Profile cover photo
Profile photo
atc afg
About
Posts

Post has attachment
Public
د وينې د حجرو جوړښت او ويجاړول، او د هيموګلوبين اجزاء بيا رغاونه. RBCs د هډوکی مغز څخه د وتلو دمخه 120 ورځې دوام کوي مخکې له دې چې د مایکروپیجیز لخوا فاکسایټیس شوی وي.

د سالم انسان په مایکروپیج کی کومه اندازه وینه تخریبیږی په همغه اندازه د هډوکی مغز یی جوړوي
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Public
Signs and symptoms of thalassemia

• Iron overload: People with thalassemia can get an overload of iron in their bodies, either from the disease itself or from frequent blood transfusions. Too much iron can result in damage to the heart, liver, and endocrine system, which includes glands that produce hormones that regulate processes throughout the body. The damage is characterized by excessive deposits of iron. Without adequate iron chelation therapy, almost all patients with beta-thalassemia accumulate potentially fatal iron levels.
• Infection: People with thalassemia have an increased risk of infection. This is especially true if the spleen has been removed.
• Bone deformities: Thalassemia can make the bone marrow expand, which causes bones to widen. This can result in abnormal bone structure, especially in the face and skull. Bone marrow expansion also makes bones thin and brittle, increasing the risk of broken bones.
• Enlarged spleen: The spleen aids in fighting infection and filters unwanted material, such as old or damaged blood cells. Thalassemia is often accompanied by the destruction of a large number of red blood cells and the task of removing these cells causes the spleen to enlarge. Splenomegaly can make anemia worse, and it can reduce the life of transfused red blood cells. Severe enlargement of the spleen may necessitate its removal.
• Slowed growth rates: anemia can cause a child's growth to slow. Puberty also may be delayed in children with thalassemia.
• Heart problems: Diseases, such as congestive heart failure and abnormal heart rhythms, may be associated with severe thalassemia.

Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Public
د عتیق الرحمن تلسیمیا مرکز پرسونل د تلسیمیا مریضانو د خدمت په حال کښې
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
11/9/17
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Public
د انسان د بدن حیرانوونکي معلومات
- وینه مو هر ورځ ۹۶۵۶۰ کیلومتره لاره وهي.
- زړه مو په منځنی توګه په کال کې ۳۰ میلونه ځله الوزې.
- هره ورځ د وینې ۲۰۰ میلیارده حجرې تولید کوو.
- سږي مو هره ورځ ۲ میلونه لیتره هوا ذخیره کوي.
- هره ورځ ۱.۶ لیتره لاړې تولید کوو.
- پوزه مو د هوا د تودوني دنده لرې او د پوزې په منځ کې ویښته مو د هوا د پاکونې دنده پرمخ وړي.
- د عصبي سیستم د اړیکو چټکتیا مو ۴۰۰ کیلو متره پر ثانیه ( km/ sec) ده.
- نورمال انسان په ۷ دقیقو کي د خوب ښاپیرۍ ته ځان سپاري.
- که د بدن کاربونونه مو سره ټول کړای شي نو ۹۰۰۰ پنسل قلمونه به ترې جوړ شي.
- د اوښکو د تودوخې درجه مو ۴۰ سانتي ګراده ده.
- له پیدایښت وروسته مو سترګې هیڅ وده نه کوي خو غوږونه او پوزه مو ودې ته دوام ورکوي.
- انسان په یوه کال کې ۱۰ میلیونه ځله سترګې رپوي.
- انسان چې څومره زړیږي د اوښکو تولید یې هم کمیږې.
- د انسان سترګې ۵۷۶ میګا فیکسل دي.
- ژبه مو د ګوتې د نښې په څیر یوه ځانګړنه ده.
- ترټولو زیات غوړ مو په مغزو کې دي.
- که چیری پنځه دقیقي سا وانخلو نو لمړۍ مو د مغزو حجرې مړې کیږي.
- د پښو د نوکانو پرځای مو د لاس نوکان ژر غټیږي.
- یو انسان د خپل عمر په اوږدو کې ۲۲ کیلو ګرامه په اندازه پوستکیله لاسه ورکوي.....!
کاپی: آیا پوهیږي page څخه
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Public
Every one have right to live in life but they haven't there basic needs in there routine life so please help for those who need your support for surviving there lives...by donating your blood.
PhotoPhotoPhoto
11/9/17
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Public
please deliver your blood to Thalassemia effected cute babies. feel the mother Love to there child . may Allah give us more energy for such kind of humanity....
Photo
Photo
11/9/17
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Public
Benefits of Donating Blood
While giving blood should be all about helping those in need, there are a few things in it for you.
1. Uncover potential health problems:
While it isn’t the same thing as a trip to the doctor, donating blood can be another way to keep an eye on your cardiovascular health. You’ll receive a mini-physical prior to the blood draw, in which someone will check your pulse, blood pressure, body temperature, hemoglobin and more. This can sometimes shed light on issues you didn’t even know about.
“If your blood is too low in iron, the clinic will tell you and won’t draw your blood”. They will also inform you of any other blood issues they notice or if anything seems unusual. An occasional check up on your blood quality could be the key to spotting a health issue before it becomes life-threatening.
2. Reduce harmful iron stores:
Hemochromatosis is a disease that causes an iron overload and is labeled as the most common genetic disease among Caucasians by the Mayo Clinic.
A committed blood donor herself, Patenaude recommends donation as a way to reduce the body’s extra iron stores. The Centers for Disease Control and Prevention says the removal of red blood cells is the preferred treatment for patients with excess iron in their blood.
3. Reduce your risk of suffering a heart attack
Donating blood at least once a year could reduce your risk of a heart attack by 88 percent, according to a study conducted by the American Journal of Epidemiology.* This relates to the iron issue again, says Dr. David Dragoo, health care expert at Money Crashers.
Dr. Dragoo explains that high levels of iron in the blood constrict your blood vessels and create more risk of a heart attack. Depleting those extra iron deposits by donating blood gives your vessels more room to operate.
4. Anti-cancer Benefits
Blood donation may also help in lowering the risk of cancer. By donating blood the iron stores in the body are maintained at healthy levels. A reduction in the iron level in the body is linked with low cancer risk
5. Give you a sense of significance
While there are several physical benefits to donating blood, the most powerful health benefit is arguably in the psychological realm. Donating blood means that someone (or multiple people) somewhere will be getting the help they desperately need.
Patenaude believes the psychological health benefit you receive from knowing you’re helping others is just as helpful as the physical health benefit. When you roll up your sleeve and sit down in that chair, you know you’re making a difference—and that makes you feel good!
6. Maintains Healthy Heart & Liver
Blood donation is beneficial in reducing the risk of heart and liver ailments caused by the iron overload in the body. Intake of iron-rich diet may increase the iron levels in the body, and since only limited proportions can be absorbed, excess iron gets stored in heart, liver, and pancreas. This, in turn, increases the risk of cirrhosis, liver failure, damage to the pancreas, and heart abnormalities like irregular heart rhythms. Blood donation helps in maintaining the iron levels and reduces the risk of various health ailments.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Public
Thalassemia disease treatment

Blood Transfusions:

Transfusions of red blood cells are the main treatment for people who have moderate or severe thalassemia’s . This treatment gives you healthy red blood cells with normal hemoglobin.

The procedure usually takes 3 to 5 hours.
Red blood cells live only for about 120 days. So, you may need repeated transfusions to maintain a healthy supply of red blood cells.

Iron Chelation Therapy:

The hemoglobin in red blood cells is an iron-rich protein. Thus, regular blood transfusions can lead to a buildup of iron in the blood. This condition is called iron overload. It damages the liver, heart, and other parts of the body.
To prevent this damage, doctor’s use iron chelation therapy to remove excess iron from the body. The Deferoxamine is used for iron chelation therapy.

Splenectomy:

Splenectomy has in the past played a major role in the treatment of thalassemia, but increased awareness of its adverse effects have significantly decreased its use. When the surgical procedure is necessary measures must be taken in order to protect the patient from the risk of infection and thrombosis
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Public
لسيميا ناروغي
دجینیټيکي ناروغیو څخه یوه ناروغي ده چې ددې په اثر هیموگلوبین خپل طبیعي جوړښت له لاسه ورکوي
او په دې توگه د هیموگلوبینو یو غیر موثر تولید پدیده په بدن کې زېږول کېږي چې هغه نیمگړي هیموگلوبینو له وجې اکسیجن نشي کولای د بدن ټولو غړو ته ورسيږي. دلته خبره د هیموگلوبینو د کمښت نه بلکه د غیر طبیعي هیموگلوبینو د زياتيدني مسئله ده
تلاسیمیا د ارثی ناروغیو څخه یوه ناروغۍ ده چی پکی هیموگلوبین په ناسم ډول جوړیږي. د ناسمو هیمو گلوبینو د جوړیدای په پایله کی اکسیجن په سمه توگه نه لیږدول کیږی او همدارنگه د وینی د سرو ژونکو د ویجاړتیا لامل هم گرځي. تلاسیمیا د جین د یوی نوع د نه شتون له امله منځ ته راځی چی په پایله کی د هیموگلوبینو چی په سری ژونکی کی د اکسیجن د لیږد دنده پر مخ بیایی جوړیدل اغیزمنیږي. په تلاسیمیا اخته وگړي لږ هیموگلوبین جوړوي او په دوران کی یی د وینی د سرو ژونکی شمیر لږ وي، چی په پایله کی په خفیفی یا شدیدی وینه لږي اخته کیږي. تلاسیمیا کیدای شي د ځینو اختلاطاتو لکه د اوسپنی د ډیروالي، د هډوکو ناسموالی او د زړه او رگونو د ناروغیو لامل شي. خو د وینی همدا ارثی ناروغي د ملاریا په تیره بیا د پلازمودیم فلسیپارم چی په هغو ساحو کی چی دا ارثي ناروغي ډیره وي ډیر پیدا کیږي، په وړاندی د ناروغ د خوندیتوب سبب گرځي. تلاسېمیا عموما په هغو ماشومانو کې راڅرگندېږي چې په مور یا پلار کې یې د بیتا تلاسېمیا (کم خوني) شتون ولري، او دا بیتا تلاسېمیا نه وي تشخیص شوي. په دې ناروغۍ کې باید ناروغ ماشوم ته وخت په وخت تازه وینه ورکړ شي.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded