rozliczanie korekt, zwiększyło bowiem koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazana na wstępie ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. i z tym dniem z ustaw o podatku dochodowym zniknie obowiązek dokonywania korekty kosztów przy braku zapłaty. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej podatnicy, którzy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów do dnia jej wejścia w życie dokonają zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, zwiększyć "zwrotnie" koszty uzyskania przychodów.
Photo

Post has attachment
ZMIANY W ZASIŁKACH MACIERZYŃSKICH PÓŹNIEJ NIŻ PLANOWANO


Minister Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w radiowej Trójce, że jest szansa na odłożenie wejścia w życie ustawy do nowego roku. Zastrzegł, że zależy to od decyzji parlamentu, ale widać wolę ze strony posłów, by tego dokonać. 1 stycznia 2016 roku mają zacząć obowiązywać minimalne zasiłki macierzyńskie dla wszystkich matek - tysiąc złotych miesięcznie. 
Minister dodał, że należy się też zastanowić nad możliwością zwolnienia ze składek na ubezpieczenie zdrowotne matek prowadzących działalność w okresie opieki nad dzieckiem.
Photo

Post has attachment
Procedura MOSS
Jesteś firmą świadczącą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze radiowe i telewizyjne oraz usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich i chcesz korzytać z uproszczonej formy rozliczania podatku vat z tytułu tych transakcji -

zgłoś sie do Nas - udzielimy Ci wsparcia merytorycznego albo przejmiemy całość obowiązków.
Photo

Post has attachment
Zasiłek macierzyński dla mam prowadzących działalność gospodarczą.

Wiele kobiet planujących macierzyństwo a jednocześnie prowadzących działalnośc gospodarczą ma w chwili obecnej niejasną sytuację.
Projekt zmian w temacie zasiłków chorobowych i macierzyńskich został zasygnalizowany już jakiś czas temu a zatwierdzonej ustawy nie widać. Projekt przewiduje szereg zmian dotyczących zasad ustalania wysokości zasiłku chorobowego, a co za tym idzie także pozostałych świadczeń w tym zasiłku macierzyńskiego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.
 
Stan obecny.
Osoba, która, podlega ubezpieczeniu chorobowemu przez minimum jeden pełen miesiąc kalendarzowy,zadeklaruje jako podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie kwotę maksymalną,
terminowo i w należnej wysokości opłaci składkę, może nabyć uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego liczonego  od 250 %  średniego wynagrodzenia  9.897,50 a nie tak jak od podstawy urzędowej .
Jakie zmiany są zapowiadane?
Po pierwsze: proponowane zmiany mają na celu uśrednienie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe a w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki. Oznacza to, że kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły uzyskać zasiłku w maksymalnej wysokości po opłaceniu składki przez krótki okres czasu od najwyższej podstawy – tak jak ma to miejsce obecnie.
Po drugie: zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wyrównawcze i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne, których prawo powstało przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących podstawy wymiaru zasiłków, wypłaca się na zasadach i w wysokości obowiązujących przed tym dniem, za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Zatem w sytuacji, gdy przedsiębiorcza mama nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian, otrzyma zasiłek w wysokości dotychczasowej, przez cały okres jego pobierania. Jeśli jednak poród nastąpi po tej dacie, zasiłek zostanie wypłacony na nowych zasadach.
Po trzecie: jeżeli prawo do zasiłku powstało przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, a po wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana pobieranego zasiłku, przepisu art. 43 ustawy zasiłkowej nie stosuje się. A zatem jeżeli kobieta nabędzie prawo np. do zasiłku chorobowego przed dniem wejścia w życie nowelizacji, otrzyma go na zasadach i w wysokości obowiązującej obecnie. Jeśli następnie nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego już po tej dacie, podstawa zasiłku  zostanie przeliczona na nowo, według znowelizowanych przepisów.
Od kiedy zasiłek według nowych zasad?
Zgodnie z założeniami ustawa nowelizująca miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., natomiast przepisy dotyczące zmian w sposobie ustalania podstawy wymiaru zasiłku miały wejść w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Przewidywano, że nastąpi to od 1 kwietnia 2015 r.
W Sejmie nadal trwają prace nad projektem ustawy. W dniu 5 listopada 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, natomiast w dniu 4 marca 2015 r. zostało opublikowane sprawozdanie Podkomisji Stałej ds Rynku Pracy.
Projekt w obecnym kształcie zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., natomiast przepisy dotyczące zmian w sposobie ustalania podstawy wymiaru zasiłku – pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Źródło : http://pankiewicz.biz/blog/zus/od-kiedy-zasilek-wedlug-nowych-zasad/print/
 
Photo
Wait while more posts are being loaded