Profile cover photo
Profile photo
สมาพันธ์ช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
68 followers
68 followers
About
Posts

Post has attachment
หลักสูตรการอบรม ระดับภาคีวิศวกร (พิเศษ) รุ่นที่ 1
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือเชิญอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม" ***หลักสูตรการอบรม ระดับภาคีวิศวกร (พิเศษ) รุ่นที่ 1 หนังสือแจ้ง อปท. >>> https://drive.google.com/open?id=12aCwq3oKkYnVnK-bjdKiAHIL-It_u1...
Add a comment...

Post has attachment
หลักสูตรการอบรม ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 1
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือเชิญอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม" หลักสูตรการอบรม ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลดหนังสือ >>> https://drive.google.com/open?id=1Amu2_KI6jy7uxDzrtKMoDmR-Pq-an_-K หลักสูต...
Add a comment...

Post has attachment
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ คำแนะนำในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1.เป็นสมาชิกสภาวิศวกร 2.ผู...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
เปิดลงทะเบียนรอบสอง ภาคีวิศวกร (พิเศษ) สามัญวิศวกร
#เปิดลงทะเบียนรอบสอง!!!       สำหรับผู้ที่พลาดในการลงทะเบียนอบรมครั้งแรก สมาพันธ์ฯได้เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง      แบบตอบรับผู้สนใจเข้ารับการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็น ภาคีวิศวกร (พิเศษ) https://drive.google.com/open?id=1Lmz0y0OsX-7HAw4...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded