Profile

Cover photo
Ibrahim Mohamed
Works at thulhaadhoomala.net
Attends thulhaadhoo school
Lives in Thulhaadhoo, North Province, Maldives
29 followers|31,391 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ. ތުޅާދޫ އިންސާނުން މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާތާ ޒަމާންތަކެއް ދުނިޔެ ދެކިފައި ވާކަމީ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެވެ. އިންސާނާއާއެކު މިދުނިޔޭގައި އޭނާއަށް ބޭނުންވާނޭ ކަންކަމާއި ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ސަޖުޙާ
ލިޔުނީ: އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ   01 ވަނަ ޕާޓް އުޑުމަތީގާ އެންމެ ވިލާ ރޮއްޖެއްވެސް ނެތެވެ.
މޫސުމުގެ ރީތި ހަވީރަކަށް ދުނިޔެ ފެންވަރުވަމުން ދަނީއެވެ. އުދަރެހަށް ވެރިވަމުން
ދިޔަ ކުލަތަކުން ހީވަނީ އަލަތު އަނތްބަކު އާ ކާވެންޏަށް ނަލަހައްދަނީ ހެންނެ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗު 8 – 4 އަކުން އަމިއްލަފުށި ކާމިޔާބު ކޮށްފި
ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މި ބާ އަތޮޅޫގެ ރިސޯޓެއްކަމަށްވާ
އަމިއްލަފުށީގެ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗު 8 – 4 ލަޑުން ކާމިޔާބު
ކުރީ އަމިއްލަފުށިގެ ސްޓާފުންގެ ޓީމެވެ. މުޙައްމަދު ޢާރިފު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އިންތިޒާމު ކުރި މި ފުޓްބޯ...
ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މި ބާ އަތޮޅޫގެ ރިސޯޓެއްކަމަށްވާ އަމިއްލަފުށީގެ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗު 8 – 4 ލަޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ އަމިއްލަފުށިގެ ސްޓާފުންގެ ޓީމެވެ. މުޙައްމަދު ޢާރިފު އިސްވެ ހުންނަވަ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
އިއްޔެ ކުޅެވުނު ެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު 2 – 0 އިންކާމިޔާބު ކުރީ ހަޓް ޕާރކް
ތުޅާދޫ ޓާރތަލް ސްޓޭޑިއަމުގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު
އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ޔަންގް އީގަލްސް އާ ހަޓްޕާރކް
އެވެ. މިމެޗު އިންތިޒާމު ކޮށްފައިވަނީ މިހާރު މުބާރާތް
ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ ހަލުވި މިޑްފީލްޑް މުޙައްމަދު ނާޞިޙްއެވެ. މިމެޗުގެ
މަޤްޞަދަކީ ...
ތުޅާދޫ ޓާރތަލް ސްޓޭޑިއަމުގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ޔަންގް އީގަލްސް އާ ހަޓްޕާރކް އެވެ. މިމެޗު އިންތިޒާމު ކޮށްފައިވަނީ މިހާރު މުބާރާތް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ ހަލުވި މިޑްފީލްޑް މުޙައްމަ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ދިރާސީ އާ އަހަރަކަށް އިރު އަރައިގެން އައި ހިނދު ....
ތަޢްލީމަކީ އިންސާނާގެ ދުނިޔެއާ އާޚިރަތް
ވަކިކޮށްދެނިވި ނޫރަށް ވާކަމީ އަޅުގަޑުމެން ޙައިރާން ވާންވީ ކަމެއްނޫނެވެ.
ޢިލުމުގެ ދޮރާށީން ވަނުމަށް އަޅުގަޑުމެންގެ މިމާތް އިސްލާމު ދީން ނުހަނު ބޮޑަށް
ބާރު އަޅަމުން ދިޔުމުގެ ސިއްރަކީ އަޅުގަޑުމެން މުސްލިމުން ދެނެގަންނަން...
ތަޢްލީމަކީ އިންސާނާގެ ދުނިޔެއާ އާޚިރަތް ވަކިކޮށްދެނިވި ނޫރަށް ވާކަމީ އަޅުގަޑުމެން ޙައިރާން ވާންވީ ކަމެއްނޫނެވެ. ޢިލުމުގެ ދޮރާށީން ވަނުމަށް އަޅުގަޑުމެންގެ މިމާތް އިސްލާމު ދީން ނުހަނު ބޮޑަށް ބާރު އަޅަމުން ދިޔުމުގެ ސިއްރަކީ އަޅު...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
މިހާތަނަށް 10ކުޅެފައިވީ އިރު މާދަމާ ފައިނަލު ކުޅޭނެ
ތުޅާދޫ
މަލައިން އިންތިޒާމުކުރާ ޓާރގެޓް ކުޑަކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް 10 މެޗް
ކުޅެފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ކުޅުމަށް ކޮންމެވެސް ނަޒަރެއްދޭން އެބަޖެހެއެވެ. މުބާރާތް
ފެށުމަށްޓަކައި ބައިވެރިންނާއި އޮފްޝަލުން ސްޓޭޑިއަމަށް ދިޔައިރު ގޯލުގެ ދާގަޑު
ކޮށާލ...
ތުޅާދޫ މަލައިން އިންތިޒާމުކުރާ ޓާރގެޓް ކުޑަކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް 10 މެޗް ކުޅެފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ކުޅުމަށް ކޮންމެވެސް ނަޒަރެއްދޭން އެބަޖެހެއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމަށްޓަކައި ބައިވެރިންނާއި އޮފްޝަލުން ސްޓޭޑިއަ...
1
Add a comment...
Have him in circles
29 people
Sharif Mohamed's profile photo
Ahmed Shanoon's profile photo
Ahlaam Mohamed's profile photo
Ibrahim Mohamed's profile photo
Ibrahim Rasheed's profile photo
Ibrahim Siraj's profile photo
summer young's profile photo
Azim Abd. Ghanee's profile photo
Thulhaadhoo Mala's profile photo

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ތިބާގެ ދަރިންނަކީ ތިބާގެ ލޮލުގެ ފިނިކަންކަމަށް ނުވާނަމަ ...
ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ. ތުޅާދޫ އިންސާނުން މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާތާ ޒަމާންތަކެއް
ދުނިޔެ ދެކިފައި ވާކަމީ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެވެ.
އިންސާނާއާއެކު މިދުނިޔޭގައި އޭނާއަށް ބޭނުންވާނޭ ކަންކަމާއި ތަކެތި ލައްވާ
އޭނާއަށް ކުރިއަރާދާނޭ...
ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ. ތުޅާދޫ އިންސާނުން މިދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާތާ ޒަމާންތަކެއް ދުނިޔެ ދެކިފައި ވާކަމީ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެވެ. އިންސާނާއާއެކު މިދުނިޔޭގައި އޭނާއަށް ބޭނުންވާނޭ ކަންކަމާއި ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މި ބާ އަތޮޅޫގެ ރިސޯޓެއްކަމަށްވާ އަމިއްލަފުށީގެ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗު 8 – 4 ލަޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ އަމިއްލަފުށިގެ ސްޓާފުންގެ ޓީމެވެ. މުޙައްމަދު ޢާރިފު އިސްވެ ހުންނަވަ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ތުޅާދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ އާ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަބުގެ ޕްރީ ސްކޫލުގެ އާންޓީންނާއި ޕީ ޓީ އޭ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ތުޅާދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ އާ ހިންގާ ކޮމެޓީ
އެކުލަބުގެ ޕްރީ ސްކޫލުގެ އާންޓީންނާއި ޕީ ޓީ އޭ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު ތުލާދޫ ބްލޫސްޓާރ ގެ ޖަލްސާ
ކުރާމާލަމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި އާންޓީންގެ ފަރާތުން ވަރަށް
ގިނަ ކަންކަން...
ތުޅާދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ އާ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަބުގެ ޕްރީ ސްކޫލުގެ އާންޓީންނާއި ޕީ ޓީ އޭ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު ތުލާދޫ ބްލޫސްޓާރ ގެ ޖަލްސާ ކުރާމާލަމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ތުޅާދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބު އާ އުއްމީދު ތަކަކާއިއެކު ދާނީ ކުރިއަށް – އާ ރައީސް –
2015 ވަނައިން 2017 އަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ އާ
ރައީސް ހިންގާ ކޮމެޡޓީގެ އާ ދައުރަކަށް ފަށަމުން މިކުލަބު އާ އުއްމީދު ތަކަކާއި
އެކު ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރާއްޖެތެރޭގައި
އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު މޮޑާރން ޕްރީސްކޫލު އުފެއްދުމުގައި...
2015 ވަނައިން 2017 އަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ އާ ރައީސް ހިންގާ ކޮމެޡޓީގެ އާ ދައުރަކަށް ފަށަމުން މިކުލަބު އާ އުއްމީދު ތަކަކާއި އެކު ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރާއްޖެތެރޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ތުޅާދޫ މަލައިން އިންތިޒާމުކުރާ ޓާރގެޓް ކުޑަކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް 10 މެޗް ކުޅެފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ކުޅުމަށް ކޮންމެވެސް ނަޒަރެއްދޭން އެބަޖެހެއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމަށްޓަކައި ބައިވެރިންނާއި އޮފްޝަލުން ސްޓޭޑިއަ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ތުޅާދޫ މަލައިން އިންއިންތިޒާމް ކުރާ ޓާރގެޓް ކުޑަކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. މިރޭ ތުޅާދޫ މަލަ ގާރޑަން ގައި މިމުބާރާތުގެ ގުރުޢަތު ލުން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.  ކުޑަކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް...
1
Add a comment...
People
Have him in circles
29 people
Sharif Mohamed's profile photo
Ahmed Shanoon's profile photo
Ahlaam Mohamed's profile photo
Ibrahim Mohamed's profile photo
Ibrahim Rasheed's profile photo
Ibrahim Siraj's profile photo
summer young's profile photo
Azim Abd. Ghanee's profile photo
Thulhaadhoo Mala's profile photo
Education
  • thulhaadhoo school
    present
  • kulliyyaa hithaadhoo campus
    imam cstificate level 03, 2010 - 2010
Basic Information
Gender
Male
Links
Work
Employment
  • thulhaadhoomala.net
    editor, 2011 - present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Thulhaadhoo, North Province, Maldives
Contact Information
Home
Phone
9607688966
Email
Address
liyaage