تو این هاگیرواگیر عکس پروفایل سرخوشانه‌ای دارم. انگار توی این عکس هیچ تصوری از جنگ، گرما و دوری و گشنگی و چندتا چیز دیگه ندارم.
همه اینها از معجزات شراب است و بس.
Shared publiclyView activity