عمو سی کارم
ظهر از سر کار برگشتم خونه ، دیدم خانوومم ناهار درست نکرده ، از عصبانیت سرمو کوبیدم

به دیوار ، یهو یادم اومد مجردم.

Photo
Shared publiclyView activity