Profile cover photo
Profile photo
Státní maturita
61 followers -
Oficiální stránky státní maturity
Oficiální stránky státní maturity

61 followers
About
Posts

MATURITA Z MATEMATIKY – CO JE LETOS NOVÉHO?

Jak jsme se již zmínili, v jednotném zkušebním schématu pro písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky přibylo u matematiky 15 minut pro výběr strategie řešení testu. Součástí strategie není jen pročítání testu a rozhodování, kterými úlohami je nejlépe začít. Žák má k dispozici veškeré pomůcky, tedy i psací a rýsovací potřeby, a může si dělat poznámky či předběžné výpočty do testového sešitu. Měl by tedy lépe odhadnout, které úlohy bude snazší spočítat, a rozhodnout se, kterými chce začít. To samo o sobě znamená výraznou úsporu času při řešení úloh testu. K tomu je třeba přičíst fakt, že už v době přípravy může některé úlohy dopočítat a po uplynutí času na výběr strategie pak řešení z testového sešitu do záznamového archu jednoduše přepsat.
Add a comment...

HODNOCENÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Didaktický test je vyhodnocován centrálně elektronickou formou. Písemná práce a ústní zkouška je hodnocena hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy, kteří jsou držitelé platných osvědčení k hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky. Celkový výsledek v procentních bodech z komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se vypočítá jako vážený průměr získaných procentních bodů všech 3 dílčích zkoušek, přičemž váhy jednotlivých zkoušek (Didaktický test: Písemná práce: Ústní zkouška) jsou 1:1:1.
Add a comment...

MATURITA Z MATEMATIKY – POVOLENÉ POMŮCKY

V první řadě jsou to matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek a dalších zásahů), rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu.

Ale pozor…
Při přípravě maturit 2013 již bylo přihlédnuto k tomu, že na trhu existují kalkulačky, které umožňují řešení rovnic a úpravy algebraických výrazů, a nevejdou se tedy do základního vymezení. Vzhledem k možné diskriminaci některých maturantů, přistoupil CERMAT k výraznější a detailnější definici povolených kalkulaček. Tato definice se objevila v předchozím, 15. čísle Maturitního zpravodaje a obsahují ji i „Metodické pokyny“. CERMAT k tomuto opatření sáhl zejména proto, aby byly vytvořeny srovnatelné podmínky pro všechny žáky a aby didaktický test skutečně ověřoval požadované znalosti a dovednosti. Cílem maturitního didaktického testu totiž není ověřovat studentovu schopnost pořídit si pomůcku, která za něj
dokáže úlohy vyřešit.
Add a comment...

MATURITA Z MATEMATIKY – ZÁKLADNÍ FAKTA

Po administraci, kdy žáci obdrží testový sešit i záznamový arch, je k dispozici nově 15 minut na výběr strategie řešení, v tomto čase však žáci nesmí zapisovat odpovědi do záznamového archu. Samotná zkouška pak trvá dalších 90 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle zařazení na základě posudku školského poradenského zařízení.
Add a comment...

MATURITA Z MATEMATIKY – ZÁKLADNÍ FAKTA

Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se bude konat pouze formou didaktického testu. Zkouška z matematiky začíná ve čtvrtek 2. května v 8 hodin ráno, tedy hned první den písemných zkoušek společné části.
Add a comment...

ČESKÝ JAZYK - PRVNÍ KROKY
DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PŘI PSANÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
5. PSÁT ČITELNĚ

Pište čitelně. To, co bude v textu nečitelné, nebude moci být hodnoceno
a bude považováno za chybu. Nečitelné úseky mohou mít vliv na celkové vyznění textu a ubrat vám body ve 3. kritériu, „maskovací“ manévry v oblasti pravopisu (např. 3 obloučky tam, kde se rozhodujete, zda napsat 1, nebo 2 „n“) vám ubírají body v 2. kritériu. Pokud bude celý text, nebo jeho podstatná část pro hodnotitele nečitelná, má hodnotitel právo text dále nehodnotit a udělit nula bodů. Jestliže je tedy vaše písmo obtížně čitelné, zvolte raději zápis hůlkovým písmem. Musíte však rozlišit velká a malá písmena, jinak riskujete udělení 0 bodů za pravopis.
Add a comment...

ČESKÝ JAZYK - PRVNÍ KROKY
DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PŘI PSANÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
4. PROMÝŠLET KOMPOZICI TEXTU A LOGICKY TEXT ČLENIT

b) Problém při členění textu může nastat také v případě, že se snažíte začlenit do své písemné práce výchozí text. S výchozím textem lze pracovat různými způsoby, podrobněji se jim budeme věnovat dále. Některé zadání může vybízet žáka, aby výchozí text použil jako část svého vlastního textu, může být vhodný např. jako úvod celé práce. Pokud však pracujete s výchozím textem tímto způsobem, tedy použijete ho jako úvod, pak je nutné ho opsat. Hodnotí se celkové vyznění textu a adresátovi musí být jasná posloupnost událostí, musí se v textu
orientovat bez toho, že by potřeboval k pochopení práce část zadání.
Add a comment...

MATURITA Z MATEMATIKY – NĚKOLIK RAD K PŘÍPRAVĚ

V úzce otevřených úlohách doporučujeme uvádět společně s výsledkem i symbol veličiny či neznámé, např. S = 50  cm², nikoliv pouze samotný výsledek 50. Nezapomínejte na jednotky!
Add a comment...

ČESKÝ JAZYK - PRVNÍ KROKY
DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PŘI PSANÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
4. PROMÝŠLET KOMPOZICI TEXTU A LOGICKY TEXT ČLENIT

a) Nezapomeňte na členění textu, text by měl být přehledně a logicky uspořádán, aby bylo možné se v něm orientovat. Snažte se písemnou práci rozdělit na odstavce podle informací, které spolu souvisejí, nezapomeňte na to, že text by měl mít úvod (který naznačuje téma práce), určité jádro (v němž se téma rozvíjí) a závěr (který celé téma shrnuje). To však neznamená, že text musí mít pouze 3 odstavce, počet odstavců se logicky odvíjí od množství informací, myšlenek, které jsou v textu obsaženy. Studenti často chybují v tom, že text rozčlení právě na 3 odstavce (tak, aby formálně odpovídaly úvodu, jádru a závěru textu), ale členění je nelogické a pro adresáta nesrozumitelné. Nelogické a nevhodné členění textu může spočívat např. také v tom, že text je příliš „rozkouskovaný, rozdrobený“ na velké množství odstavců, že odstavce na sebe nenavazují nebo že text je rozdělen novým odstavcem v místě, kde se stále rozvíjí jedna myšlenka z odstavce předchozího. Text musí být srozumitelný i pro toho, kdo vás nezná. Nemůžete počítat s tím, že si hodnotitel domyslí, co jste chtěli říct.
Add a comment...

ČESKÝ JAZYK - PRVNÍ KROKY
DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PŘI PSANÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
3. DODRŽOVAT PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU

Rozvrhněte si čas tak, abyste měli možnost práci si po sobě ještě přečíst a zkontrolovat. Dodržujte pravidla pravopisu, pokud si nevíte rady, vyhledejte si příslušné slovo v příručce Pravidla českého pravopisu, kterou máte při psaní k dispozici.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded