Profile cover photo
Profile photo
Martin Reul
39 followers -
Psychosociale praktijk Martin Reul is een van de grondleggers van psychosociale therapie op spiritualistische grondslag waar ik u graag meer van onder de aandacht wil brengen.
Psychosociale praktijk Martin Reul is een van de grondleggers van psychosociale therapie op spiritualistische grondslag waar ik u graag meer van onder de aandacht wil brengen.

39 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Hallo lieve mensen,

Uit het duister naar het licht met ...het Spiritualisme

Terwijl we de eerste 18 jaar van deze eeuw vrijwel hebben afgerond, zien we hoe met name de tv zich meester heeft gemaakt van de paranormale wereld. Het ene programma na het andere rolt en rolde over de buis en steeds meer programma's werden gevuld met paranormale zaken die het etiket deskundigheid dragen. Ook de Engelse variant baande zich een weg door het Spiritualisme. Op zichzelf is er niets mis met het Engelse Spiritualisme dat zich vooral kenmerkt door een vorm van mediumschap, waarbij een contact met de Geestelijke Wereld dat zich spontaan aandient, door het medium beschreven wordt, zodat de aanwezigen kunnen nagaan of de zich manifesterende overledene bij een van hen hoort. De rol van de aanwezigen is per definitie passief. Natuurlijk is het contact met de Geestelijke Wereld zoals dat via een medium op de hierboven geschetste wijze tot stand komt uiterst waardevol, maar niettemin blijven hier mijns inziens veel kansen en mogelijkheden liggen: uit boodschappen alleen - hoe zuiver ook - kan geen geestelijke groei en ontwikkeling volgen in de zin die mij voor ogen staat.

Juist omdat het Spiritualisme de mogelijkheid biedt van direct contact met de Geestelijke Wereld, is het zo bij uitstek geschikt voor deze tijd. Het biedt zicht op het mysterie van het universum op een wijze die binnen ieders bereik ligt. Het verleent 'zin' in de ruimste betekenis van het woord en dat is nu juist wat we in deze tijd zo nodig hebben. We bezitten immers steeds méér in vrijwel ieder opzicht, zowel op materieel als immaterieel gebied. Wat we daarbij steeds meer uit het oog zijn verloren is de zin van ons 'zijn'; 'zijn' is vooral 'hebben' geworden. Ik denk dat ieder stadium van de menselijke evolutie op de een of andere manier te maken heeft met zingeving. Tenslotte getuigen religie en wetenschap (wetenschap is zelf een nog betrekkelijk jonge loot aan de stam van de religie!) daarvan in hun oudste overgeleverde vormen. Ieder stadium van menselijke evolutie biedt een bepaalde oriëntatie op de zin van het bestaan. Juist nu zijn we op een cruciaal punt aangeland in de geschiedenis van de mensheid. Door de ontwikkeling van technologie en wetenschap hebben we een ongekende groei doorgemaakt, die tot allerlei nadelige gevolgen zoals overbevolking, ecologische problemen, sociale en politieke spanningen leidt. De menselijke evolutie staat nu voor de opgave om hierop een antwoord te formuleren. Wie deze evolutie als blind mechanisme ziet, zal een weinig rooskleurig toekomstbeeld voor ogen hebben. Wie gelooft in leiding en sturing vanuit geestelijke principes, zal de toekomst met meer vertrouwen tegemoet kunnen zien. Gevestigde religies hebben zich in diskrediet gebracht door zich te verbinden met politieke en sociale belangen, waardoor ze in feite voertuigen van het huidige materialisme zijn geworden. Meer dan ooit staan we voor de opgave de geestelijke fundamenten van ons bestaan te herontdekken. Lukt dat niet, dan vallen we terug tot eerdere evolutiestadia en zien we om ons heen een steeds chaotischer en onleefbaarder wereld groeien.

Waarom ik voor het Spiritualisme kies? Natuurlijk op de eerste plaats omdat ik als medium reeds meer dan 30 jaar de spirituele weg van het rechtstreekse contact met de Geestelijke Wereld gevolgd ben. Nu worden binnen veel andere spirituele stromingen en binnen de gevestigde religies rechtstreekse contacten met geestelijke intelligenties over het algemeen niet bewonderd. Zo bijvoorbeeld Patanjali in zijn YogaSutras's, waar hij waarschuwt voor het gebruik van Siddhi's, de paranormale vermogens die de mens juist kunnen afhouden van geestelijke bevrijding en verlichting. Binnen het Spiritualisme vormt dit contact met de Geestelijk Wereld nu juist een van de kerndoelen.

Maar ...uiteindelijk gaat het ook hier om bevrijding en verlichting. Zou het geen goed idee zijn om bevrijding en verlichting eens wat dichter bij onze alledaagse en vaak zo teleurstellende werkelijkheid te brengen? Zou bevrijding vooral niet ook moeten gaan over bevrijding van angst, pijn en schuldgevoelens en zou verlichting niet het best vertaald kunnen worden in termen van zingeving? Mij lijkt het dat daar de kern ligt van de boodschap die de Geestelijke Wereld voor ons bereid houdt. Als we in staat zijn om ons te bezinnen, juist omdat we existentiële twijfel willen inruilen voor geluk en liefde, dan zijn we in staat die boodschap te ontvangen en kunnen we waarlijk bouwen aan een betere wereld!

http://www.martinreul.com/Opleiding-mediumschap.htm

http://www.martinreul.com/cursus-magnetiseren.htm
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Hallo lieve mensen,

We zijn bekend met het feit dat we leven in een fysieke wereld waar alles meetbaar en aantoonbaar is. Aan de hand hiervan wil ik graag duidelijk maken en uitdragen dat we ook leven in een onzichtbare wereld met een onvoorstelbaar scheppend vermogen. Het gaat hier om de wereld van de geest, de wereld van het onbewuste.

Weet je dat we mogelijkheden hebben om te meten wat er in onze innerlijke wereld gebeurt? Het gaat hier om ons gevoel! Dit is het open bloeien van ons onbewuste innerlijke leven en het projecteert als het ware de manier waarop we rationeel denken.

Waarschijnlijk weet je niet dat het wetenschappelijk bewezen is dat wij mensen van de ene trilling (aardse wereld) naar de andere trilling (geestelijke wereld) kunnen schakelen. Nu vraag jij je misschien af hoe? Simpel door de kracht van onze geest op ons bewustzijn te projecteren en daarnaar te luisteren.

Onze gedachten zijn verschijnselen die niet verantwoordelijk zijn voor ons bewustzijn. Dit onbewuste verschijnsel projecteert zich met een enorme snelheid in ons bewustzijn. Ons denken geeft leiding aan al onze geestelijke bezigheden in onze hersenen. Je zou kunnen zeggen dat je je wensen in het leven in een goede richting kunt sturen en daarmee jouw leven in de juiste banen kunt leiden om je geest (onderbewustzijn) te ontwikkelen.

In mijn opleiding mediumschap leg ik uit en praktiseren wij hoe het mogelijk is om de impulsen van je ratio te verlagen van stress naar innerlijke rust waardoor je bewustzijn zich kan ontplooien doordat je geest zich opent en daardoor je leven zich kan transformeren. Hoe meer je bewustzijn zich ontwikkeld, des temeer gevoelsleven zich steeds dieper kan ontplooien. Je lichaam en geest komen daardoor met elkaar in balans waardoor je positieve gemoedstoestand ervaart en uitdraagt in je dagelijks leven. Tijdens deze ontwikkelingen ontplooit er niet alleen een mediumschap maar ga je ook ervaren hoe jij het innerlijk leven kunt gebruiken om rust, geluk en succes te ontplooien in je leven.

Hoe meer balans er ontstaat tussen je lichaam en geest, hoe meer onderbewustzijn zich zal ontplooien en deze zich zal verbinden met je dagbewustzijn. Door open te bloeien, zal er een transformatie ontstaan. Hierdoor ontstaat er een toegang naar mediamieke groei die ongekend kan zijn. Je krijgt hierdoor de mogelijkheid om informatie te verkrijgen uit de wereld van de geest, de wereld van het onbewuste.

Meer info: http://www.martinreul.com/Opleiding-mediumschap.htm
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Het Spiritualisme is niet alleen een wetenschap of zomaar een religie en een filosofie. Het brengt je meer dan dat, het Spiritualisme is een andere manier van leven en daarmee leren omgaan. Zowel privé als zakelijk betekent het vrijheid en rust zodat ons leven niet meer wordt beheerst.

http://www.martinreul.com/Opleiding-mediumschap.htm

https://www.youtube.com/watch?v=DzYRk2sRCM8
Add a comment...

Post has attachment

Post has shared content
Nieuw!

De praktijkgerichte opleiding mediumschap, energetisch therapeut en coach.

Deze 3- jarige opleiding start op 5 januari 2019 en bestaat uit 25 bijeenkomsten per jaar, telkens op zaterdag van 9.30 tot 13.30 uur.

Uiteraard is deze opleiding mediumschap, energetisch therapeut en coach geheel op Spiritualistische leest geschoeid. Naast diverse vormen van meditatie en visualisatie wordt er in deze opleiding vooral veel aandacht besteed aan het opbouwen van het eigen vermogen tot waarnemen en het kritisch leren onderscheiden van wat als authentieke waarneming kan worden beschouwd en wat aan de eigen psyche of aan die van anderen is ontleend.

De geschiedenis van het paranormale wordt behandeld en er is in deze opleiding meer dan voldoende aandacht voor de ethische aspecten van het mediumschap, evenals de psychologie en spirituele psychologie. Natuurlijk krijgt ook Spiritual Healing hier de nodige aandacht en is stervensbegeleiding een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Verder worden de deelnemers aan deze opleiding zodanig opgeleid en geïnstrueerd dat zij hun kennis en kunde geheel zelfstandig kunnen uitdragen en presenteren voor een publiek.

Het Spiritualisme is wat mij betreft niet alleen een wetenschap of zomaar een religie en een filosofie. Het heeft mij persoonlijk veel meer gebracht dan alleen dat. Het Spiritualisme is voor mij ook een andere manier van leven.

Deze opleiding heb ik ontwikkeld om geestelijk te kunnen groeien, inzicht te krijgen en boodschappen te ontvangen vanuit de andere wereld.
Met liefdevolle begeleiding vanuit deze andere Geestelijke Wereld van hoger ontwikkelde zielen zal een verbinding ontstaan van Goddelijke energie en Kracht, waardoor ons fysieke bestaan en aardse reis vrediger zal zijn en een diepe mentale en innerlijke tevredenheid en inzicht zal ontstaan in de aardse doelstellingen. Een Spiritualist denkt universeel en kent geen vaste geloofsbelijdenissen of dogma's die men moet aanvaarden.
Een Spiritualist leeft vanuit inzichten die als gids dienen om het dagelijks leven te verrijken en zich daarmee persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

In deze opleiding zullen demonstraties van het mediumschap worden gegeven en er zal getraind worden, omdat ik als Spiritualist wil bewijzen wat ik beweer, namelijk dat het leven niet ophoudt na de stoffelijke dood. Mediumschap is een spirituele diepgaande ontwikkeling, waarbij een medium (paranormaal begaafd persoon), in staat is zijn bewustzijn af te stemmen en te delen met het bewustzijn van een overgegane (overleden) persoon.
Op deze manier kan de overledene gedetailleerde informatie over zichzelf en het leven van anderen en/of situaties schetsen, waardoor dierbaren deze informatie herkennen als een bevestiging van het voortleven na de stoffelijke dood en ook herkennen dat deze informatie daadwerkelijk van de overledene(n) afkomstig is.

Je krijgt in deze opleiding niet alleen bewijs, maar leert ook om deze informatieoverdracht te ontwikkelen, die tot stand komt via de innerlijke zintuigen. Deze zintuigen noem ik dan meestal visualisaties (plaatjes zien door middel van ons bewustzijn, niet met onze stoffelijke ogen), heldervoelen (aanvoelen met ons bewustzijn en niet met de handen enz.) en helderhoren (helderhoren via ons bewustzijn en niet met onze stoffelijke oren).
Als er iets bij het medium via een overgegane persoon mag doorkomen wat betrouwbaar is, leveren we een sterk bewijs van het leven na de dood.

Wie de hierboven geschetste weg van het mediumschap tot geestelijke vorming inslaat, neemt ook een grote persoonlijke verantwoordelijkheid op zich. Met vertrouwen in de Geestelijke Wereld gaan we aan de slag in onze eigen, materiële, driedimensionale werkelijkheid. We mogen er daarbij van uitgaan dat van ons transparantie en oprechtheid wordt verlangd. Wie zijn hogere geestelijke vermogens ontwikkelt, neemt ze mee naar huis, laat ze niet achter in de trainingsruimte waarin de opleiding wordt aangeboden.

Op een gegeven moment gaan we merken dat we anders in het leven gaan staan. Voor de een zal dit langer duren dan voor de ander - afhankelijk van persoonlijke aanleg en omstandigheden. We gaan ons vrijer bewegen en herkennen onvermoede kanten in onze medemensen. Kortom, we doen afstand van oogkleppen en tunnelvisie. Het schept echter ook verantwoordelijkheden. De bredere blik die dieper en verder reikt, moet steeds op de juiste manier worden aangewend – ten voordele van onszelf maar ...ook van anderen!

In Den Haag

Start ik deze nieuwe opleiding!

In het gebouw van Stichting "Ken U Zelven"
Laan van Poot 292 2566 DC Den Haag
(op de Laan van Poot is voldoende parkeer gelegenheid)

Op de hierna volgende data: 2019

5 januari, 12 januari, 19 januari, 2 februari, 9 februari, 16 februari,
2 maart, 9 maart, 16 maart, 30 maart, 6 april, 13 april, 11 mei, 18 mei,
25 mei, 15 juni, 22 juni, 29 juni, 7 september, 14 september,
21 september, 5 oktober, 12 oktober, 9 november en 16 november.

Telkens op zaterdag van 9.30 tot 13.30 uur.

Het mediumschap is een geschenk aan diegene die zich in het Spiritualisme verdiepen en zich daaraan overgeven, zij komen gaandeweg tot de conclusie dat het mediumschap een levenslange ontwikkeling is.

Kijk voor de inhoudsopgave van deze opleiding op mijn website:

http://www.martinreul.com/Opleiding-mediumschap.htm


Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nieuw!

De praktijkgerichte opleiding mediumschap, energetisch therapeut en coach.

Deze 3- jarige opleiding start op 5 januari 2019 en bestaat uit 25 bijeenkomsten per jaar, telkens op zaterdag van 9.30 tot 13.30 uur.

Uiteraard is deze opleiding mediumschap, energetisch therapeut en coach geheel op Spiritualistische leest geschoeid. Naast diverse vormen van meditatie en visualisatie wordt er in deze opleiding vooral veel aandacht besteed aan het opbouwen van het eigen vermogen tot waarnemen en het kritisch leren onderscheiden van wat als authentieke waarneming kan worden beschouwd en wat aan de eigen psyche of aan die van anderen is ontleend.

De geschiedenis van het paranormale wordt behandeld en er is in deze opleiding meer dan voldoende aandacht voor de ethische aspecten van het mediumschap, evenals de psychologie en spirituele psychologie. Natuurlijk krijgt ook Spiritual Healing hier de nodige aandacht en is stervensbegeleiding een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Verder worden de deelnemers aan deze opleiding zodanig opgeleid en geïnstrueerd dat zij hun kennis en kunde geheel zelfstandig kunnen uitdragen en presenteren voor een publiek.

Het Spiritualisme is wat mij betreft niet alleen een wetenschap of zomaar een religie en een filosofie. Het heeft mij persoonlijk veel meer gebracht dan alleen dat. Het Spiritualisme is voor mij ook een andere manier van leven.

Deze opleiding heb ik ontwikkeld om geestelijk te kunnen groeien, inzicht te krijgen en boodschappen te ontvangen vanuit de andere wereld.
Met liefdevolle begeleiding vanuit deze andere Geestelijke Wereld van hoger ontwikkelde zielen zal een verbinding ontstaan van Goddelijke energie en Kracht, waardoor ons fysieke bestaan en aardse reis vrediger zal zijn en een diepe mentale en innerlijke tevredenheid en inzicht zal ontstaan in de aardse doelstellingen. Een Spiritualist denkt universeel en kent geen vaste geloofsbelijdenissen of dogma's die men moet aanvaarden.
Een Spiritualist leeft vanuit inzichten die als gids dienen om het dagelijks leven te verrijken en zich daarmee persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

In deze opleiding zullen demonstraties van het mediumschap worden gegeven en er zal getraind worden, omdat ik als Spiritualist wil bewijzen wat ik beweer, namelijk dat het leven niet ophoudt na de stoffelijke dood. Mediumschap is een spirituele diepgaande ontwikkeling, waarbij een medium (paranormaal begaafd persoon), in staat is zijn bewustzijn af te stemmen en te delen met het bewustzijn van een overgegane (overleden) persoon.
Op deze manier kan de overledene gedetailleerde informatie over zichzelf en het leven van anderen en/of situaties schetsen, waardoor dierbaren deze informatie herkennen als een bevestiging van het voortleven na de stoffelijke dood en ook herkennen dat deze informatie daadwerkelijk van de overledene(n) afkomstig is.

Je krijgt in deze opleiding niet alleen bewijs, maar leert ook om deze informatieoverdracht te ontwikkelen, die tot stand komt via de innerlijke zintuigen. Deze zintuigen noem ik dan meestal visualisaties (plaatjes zien door middel van ons bewustzijn, niet met onze stoffelijke ogen), heldervoelen (aanvoelen met ons bewustzijn en niet met de handen enz.) en helderhoren (helderhoren via ons bewustzijn en niet met onze stoffelijke oren).
Als er iets bij het medium via een overgegane persoon mag doorkomen wat betrouwbaar is, leveren we een sterk bewijs van het leven na de dood.

Wie de hierboven geschetste weg van het mediumschap tot geestelijke vorming inslaat, neemt ook een grote persoonlijke verantwoordelijkheid op zich. Met vertrouwen in de Geestelijke Wereld gaan we aan de slag in onze eigen, materiële, driedimensionale werkelijkheid. We mogen er daarbij van uitgaan dat van ons transparantie en oprechtheid wordt verlangd. Wie zijn hogere geestelijke vermogens ontwikkelt, neemt ze mee naar huis, laat ze niet achter in de trainingsruimte waarin de opleiding wordt aangeboden.

Op een gegeven moment gaan we merken dat we anders in het leven gaan staan. Voor de een zal dit langer duren dan voor de ander - afhankelijk van persoonlijke aanleg en omstandigheden. We gaan ons vrijer bewegen en herkennen onvermoede kanten in onze medemensen. Kortom, we doen afstand van oogkleppen en tunnelvisie. Het schept echter ook verantwoordelijkheden. De bredere blik die dieper en verder reikt, moet steeds op de juiste manier worden aangewend – ten voordele van onszelf maar ...ook van anderen!

In Den Haag

Start ik deze nieuwe opleiding!

In het gebouw van Stichting "Ken U Zelven"
Laan van Poot 292 2566 DC Den Haag
(op de Laan van Poot is voldoende parkeer gelegenheid)

Op de hierna volgende data: 2019

5 januari, 12 januari, 19 januari, 2 februari, 9 februari, 16 februari,
2 maart, 9 maart, 16 maart, 30 maart, 6 april, 13 april, 11 mei, 18 mei,
25 mei, 15 juni, 22 juni, 29 juni, 7 september, 14 september,
21 september, 5 oktober, 12 oktober, 9 november en 16 november.

Telkens op zaterdag van 9.30 tot 13.30 uur.

Het mediumschap is een geschenk aan diegene die zich in het Spiritualisme verdiepen en zich daaraan overgeven, zij komen gaandeweg tot de conclusie dat het mediumschap een levenslange ontwikkeling is.

Kijk voor de inhoudsopgave van deze opleiding op mijn website:

http://www.martinreul.com/Opleiding-mediumschap.htm


Photo
Add a comment...

Post has attachment
Weer eens iets anders, dan alleen maar zingen in de Kerk
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded