اتفاقن پایبندی از سر ِ احتیاج و عادت نیست
از ترس ِ سرگردانی و میل به ثبات است.
می دانی که اصل در تغییر و تحول است
پس شایسته است بترسی اما پایبند ِ چیزی نباشی!
Shared publiclyView activity