Profile cover photo
Profile photo
Обучения (Онлайн) по безопасност и здраве при работа - www.zbut.bg
3 followers -
Обучение по безопасност и здраве при работа и Трудова медицина
Обучение по безопасност и здраве при работа и Трудова медицина

3 followers
About
Posts

Post has attachment
В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR).

https://goo.gl/R2JehT
АЛД.
Регистрация на администратори на лични данни.
Регистър на администратори на лични данни.
Регистър на лични данни.
Заявление за регистрация на администратори на лични данни.
Обработване на лични данни.
Предоставяне на лични данни.
Съгласие на физическото лице.
Анонимни данни.
Обработващ лични данни.
Всеобща декларация за правата на човека конвенция 108.
Директива 95/46/ЕО.
,директива 2002/58/ЕО.
Защита на данните
Видеонаблюдение.
Подслушване.
Злоупотреба с лични данни.
Злоупотреба с информация.
Копиране на лична карта копиране на лични документи.
Жалба лични данни.
Проверка лични данни.
Комисия за защита на личните данни.
Защита на личните данни.
Лични данни.
Закон за защита на личните данни.
Администратори на лични данни.
Лична неприкосновеност.
Защита на информацията.
КЗЛД.
Човешките права
Add a comment...

Post has attachment

Съгласието според Общия регламент относно защитата на данните

Съгласие следва да се дава чрез изявление или ясно утвърдителен акт (потвърждаващо действие), с който да се даде съгласие от страна на субекта на данни за обработване на свързани с него лични данни, например чрез писмена декларация, включително по електронен път, или устна декларация.

https://goo.gl/qj6eA6
Add a comment...

Анкетно проучване към кампания - Заплата в плик
2018-06-26
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" публикува на соя сайт анкета на тема:
Защо работещите се съгласяват да бъдат осигурявани върху по-ниски доходи, проучва анкета
Причините, поради които работещите се съгласяват да бъдат осигурявани върху доходи, по-ниски от реално получаваните.
Анкетата е публикувана на сайта на Националната агенция за приходите.
Анкетата е създадена в рамките на информационната кампания на НАП „Заплата в плик", партньор на която е и ИА ГИТ.
Анкета цели да информира работещите за загубите, които те търпят като права и конкретни суми, когато се осигуряват върху осигурителни доходи, по-ниски от реално получаваните възнаграждения. Да установи какви са причините служителите да се съгласяват работодателите да заплащат осигурителни вноски върху по-нисък от действителния размер на работната им заплата. Попълването на въпросите отнема няколко минути, а резултатите са напълно анонимни.

https://zbut.bg/Anketno-prouchvane-kam-kampaniya-Zaplata-v-plik-index3072.html
Add a comment...

Post has attachment
⚠️Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2018 година.
⚡️Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2017 година е до 30.04.2018г.
✅Срокът за подаване на декларация по чл.15 за 2017г. е 30.04.2018г.
⛔Отпада задължението на работодателя за подаване на уведомление при липса на промяна в обстоятелствата, задължителни за деклариране.
⚡️Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ се подава за предходната година от нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.
❗❗Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е до 30.04.2018г.
✅Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2017 г.
⚡️Крайният срок за подаване на декларация за 2017 г. по член 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд) е 30.04.2018 г.
✔️Декларация подават всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.

https://goo.gl/posts/uT3LL
Add a comment...

⚠️Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2017 година е до 30.04.2018г.
✅Срокът за подаване на декларация по чл.15 за 2017г. е 30.04.2018г.
⛔Отпада задължението на работодателя за подаване на уведомление при липса на промяна в обстоятелствата, задължителни за деклариране.
⚡️Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ се подава за предходната година от нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.
❗❗Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е до 30.04.2018г.
✅Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2017 г.
⚡️Крайният срок за подаване на декларация за 2017 г. по член 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд) е 30.04.2018 г.
✔️Декларация подават всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.
https://zbut.bg/Podavane-na-deklaraciya-po-chl-15-ot-ZZBUT-za-2017-godina-index3042.html
Add a comment...

Post has attachment
АЛС България ЕООД
Add a comment...

Post has attachment
АЛС България ЕООД
Add a comment...

Post has attachment
АЛС България ЕООД
Add a comment...

Post has attachment
Здравословни работни места управление на опасните вещества 2018-2019
Add a comment...

Post has attachment
⚠️Онлайн (дистанционно) обучение четвърта квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период.
✅Четвърта квалификационна група.
❗Четвърта квалификационна група за работа в електрически уредби/мрежи.
⚠️Обучение за квалификационна група по електробезопасност.
⚡️Онлайн обучение по Електробезопасност четвърта квалификационна група.
✔️Курсове за придобиване и продължаване срока на валидност квалификационна група по електробезопасност.
✔️Обучение по ЗБУТ.
❗Тестове за квалификационна група.
❗Обучения за квалификационна група по електробезопасност.
✅Квалификационна група по електробезопасност.

https://zbut.bg/Onlain-distancionno-obuchenie-chetvarta-kvalifikacionna-grupa-po-elektrobezopasnost-za-dvugodishen-period-index2638.html
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded