Profile cover photo
Profile photo
Parichart Junfak
6 followers
6 followers
About
Parichart's posts

Post has attachment
ข้อสอบปลายภาค
1.
กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
อธิบายพร้อมทั้ง ยกตัวอย่างประกอบอย่างย่อๆ ให้ได้ใจความพอเข้าใจ ตอบ      ที่มาของกฎหมายทั่วไป แบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบ กฎหมายลายลักษณ์อักษร และระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่มาของ...

Post has attachment
อนุทิน 11
1.   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณและอนุโมทนา   พ.ศ. 2547 ตอบ   ว่าด้วยเรื่อง  “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา ”  ประกาศใช้เมื่อ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2547   ผู้ลงนามในระเบียบ คือ   นายอดิศัย โพธารามิก   รัฐมนตรีว่าการกร...

Post has attachment
อนุทิน 10
1.   พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ประกาศใช้เมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อใด ตอบ    ประกาศใช้เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2546  และบังคับใช้เมื่อ  10  ตุลาคม  2546 2.   ผู้รักษาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือใคร ตอบ    พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 3.   เหตุผลที่ประกา...

Post has attachment
อนุทิน 9
1.  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ    ให้ใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2.  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ให้นักศึกษาอ่านและสรุปและให้ความหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีดังนี้   ตอบ...

Post has attachment
อนุทิน 8
1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด ตอบ  วันที่  21  ธันวาคม  2547 2. ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2...

Post has attachment
อนุทิน 7
1.   พรบ.สภาครูฯ   2546   ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด ตอบ     ประกาศ   11   มิถุนายน   2546   บังคับใช้   12   มิถุนายน   2546   2.   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง ตอบ     ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาอื่น   3.   คุรุส...

Post has attachment
อนุทิน 6
1.เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ตอบ เหตุผล
ที่ต้องประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กฎหมายบังคับบิดา

มารดาหรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในการดูเเลภาคบังคับจำนวน 9 ปี
โดยให้เด็กอายุย่างเข้า 7...

Post has attachment
อนุทิน 5
1.นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตอบ      ก. การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม   โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความ ก้าวหน้าทางว...

Post has attachment
อนุทิน 4
แบบฝึกหัด บทที่ 2 1.  ใครเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก และมีเหตุผลอย่างไร และประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เป็นอย่างไร อธิบาย ตอบ   ผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ คณะราษฎร์ ในตอนนั้นเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ซึ่งเหตุผลผู้ขอพระร...

Post has attachment
อนุทิน 3
แบบฝึกหัด บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1. ท่านคิดว่าทำไมมนุษย์เราต้องมีกฎหมายหากไม่มีจะเป็นอย่างไร ตอบ  มนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก มีความคิดเห็นที่แตกต่าง จึงต้องมีกฎหมาย เพื่อควบคุมพฤติกรรม ความขัดแย้ง การ ทะเลาะ...
Wait while more posts are being loaded