به قول سهراب سپهری , قدیما زور خدا بیشتر بود
Shared publiclyView activity