Profile cover photo
Profile photo
AMBN Gia Đình
919 followers -
Nô lệ cho chính mình và dân tộc mình.
Nô lệ cho chính mình và dân tộc mình.

919 followers
About
AMBN's posts

Post has attachment

Post has attachment
Sách Lịch Sử Hội Họa của tác giả Wendy Beckett, dịch giả Thành Lộc, ấn bản lần đầu năm 1996. Đối với tôi nghệ thuật luôn là một sự say mê và tôi thường ngạc nhiên là người ta lại truy vấn về lý do và nguồn gốc của sự say mê này. Tôi cho rằng tất cả chúng ta ngay lúc ra đời đã có một tiềm năng nghệ thuật nhất định. Rủi thay, không phải tất cả chúng ta đều có cơ hội khai phá tiềm năng đó. Quyển sách này là một cố gắng khiêm tốn nhằm tạo ra một cơ sở kiến thức vững chắc có thể cho phép tiếp cận mọi hình thức nghệ thuật.

Post has attachment
nghi dinh 2017 moi nhat cua chinh phu
1 Nghi
Dinh So 10/2017/ND-CP ban hanh quy che quan ly tai chinh cua tap doan dien
luc viet nam,luat thue gia tri gia tang 2 Nghi
Dinh So 09/2017/ND-CP quy dinh chi tiet viec phat ngon va cung cap thong
tin cho bao chi cua cac co quan hanh chinh nha nuoc 3 N...

Post has attachment
một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phương pháp cách mạng của đảng cộng sản việt nam
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ
LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHƯƠNG PHÁP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ NĂM 1930 ĐẾN 1975 Tạ Văn Sang [1] Lịch sử của dân tộc
Việt Nam là những trang sử vàng trong chiến đấu chống ngoại xâm, giành và giữ
...
Wait while more posts are being loaded