Profile cover photo
Profile photo
Arsalan ahoora
یکبار طعم تلخ عاشقی رو چشیدم و دیگه با خودم عهد کردم که هیچ وقت عاشق نشم...آخه عشقم بی دلیل تنهام گذاشت و رفت..من موندم و دنیای پر از دردم...تا یه شب تصویر کارت عروسیش رو واسم ایمیل کرد و اولش هم باور نمیکردم تا رسما بهم ثابت شد که مزدوج شده و در حال حاضر هم دختر خانومش سه سال داره...حالا من موندم و تنهاییم و یه بغض همیشه بیقرار....
یکبار طعم تلخ عاشقی رو چشیدم و دیگه با خودم عهد کردم که هیچ وقت عاشق نشم...آخه عشقم بی دلیل تنهام گذاشت و رفت..من موندم و دنیای پر از دردم...تا یه شب تصویر کارت عروسیش رو واسم ایمیل کرد و اولش هم باور نمیکردم تا رسما بهم ثابت شد که مزدوج شده و در حال حاضر هم دختر خانومش سه سال داره...حالا من موندم و تنهاییم و یه بغض همیشه بیقرار....
About
Posts

Post has attachment
—ﻗﺼﻪ ﺗﻠﺦ ﻋﺎﺩﺗﻬﺎ—•

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻮﯼ ﺑﺪ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻔﻪ
ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺖ
ﺑﺪﻫﺪ؟
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ،
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺪﺕ ﺑﻮﯼ
ﺑﺪ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟ !
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻧﺠﺎ
ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﺻﻼ ﺑﻮﯼ ﺑﺪﯼ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ !..
- ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻕ
ﺍﺳﺖ :

* ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ *

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ
ﺑﺮﺧوﺍﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ .
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻏﺮﻏﺮﻭ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻋﯿﺐ ﺟﻮ ﻭ
ﻏﺮﻏﺮﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﯿﺪ
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﯾﺪ، ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﺶ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺕ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭﻭﻍ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
ﮔﻔﺖ .
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺍﻧﮕﯿﺰﻩ
ﺩﻣﺨﻮﺭ ﺷﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ
ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ
ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﯾﺪ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﻼ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ !...

ﺍﺯﮐﺘﺎﺏ : ﯾﮑﺮﻭﺯ ﺭﺍ 365 ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ (ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻣﺎﺗﻴﻮﺱ)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
دیرگاهی ست در این تنهایی
رنگ خاموشی در طرح لب است.

بانگی از دور مرا میخواند،
لیک پاهایم در قیر شب است.

رخنه ای نیست در این تاریکی:
در و دیوار بهم پیوسته
سایه ای لغزد اگر روی زمین
نقش وهمی است بندی رسته.
نفس آدم ها
سر بسر افسرده است.
روزگاری است در این گوشه ی پژمرده هوا
هر نشاطی مرده است.

دست جادویی شب
در به روی من و غم می'بندد
میکنم هرچه تلاش،
او به من می'خندد.

نقش هایی که کشیدم در روز
شب ز راه آمد و با دود اندود
طرح هایی که فنون در شب،
روز پیدا شد و با پنبه زدود.

دیرگاهی است که چون من همه را
رنگ خاموشی در طرح لب است.
جنبشی نیست در این خاموشی:
دست ها، پاها در قیر شب است.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
معلم، سیب و توت فرنگی

یک خانم معلم ریاضی به یک پسر هفت ساله ریاضی یاد می‌داد. یک روز ازش پرسید: اگر من بهت یک سیب و یک سیب و یکی بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟
پسر بعد از چند ثانیه با اطمینان گفت: ۴ تا! معلم نگران شده انتظار یک جواب صحیح آسان رو داشت.
او نا امید شده بود. او فکر کرد : شاید بچه خوب گوش نکرده است ... تکرار کرد: خوب گوش کن، خیلی ساده است, اگر به دقت گوش کنی می‌تونی جواب صحیح بدهی.
اگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگه و یکی بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟
پسر که در قیافه معلمش نومیدی می‌دید دوباره شروع کرد به حساب کردن با انگشتانش. تلاش او برای یافتن جواب صحیح نبود تلاشش برای یافتن جوابی بود که معلمش را خوشحال کند.
برای همین با تامل پاسخ داد: 4 تا !!! نومیدی در صورت معلم باقی ماند و به یادش اومد که پسر توت فرنگی رو دوست دارد. او فکر کرد شاید پسرک سیب رو دوست ندارد و برای همین نمی‌تونه تمرکز داشته باشه. در این موقع او با هیجان فوق العاده و چشم‌های برق‌زده پرسید: اگر من به تو یک توت فرنگی و یکی دیگه و یکی بیشتر توت فرنگی بدهم تو چند تا توت فرنگی خواهی داشت؟
معلم خوشحال بنظر می‌رسید.
پسرک با انگشتانش دوباره حساب کرد. و سپس با تامل جواب داد: 3تا!
حالا خانم معلم تبسم پیروزمندانه ای داشت. برای نزدیک شدن به موفقیتش او خواست به خودش تبریک بگه ولی یه چیزی مونده بود او دوباره از پسر پرسید: اگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگه و یکی دیگه بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟ پسرک فوری جواب داد : 4 تا !!!
خانم معلم مبهوت شده بود و با صدای گرفته و خشمگین پرسید: چطور؟ آخه چطور؟! پسرک با صدای پایین و با تامل پاسخ داد : خانوم اجازه ؟! برای اینکه من قبلا یک سیب تو کیفم داشتم !!!

نتیجه اخلاقی: قضاوت عجولانه نداشته باشیم.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
شگفتی های خالق هستی بی نهایــــــــــــت زیبا ست...
بزرگی و زیبایی دنیای خداوند همیشه و همه جا موج میزنه

شبــــــــــــــنم ، ژالــــــــــــــه یـــا قطـــره آبــــــــــــــی بــر روی سبــــــــــــــز برگ درخــــــــــــــتی ، عطــــــــــــــش مــــــــــــــورها را اینچنیــــــــــــــن بــرطــــــــــــــرف میــــــکند..

هـــــیچ رخــــدادی اتفاقــــــــــــــی نیســــــــــــــت...
تـــــــمام کمـــــال حکمــــــــت خداونـــــــــد ست و بــــــس
Photo
Add a comment...

Post has attachment
زنـــــــــــان از ایــــــن بیمــــــــــــــــاری می ترسنـــــــــــد
آنـــدومتریوز تـــــــــــرس نــــــــدارد.

بنابر آمارهای ارائه شده حدود 1.5 میلیون زوج جوان در كشورمان از مشكل ناباروری رنج می‌برند كه این مشكل علل متفاوتی دارد و یكی از آنها بیماری‌ است به نام آندومتریوز كه گاهی عامل این نازایی‌هاست.
آندومتر لایه درونی از سه لایه تشكیل‌دهنده رحم است كه در تمام بافت‌های بدن به جز طحال ممكن است به وجود آید، ولی شایع‌ترین محل بروز آن ناحیه لگن است كه حدود 40 درصد موارد تخمدان‌ها را درگیر می‌كند.

این سلول‌ها در قسمت‌های مختلفی از بدن از جمله داخل حفره شكمی یا روی تخمدان قرار می‌گیرند و بافتهایی نا به ‌جا تولید می‌كند.این بیماری می‌تواند از بعد از دوران بلوغ تا قبل از یائسگی برای خانم‌ها پیش بیاید و سن خاصی را در‌ بر‌ نمی‌گیرد.

این بیماری دلیل خاصی ندارد و اتفاقی طبیعی است كه به صورت تصادفی برای خانم‌ها پیش خواهد آمد.یكی از علل بروز این بیماری نیز می‌تواند خود سیكل عادت ماهانه باشد. به این صورت كه خون به صورت برگشت پذیر از داخل لوله‌ها وارد حفره شكمی شده و سلول‌هایی از آندومتر كه هنوز زنده هستند، در آنجا نشسته و كاشته می‌شود. همین كاشته شدن سلول‌ها باعث بروز بیماری می‌شود.

علائم بیماری..
از‌جمله علائم این بیماری دردهای غیرطبیعی، توده‌های لگنی و كیست‌های تخمدانی است كه نشانه‌ای از وجود آندومتریوز است.

ممكن است افراد به دلیل وجود توده‌های لگنی یا كیست‌های تخمدان به پزشك مراجعه كنند، اما علامت واضح وجود این بیماری، درد شدید هنگام عادت ماهانه است به طوری كه هر ماه از ماه قبل درد بیشتری احساس می‌شود. آنها ممكن است با این علائم به پزشك مراجعه كنند و در این موارد پزشك بیشتر به آندومتریوز شك خواهد كرد.

تنها راه تشخیص بیماری، داشتن نمونه بافت‌شناسی است، یعنی آزمایشگاه باید بافت آندومتریوز را تشخیص داده و تایید كند كه امروزه بیشتر از شیوه لاپاراسكوپی برای این منظور استفاده می‌شود و بعد از تشخیص ادامه درمان روش‌های مختلفی دارد كه بنابر نظر پزشك از آنها استفاده می‌شود.

در بعضی موارد بنا‌به نظر پزشك متخصص با داروهای خاص حتی سیكل عادت ماهانه بیمار را نیز به كلی قطع می‌كند تا بیماری بهبود یابد؛ اما در شرایطی كه بیمار دختری است كه تنها با مشكل دردهای دوران قاعدگی مراجعه می‌كند یا خانمی كه نزدیك سنین یائسگی است احتیاج به كار خاصی جز درمان طبی نیست؛ اما اگر در اثر این بیماری كیست تولید شده باشد، حتماً كیست را باید برداشت، زیرا كیست می‌تواند خود عوارض و مشكلاتی ایجاد كند.

آندومتریوز و نازایی..
اگر خانمی در سنین باروری با این مشكل روبه‌رو شود، احتمال نازایی نیز ممكن است وجود داشته باشد. پس كسی كه سابقه آندومتریوز دارد، كیستی داشته یا به هر صورتی با این بیماری روبه‌رو بوده، با درمان‌های پزشكی تحت نظر قرار می‌گیرد و به او پیشنهاد می‌شود كه زودتر بچه‌دار شود، چرا كه آندومتریوز تا حدی باعث كاهش باروری یا ناباروری بانوان می‌شود.
در این موارد برای از بین بردن بافتهای آندومتریوز درمان طبی شدید مانند جراحی انجام می‌گیرد و سپس برای باروری با شیوه‌های درمانی مختلف به وی كمك می‌شود.

بیماری آندومتریوز ترسناك و مشكل خاصی نیست و تنها به پیگیری نیاز دارد.
این بیماری تنها موجب ناراحتی و اذیت فرد می‌شود، ولی به سمت سرطان یا مشكلات بزرگ‌تر پیش نخواهد رفت، بنابراین جایی برای نگرانی وجود ندارد و با وجود بیماری می‌توان به زندگی عادی ادامه داد. تنها باید پس از تشخیص و درمان، زیر نظر پزشك بود.

داشتن برنامه‌ای مرتب در مورد خواب و تغذیه كافی و تجربه كردن زندگی بدون استرس باعث می‌شود كه خانم‌ها عادت ماهانه راحت‌تری را تجربه كنند. افرادی كه آندومتریوز دارند نیز باید این موارد را در نظر داشته باشند. مصرف مواد محرك مانند كافئین(قهوه غلیظ، چای زیاد و شكلات‌های تلخ) نیز بهتر است كاهش یابد.

آندومتریوز درجات مختلفی دارد، خفیف، متوسط و شدید. در مواردی كه این بیماری شدید است به دلیل وجود چسبندگی‌های لگنی ممكن است بارداری سخت شود. در درجات متوسط ممكن است بیمار بتواند باردار شود و در موارد خفیف نیز آنها تفاوتی با افراد عادی ندارند. مهم است كه بیماران بدانند با تشخیص آندومتریوز این گونه نیست كه امكان بارداری به كلی از بین برود.

امیدوارم مطلب مفیدی رو خدمتتون ارائه داده باشم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســــــالم و سلامـــت و تندرســــــــــــــــــت باشـــید.

ارسلان طاهری
Photo
Add a comment...

Post has attachment
جغد بارون‌خورده‌ئی تو کوچه فریاد می‌زنه،
زیر دیوار بلندی یه نفر جون می‌کنه،
کی می‌دونه تو دل تاریک شب چی می‌گذره؟
پای برده‌های شب اسیر زنجیر غم ئه!

دل‌ام از تاریکی‌ها خسته شده،
همه‌ی درها به روم بسته شده!

من اسیر سایه‌های شب شدم،
شب اسیر تور سرد آسمون؛
پا به پای سایه‌ها باید برم
همه شب به شهر تاریک جنون!

دل‌ام از تاریکی‌ها خسته شده،
همه‌ی درها به روم بسته شده!

چراغ ستاره‌ی من رو به خاموشی می‌ره،
بین مرگ و زنده‌گی اسیر شدم باز دوباره؛
تاریکی با پنجه‌های سردش از راه می‌رسه،
توی خاک سرد قلب‌ام بذر کینه می‌کاره.

دل‌ام از تاریکی‌ها خسته شده،
همه‌ی درها به روم بسته شده!

مرغ شومی پشت دیوار دل‌ام
خودش‌و این ور و اون ور می‌زنه،
تو رگای خسته‌ی سرد تن‌ام
ترس مردن داره پر پر می‌زنه!

دل‌ام از تاریکی‌ها خسته شده،
همه‌ی درها به روم بسته شده!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
حکیم ژاپنی در صحرایی روی شن ها نشسته و در حال مراقبه بود.مردی به او نزدیک شد و گفت مرا به شاگردی بپذیر!
حکیم با انگشت خطی راست بر روی شن کشید و گفت:کوتاهش کن.
مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد.
حکیم گفت برو یک سال بعد بیا.
یک سال بعد باز حکیم خطی کشید و گفت کوتاهش کن.مرد این بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشاند.
حکیم نپذیرفت و گفت برو یک سال بعد بیا!
سال بعد باز حکیم خطی روی شن کشید و از مرد خواست آن را کوتاه کند.مرد این بار گفت:نمی دانم و خواهش کرد پاسخ را بگوید.
حکیم خطی بلند کنار آن خط کشید و گفت حالا کوتاه شد.

نتیجه و نکته ی این حکایت؛
این حکایت فرهنگ ژاپنی ها را نشان می دهد.نیازی به دشمنی و درگیری با دیگران نیست.با رشد و پیشرفت تو دیگران شکست می خورند. به دیگران کار نداشته باش کار خودت را بکن..
Photo
Add a comment...

Post has attachment
وزارت ورزش و جوانان: ازدواج اولویت چهارم جوانان ایران است

بر اساس آخرین آمار وزارت ورزش و جوانان، ازدواج در میان جوانان ایرانی به اولویت چهارم تبدیل شده است.

خبرگزاری ایرنا با انتشار گزارشی از میزگرد معاون وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان، با اعلام این خبر نوشت، این در حالی است که بر اساس پژوهش سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۲ اولویت اول جوانان بوده است.

رضا حجتی مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در میزگرد خبرگزاری ایرنا گفت، مشکلات اقتصادی دلیل اصلی خودداری جوانان از ازدواج نیست.

او نداشتن توانمندی‌های لازم برای تشکیل خانواده را از دلایل اصلی ازدواج نکردن بیشتر جوانان دانست و گفت جوانان ایرانی نیاز به یادگیری مهارت زندگی دارند.

آقای حجتی دلیل افزایش طلاق را نیز مشکلات اقتصادی ندانست و گفت "بر اساس آمار، از هر ۱۰ ازدواج که در منطقه یک شهرداری تهران اتفاق می‌افتد، هفت ازدواج منجر به طلاق می‌شود."

منطقه یک در شمال تهران، از مناطق گرانقیمت پایتخت بوده و بیشتر ساکنان آن از توانایی مالی خوبی برخودار هستند.

سخنان معاون وزیر ورزش و جوانان درباره نبود ارتباط بین کاهش ازدواج و مشکلات اقتصادی در حالی است که پیشتر بارها رشد بیکاری در میان جوانان از دلایل کاهش تمایل به ازدواج عنوان شده بود.

طی سال های اخیر در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، آمار بیکاری در ایران به ویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی به شدت افزایش یافت.

نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۰ و سال های پس از آن، به حدود ۲۰ درصد رسید، تا این که در پی مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت های جهانی که به بهبود اندک وضعیت اقتصادی منجر شد، نرخ بیکاری در اوایل سال جاری خورشیدی به حدود ۱۱ درصد رسید.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
دور ما دیوار بود و لای هر دیوار موش..
ترس در دل داشتیم از سایه ی آدمفروش!!

باید از امروز همرنگ جماعت بود پس..
گرگ هم بودی لباس گوسفندان را بپوش!!

رنج ما بردیم و گنجش دست از ما بهتران..
«سخت می گیرد جهان بر مردمان سختکوش»

ما که هم از «اسب» افتادیم و هم از «اصل مان»
روی زین بودیم و می مانیم زین پس زین به دوش!!

حق ما چون قالبی یخ آب شد در دست تو..
پس بنوش آن را که خون ما نمی آید بجوش!!

سهم ما از زندگی عمری چریدن بود و بس..
پس حلالت باد چوپان!!
هر چه میدوشی بدوش..!!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
جواب لطفا؟؟!
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded