Profile cover photo
Profile photo
Webdesigner Online promoter
361 followers -
http://sevajothi.blogspot.com
http://sevajothi.blogspot.com

361 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
G.O for Differently abled
Sl. No. Tamil Nadu Government Order for Differently abled Persons G.O. No and Date Sports 1 Sports
and games – Extend various sports and games facilities under the
control of Sports Development Authority of Tamil Nadu to differently
abled persons – Order...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
ngo ads
ngo ads
ngo ads
advertisementsinallmedia.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
New go wise work
S. NO DESCRIPTION CEO DEO BEO 1 Inspection All Schools & DEO All Schools & BEO All Primary/ Middle School 2 RTE Check Implementation Check Implementation Check Implementation 3 Fee Determination Check Implementation Check Implementation Check Implementation...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Scientist
மனித குலத்தின் நலனுக்காக புதுமையும் எளிமையும் இணைந்த புதுப்புது கருவிகளைக் கண்டுபிடிக்கும் புதிய விஞ்ஞஞனிகளையும், அவர்களது கண்டுபிடிப்புகளையும் அறிமுகப்படுத்தி கௌரவிப்பதே ஆயுதம் செய்வோம் நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் ஆகும். பயனுள்ள இந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பான தொடர்ச்...
Add a comment...

Post has attachment
eco pledge
gRik cWÂbkhê 1. czÎ¥ bghU£fëš Ãsh°o¡ igfis (be»ê¥
gig) jé®ngh«.             2. Ãsh°o¡ bghU£fëš czÎ¥ g©l§fis nrä¤J
it¡fhkš      mYäåa«,    br«ò, äjis¥ gh¤ÂÂu§fë§y
k£Lnk nrä¥ngh«.   3. cztf¤Âš rh¥ÃL«nghJ thiH, kªjhiu Ïiyfisnah ,
mYäåa       j£L¡fisnah ga‹gL¤...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded