Profile

Cover photo
Ibrahim Mohamed
Works at thulhaadhoomala.net
Attends thulhaadhoo school
Lives in Thulhaadhoo, North Province, Maldives
33 followers|68,075 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
މުސްލިމުންގެ ދުސްމަނުން އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ދަނޑިވަޅަށް ބަލާށެވެ.
ލިޔުނީ: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ ދުނިޔޭގައި އެކުވެރި ދައުލަތްތަކޭ ކިޔާ
ޖަމުޢިއްޔާއެއް ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު އުފައްދާފައި އެވަނީ ދުނިޔެ ސުލުޙަ
ކުރާށޭ ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް އަޅުގަޑުހިތުން ނެތެވެ. އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ
ޔަހޫދީންނާއި ކުރިސް...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ބައެއްކަންކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަ ނުގެނައުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް
ލިޔުނީ: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިދުވަސްވަރު ތުޅާދޫ
ކައުންސިލުން ތުޅާދޫގެ އޮޑިވެރިންނަށާއި މަސްވެރިންނަށް އަދި މަހުގެ ވިޔަފާރި
ކުރައްވާފަރާތްތަކަށް ރަށުގެ ގޮޑުދޮށަށް ކަރުގޮހޮރު ލައްނުވާނެހާ ދުރަށް ( 50 ފޫޓު
ބޭރަށް ) އުކުމަށ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
މިއަދަކީ ތުޅާދޫ މަލައިގެ 06 ވަނައަހަރީ ދުވަސް
  ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ  ތުޅާދޫ މަލައަކީ ތުޅާދޫގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަން
ފުރަތަމަ އޮންލައިން ނޫހެވެ. މިއަދަކީ މިނޫހުގެ 06 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. މިއަދުގެ
މުނާސަބާގެ ހެޔޮއެދުންތައް މަލައިގެ އަހުލުންނަށާއި ތުޅާދޫގެ ލޮބުވެތި
ރައްޔަތުންނ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
މިއަހަރުގެ ބޮޑުޢީދާއިއެކު ތުޅާދޫ
ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ ފަހުގެ ތާރީޚާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރުގެ ބޮޑުޢީދު
ތުޅާދޫގައި ކުރީއަހަރުތަކަށްވުރެ ފޯރި ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކުރާ ތުޅާދޫ
ކައުންސިލުގެ 02 ވަނަ ފުޓްޝެލް ޗެލެންޖް 2016 ގެ އިތުރުނ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ޓީ އެސް ސީ ގެ 14 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ
ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ކޮންމެއަހަރަކު
އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް
ބާއްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 18 _ 20 އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ
މިމުބާރާތުގައި 103 ބައިވެރިން ވާދަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ތުއްތު ޢުމުރު ފުރާއިން
ފެށިގެން 18 އަހަރުން މ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
ޓީ އެސް ސީ 14 ވަނަ ޤުރުއާން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ  ތުޅާދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ކޮންމެ އަހަރަކު އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޓީ އެސް ސީ ޤުރުއާން މުބާޜާތުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީއެވެ.  ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ބްލޫސްޓާރ ތަޅުމުގައި ކުރިއަ...
1
Add a comment...

Ibrahim Mohamed

Shared publicly  - 
 
މިއަދަކީ ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ 81 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސްމިއަދަކީ ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ 81 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
  ލިޔުނީ : އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިޔާގެ ބ.ތުޅާދޫ މިއަދަކީ ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ އެކާހިވަނަ
އަހަރީދުވަހެވެ. މިދުވަހުގެ މުނާސަބާގެ ހެޔޮއެދުންތައް ތުޅާދޫގެ ތަޢުލީމަށް
ލޯބިކުރާ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްދުކުރަމެވެ. މިއަދު ގެ މުނާސަބާގައި ވަރަށް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް
އެސް...
1
Add a comment...
Work
Employment
  • thulhaadhoomala.net
    editor, 2011 - present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Thulhaadhoo, North Province, Maldives
Contact Information
Home
Phone
9607688966
Email
Address
liyaage
Education
  • thulhaadhoo school
    present
  • kulliyyaa hithaadhoo campus
    imam cstificate level 03, 2010 - 2010
Basic Information
Gender
Male
Links