Profile

Cover photo
Sandeep Ghorpade
21 followers|85,197 views
AboutPostsPhotos

Stream

Sandeep Ghorpade

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Sandeep Ghorpade

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Sandeep Ghorpade

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Sandeep Ghorpade

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Sandeep Ghorpade

Shared publicly  - 
 
त्यालातीएकापार्टीतभेटली.खुपसुंदरहोतीती.साहजिकचतिच्यामागेखुपजणहोते.

तीसुंदरहोती,बुध्दिमानहीहोती.सर्वांनाचहवीहवीशीवाटणारी.
पणतीकोणालाचजवळीकसाधुदेतनव्हती.

तोफारसाधा.आर.के.लक्ष्मणच्या 'कॉमनमॅन'सारखा.त्यालातरत्याचेमित्रहीभावदेतनव्हते.मगतिच्यासारख्यामुलीतरचंद्राइतक्याअप्राप्यच!तिचंत्याच्याकडंलक्षहीनव्हतंत्यापार्टीत.
आपल्याचविश्वातमश्गुलहोतीती!

पणआपणधाडसकरायचच,असंठरवून,सारंबळएकवटुनत्यानंतिलाविचारलं, 'तुपार्टीसंपल्यावरमाझ्याबरोबरकॉफीप्यायलायेशील?'तिला 'नाही'म्हणणंफारसोप्पंहोतं.पणत्याच्याडोळ्यांतलेनितळ,पारदर्शीभावआणिआवाजातलंआर्जवजाणुनतिलाकाकोणजाणे, 'हो'म्हणावसंवाटलं.ती 'हो'म्हणालीआणित्याचंटेन्शनशतपटीनंवाढलं.याशक्यतेचात्यानंविचारचकेलानव्हता!
जवळच्याचकॉफीपार्लरमध्येदोघंकोप-यातल्याटेबलावरबसली.कॉफीचीऑर्डरदिली.पणकायबोलायचं,हेत्यालासुचेचना!तोखुपचनर्व्हसझालाहोता.आणियागप्पगप्पअशाविचित्रडेटनंतीसुध्दाअवघडली.झकमारलीआणियालाहोम्हटलं,असंहीमनातआलंतिच्या!
कॉफीचाएकघोटपोटातगेल्यावरअचानकत्यालाकंठफुटला.त्यानंवेटरलाहाकमारली.वेटरप्रश्नार्थकचेह-यानंटेबलाजवळयेऊनउभाराहीला.तोम्हणाला, 'थोडंमीठदेता?मलाकॉफीतटाकायचंय!'सारंकॉफीशॉपयाअनपेक्षितमागणीनंगोंधळातपडलं.विचित्रनजरेनंसारेत्याच्याकडेपाहुलागले.तीसुध्दा!
वेटरनंमुकाट्यानेमीठआणुनदिलंआणिदेताना - "कैसेकैसेलोगआतेहै!"अशाअर्थाचाचेहराहीकेला.त्यानंमीठकॉफीतटाकलंआणितोकॉफीपिऊलागला!तीखरंचगोंधळलीहोती.अशीविचित्रडेटआणिआताकॉफीमध्येचक्क
मीठ!अखेरीसतिनंविचारलंच "पणतुलाहीअशीजगावेगळीसवयकशीकायलागली?"
"माझंलहानपणसमुद्रकाठीगेलं..."शब्दांचीजुळवाजुळवकरततोम्हणाला... "सारखामीसमुद्राच्यापाण्यातखेळतअसे.आईकॉफीप्यायलाहाकमारायची,तसामीधावतधावतव्हरांड्यातयेईआणिखारटलेल्यापाण्यानंखारटलेलीबोटंबशीतल्याकॉफीतबुडवूनपीतअसे.आताआईराहिलीनाही.आणितेसमुद्रकाठचंघरही.पणखारटकॉफीची
चवजिभेवरआहे.खारटलेल्याकॉफीनंमलालहानपणच्याआठवणीपुन्हाभेटतात.तीचवबरोबरसगळंबालपणघेऊनयेते..."भरलेल्याडोळ्यांनीतोम्हणाला.
तिचंह्र्दयभरूनआलं -त्याच्यानिरागसतेनं.कितीहळुवारहोतंत्याचंमन.मगतीहीबोलली...आपल्यादुरवरच्याघराबद्दल,बाबांबद्दल...तिच्यास्वप्नांबद्दल...खरचंखुपछानडेटझालीती!
मगतेपुन्हापुन्हाभेटतराहीले.अखेरतिलापटलं,हाचआपलाजीवनसाथी.तोशांतहोता.संयमीहोता.हळुवारहोता.तिचीकाळजीघेणाराहोता.मगएकेदिवशीदोघांनीठरवलंआणिलग्नकेलं!चार-चौघांसारखंआयुष्यसुरुझालंआणिदिवसखुपमजेतजाऊलागले.एखाद्यापरीकथेसारखे.खरंचत्यांचंआयुष्यखुपसुखीहोतं.तीत्याच्यासाठीसर्वकाहीकरायची.कॉफीसुध्दा!आणिहो,त्याच्याबालपणाशीत्याचीनाळजोडलेलीराहण्यासाठीचिमुटभरमीठहीटाकायचीत्याकॉफीत!अशीचभर्रकन४०वर्षंकधीउडुनगेली,तेकळंलचनाही.एकेरात्रीतोझोपला,तोपुन्हाकधीचनउठण्यासाठी...!काहीदिवसांनीतीसावरली.रोजचेव्यवहारनेहमीप्रमाणेकरूलागली.एकदासहजम्हणुनत्याचंपुस्तकांचकपाटआवरायलाघेतलंअसतानातिलात्यातएकचिठ्ठीसापडली.त्याच्याअखेरच्यादिवसातत्यानंतीकधीतरीलिहीलीहोती.
"माझ्याप्रिये,मलामाफकर!आयुष्यभरमी
तुझ्याशीएकाबाबतीतखोटंवागलो,त्याबद्द्लमलाक्षमाकर!हेएकचअसत्यमीतुझ्याशीबोललो...पहिल्यांदाआणिशेवटचं!आयुष्यभरहीखंतमलाजाचतराहिली.पणमीकधीतुलाखरंसांगण्याचीहिंमतकरूशकलोनाही...केवळतुमलाखोटारडाम्हणशीलआणिमीतुलागमावूनबसेनयाभीतीने!

प्रिये,आपणसर्वप्रथमजेव्हाकॉफीपार्लरमध्येभेटलो,तेव्हामलाकॉफीमध्येघालण्यासाठीखरंतरसाखरहवीहोती!त्याक्षणालामीइतकानर्व्हसझालोहोतो,कीमीसाखरेऐवजीचुकूनमीठमागितलंवेटरकडेआणिमगत्याविषयावरूनआपलंसंभाषणसुरूझालंम्हणुनमीतेतसंचपुढेचालवूनघेतलं...खारटकॉफीमलाआवडतनाही.कितीविचित्रचवती!पणमलातुखुपआवडतेस...आणितुलागमावूनयेम्हणुनआयुष्यभरमीखारटकॉफीमीपीतराहिलो. ...आतामरण्याआधीमीतुझ्यापाशीसत्यउघडकेलंचपाहीजे.नाहीतरहेखोटेपणाचंओझंमीपेलूशकणारनाही!प्लीज -मलामाफकरशील?"स्वप्नंथांबवलीततरआयुष्यथांबतं ,
विश्वासउडालाकिआशासंपते ,
काळजीघेणंसोडलंकिप्रेमसंपतं..
म्हणूनस्वप्नंपहा ,विश्वासठेवाआणिकाळजीघ्या ,आयुष्यखूपसुंदरआहे..
 ·  Translate
1
Add a comment...
In their circles
109 people
Have them in circles
21 people
Sujit Mane's profile photo
Dinesh Parihar's profile photo
harsh kurade's profile photo
Anil pacharne's profile photo
Kavita Hindustani's profile photo
Manu Sonwane's profile photo
AMOL SHIRKE's profile photo
Nitin Mhaske's profile photo
Sam Raj's profile photo

Sandeep Ghorpade changed his profile photo.

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Sandeep Ghorpade changed his profile photo.

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Sandeep Ghorpade

Shared publicly  - 
 
Good Morning Friends
1
Add a comment...

Sandeep Ghorpade

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Sandeep Ghorpade

Shared publicly  - 
1
Add a comment...
People
In their circles
109 people
Have them in circles
21 people
Sujit Mane's profile photo
Dinesh Parihar's profile photo
harsh kurade's profile photo
Anil pacharne's profile photo
Kavita Hindustani's profile photo
Manu Sonwane's profile photo
AMOL SHIRKE's profile photo
Nitin Mhaske's profile photo
Sam Raj's profile photo
Links
Story
Tagline
sandiy cool