Zdjęcie profilowe na okładkę
Zdjęcie profilowe
Epps Systemy Bezpieczeństwa
Celem firmy EPPS jest zapewnienie kompleksowej obsługi naszych klientów w zakresie szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.
Celem firmy EPPS jest zapewnienie kompleksowej obsługi naszych klientów w zakresie szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.
O mnie
Wpisy

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem oraz oceny zagrożenia wybuchem jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej oraz Rozporządzenie Ministra Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument ten sporządza się na podstawie oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej.
http://www.epps.com.pl/opracowanie-dokumentu-zabezpieczenia-przed-wybuchem  
Dodaj komentarz...

Wykaz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp:

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku ochronie przeciwpożarowej.(Dz. U. nr 81, poz. 351 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (Dz. U z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późń. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 109, poz.719).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. nr 124, poz. 1030).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 215, poz.1823).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopad 2005 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138, poz. 931 z późn zm.).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.).
• Ustawa Kodeks pracy. ( Dz. U. z 1998 roku nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 169, poz. 1649 i 1650).

http://www.epps.com.pl/wykaz-przepisw-z-zakresu-ochrowny-przeciwpoarowej-i-bhp
Dodaj komentarz...

Organizacja ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji


Podstawą prawną w zakresie konieczności organizowania praktycznego sprawdzenia (ćwiczeń) organizacji oraz warunków ewakuacji jest Rozporządzenie MSWiA w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.


http://www.epps.com.pl/organizacja-wicze-z-praktycznego-sprawdzenia-warunkw-ewakuacji
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Ocena zagrożenia wybuchem

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dokonywania oceny zagrożenia wybuchem jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.


Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.


http://www.epps.com.pl/opracowanie-oceny-zagroenia-wybuchem
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosły Państwu wiele radości i wspaniałych, kolorowych chwil z najbliższymi!
Zdjęcie
Dodaj komentarz...

Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:
Obowiązek opracowywanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika wprost z Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.
2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.
5. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
9. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
10. odległości od obiektów sąsiadujących,
11. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
12. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych.
13. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
14. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
15. podziału obiektu na strefy pożarowe,
16. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
17. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
18. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
19. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
20. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
21. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9. Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Cześć Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zawierająca warunki ochrony przeciwpożarowej (pkt. 1), oraz plany (pkt. 8), w stosunku do obiektów i terenów dla których wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, powinna być przekazywana do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Dodaj komentarz...

Szkolenia BHP, ppoż. oraz z pierwszej pomocy

Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie pracodawców uzupełnieniem obowiązkowych szkoleń bhp wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860), proponujemy profesjonalne usługi w tym zakresie.
Proponujemy Państwu następujące szkolenia specjalistyczne:
• podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma oraz sprzętem do ratowania życia (worek samorozprężalny, zestawy opatrunkowe, hydrożele, szyny Kramera, zestaw do tlenoterapii, rurki ustno – gardlane, ssaki oraz inny sprzęt).
• szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i pracodawców. Podczas szkolenia oprócz wykładu teoretycznego uczymy jak praktycznie używać wszelkiego rodzaju gaśnic (m. in. organizujemy gaszenie przygotowanego dla potrzeb szkolenia pożaru np. tacy z paliwem) i innego sprzętu pożarniczego (np. hydranty).

Wszystkie szkolenia realizowane są w miejscu i czasie ustalonym z klientem przez wykwalifikowaną kadrę z wymaganym wykształceniem medycznym i pedagogicznym. Szkolenia realizowane są w formie wykładu z użyciem technik multimedialnych oraz w formie zajęć praktycznych.

Ponadto oferujemy Państwu następujące szkolenia:
• Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) – wymagane dla wszystkich pracowników.
• Szkolenia okresowe dla:
o pracodawców,
o osób kierujących pracownikami,
o pracowników administracyjno – biurowych,
o pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
o inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji).
• Szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla:
o pracodawców,
o osób kierujących pracownikami,
o pracowników administracyjno – biurowych.
Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość jego zorganizowania bez odrywania zatrudnionych od pracy. Polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych, a następnie przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego w formie testu, gwarantując jednocześnie właściwe przyswojenie wiedzy.
Dodaj komentarz...

Witamy serdecznie!

Oferujemy pełne doradztwo prawne i techniczne oraz stały nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszamy!
Dodaj komentarz...
Poczekaj na wczytanie kolejnych wpisów