Profile cover photo
Profile photo
สถาบันการศึกษา เพื่อการสร้างประชาธิปไตย
8 followers -
เพื่อการสร้างประชาธิปไตย
เพื่อการสร้างประชาธิปไตย

8 followers
About
Posts

Post has attachment
ปัญหาประชาธิปไตยนั้น เกี่ยวเนื่องด้วยหลักวิชาโดยสังกัดอยู่ใน วิชาการเมือง หรือ รัฐศาสตร์ (Political Science) ซึ่งมีหลักการและกฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความเข­้าใจและยึดถืออย่างเคร่งครัดมากมาย ซึ่งเราจะคิด จะพูด จะทำเอาตามชอบใจมิได้เลย

การจะสร้างประชาธิปไตยให้สำเร็จได้นั้น นอกจากจะต้องมีความเข้าใจใน ลัทธิประชาธิปไตย (Democracy) เป็นพื้นฐานแล้ว ยังจะต้องประกอบด้วยความเข้าใจปัญหาและอุป­สรรคต่างๆ ที่เป็น เงื่อนไขสำคัญอีกหลายประการ
กล่าวโดยสรุปก็คือ ประชาชนต้องการทราบว่า การสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องทำอย่างไร หรือต้องมีความเข้าใจเป็น อย่างไรบ้าง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและนำไปสู่การแ­ก้ปัญหาของชาติได้ ปัญหานี้จึงเป็นที่มาของ การจัดทำเอกสารและการทำคลิปนี้ขึ้นมา เพื่อประชาชนจะได้หลุดพ้นจากความเข้าใจในส­ิ่งที่ผิดๆที่ถูกหล่อหลอมกันมาอย่างยาวนาน­เป็นเวลากว่า 80 ปี ที่ผ่านมา

"หลักวิชา" ที่กำหนดขึ้นมาจาก "กฎของความจริงแท้" ( Reality Laws) เป็น "สัจธรรม" (Truth) ที่มีหนึ่งเดียวจึงถูกต้องตลอดไป หลักวิชา จึงมิอาจกำหนดขึ้นมาจากความเห็นของบุคคล "อัตวิสัย"(Subjective) ของบุคคลใด เพราะหลักวิชากำหนดขึ้นมาจาก "ภววิสัย" (Objective) อันเป็นกฎของธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้หลักวิชาจึงเป็นเครื่องตัดสินค­วามถูกผิดของ "ทฤษฎี" (Theory) และ "นโยบาย" (Policy) ดังนั้น เมื่อทฤษฎีหรือความเห็นของบุคคล และนโยบายขัดแย้งกับหลักวิชา จะต้องถือเอาหลักวิชาเป็นหลักครับ เพราะทฤษฎีและนโยบายนั้นกำหนดขึ้นมาจากควา­มต้องการของมนุษย์ จึงเปลี่ยนแปลงได้ และไม่แน่นอนว่าจะถูกต้องเสมอไป แต่หลักวิชาถูกต้องเสมอไปครับและยังเอาไปใ­ช้แก้ปัญหาได้อีกด้วย
Add a comment...

Post has attachment
ปัญหาประชาธิปไตยนั้น เกี่ยวเนื่องด้วยหลักวิชาโดยสังกัดอยู่ใน วิชาการเมือง หรือ รัฐศาสตร์ (Political Science) ซึ่งมีหลักการและกฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความเข­้าใจและยึดถืออย่างเคร่งครัดมากมาย ซึ่งเราจะคิด จะพูด จะทำเอาตามชอบใจมิได้เลย

การจะสร้างประชาธิปไตยให้สำเร็จได้นั้น นอกจากจะต้องมีความเข้าใจใน ลัทธิประชาธิปไตย (Democracy) เป็นพื้นฐานแล้ว ยังจะต้องประกอบด้วยความเข้าใจปัญหาและอุป­สรรคต่างๆ ที่เป็น เงื่อนไขสำคัญอีกหลายประการ
กล่าวโดยสรุปก็คือ ประชาชนต้องการทราบว่า การสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องทำอย่างไร หรือต้องมีความเข้าใจเป็น อย่างไรบ้าง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและนำไปสู่การแ­ก้ปัญหาของชาติได้ ปัญหานี้จึงเป็นที่มาของ การจัดทำเอกสารและการทำคลิปนี้ขึ้นมา เพื่อประชาชนจะได้หลุดพ้นจากความเข้าใจในส­ิ่งที่ผิดๆที่ถูกหล่อหลอมกันมาอย่างยาวนาน­เป็นเวลากว่า 80 ปี ที่ผ่านมา

ผมขอแนะนำให้ฟัง รายการวิทยุ โรงเรียนการเมือง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง จะได้ตาสว่างกันทั้งประเทศ กันได้แล้วนะครับ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศทั้งหลาย http://www.lovedemocracy.com
Add a comment...

Post has attachment
ปัญหาประชาธิปไตยนั้น เกี่ยวเนื่องด้วยหลักวิชาโดยสังกัดอยู่ใน วิชาการเมือง หรือ รัฐศาสตร์ (Political Science) ซึ่งมีหลักการและกฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความเข­้าใจและยึดถืออย่างเคร่งครัดมากมาย ซึ่งเราจะคิด จะพูด จะทำเอาตามชอบใจมิได้เลย เพราะ"หลักวิชา" ที่กำหนดขึ้นมาจาก "กฎของความจริงแท้" (Reality Laws) เป็น "สัจธรรม" (Truth) ที่มีหนึ่งเดียวจึงถูกต้องตลอดไป 

รัฐต้องมีประมุขเป็น ผู้ถือดุล ถ้าประมุขแห่งรัฐเสียดุลอำนาจลงเมื่อใด รัฐนั้นก็จะกลายเป็น "รัฐล้มเหลว" นักการเมือง นักวิชาการ ในวันนี้ ไม่มีความรู้ที่แท้จริง ในหลักวิชาการเมือง แล้วก็ไม่เข้าใจ ที่มาของ นายกรัฐมนตรี ที่แท้จริง การเสนออะไรออกมา ผิดหลักวิชากันทั้งนั้น แล้วยังเป็นการละเมิดพระราชอำนาจของในหลวง โดยมิบังควร ทำให้ประชาชนหลงเชื่ออย่างผิดเพี้ยนไปกันใ­หญ่โต เพราะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี โดยตรง ผิดหลักวิชา ดังนี้ 

1.นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขการปกครอง เป็นตัวแทนของประมุขประเทศ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากประมุขประเทศ (รัฐ) คือ ในหลวง เท่านั้น
2.ประมุขของรัฐ เป็นผู้คัดเลือกและเป็นผู้แต่งตั้ง ให้เป็น "นายกรัฐมนตรี" แต่ถ้าประชาชนเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรี ก็จะเป็น "ประมุขของรัฐ" ซึ่งเป็นการทำลายในหลวงและทำลายราชอาณาจัก­ร ผิดกฎหมาย ตั้งตนเป็น ประธานาธิบดี

ท่านสามารถอ่าน รายละเอียดได้ที่เวปนี้
http://pantip.com/topic/30888539 

ผมขอแนะนำให้ฟัง รายการวิทยุ โรงเรียนการเมือง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง จะได้ตาสว่างกันทั้งประเทศ กันได้แล้วนะครับ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศทั้งหลาย http://www.lovedemocracy.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded