Profile

Cover photo
ALİ KONCA
Attended hayat okulu
Lived in TEKİRAĞ
94,506 views
AboutPostsPhotosYouTube+1's

Stream

ALİ KONCA

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

ALİ KONCA

Shared publicly  - 
 
 
[ ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA PEŞKEŞ ]
AKP 10 yılda neleri sattı
10 yıl içe­ri­sin­de TÜRK TE­LE­KOM, TÜP­RAŞ, ER­DE­MİR, TE­KEL, SE­KA ve PET­KİM gi­bi sa­na­yi te­sis­le­ri baş­ta ol­mak üze­re, Lİ­MAN­LA­RIN TA­MA­MI, 195 ka­mu te­si­si, 2.629 adet ar­sa, bi­na ve loj­man sa­tıl­dı. Sa­tı­lan­la­rın ço­ğu AKP ik­ti­da­rı­na ya­kın yer­li ve ya­ban­cı ser­ma­ye ta­ra­fın­dan ka­pı­şıl­dı.
38 MİL­YAR DO­LAR

Ka­mu­ya ait var­lık­la­rın sa­tı­şın­dan 38 mil­yar 84 mil­yon do­lar­lık ge­lir el­de edil­di. Bu­nun bir kıs­mıy­la IM­F’­ye olan 23.5 mil­yar do­lar­lık borç ka­pa­tıl­dı. Son­ra da bu bir ma­ri­fet­miş gi­bi, “IMF ‘ye olan borç sı­fır­lan­dı­” di­ye, açık­la­ma­lar ya­pıl­dı. “AKP yağ­cı­sı­” An­ka­ra Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı, “ya­sa­la­ra ay­kı­rı ola­ra­k”, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de, tüm il­ler­de bil­bo­ard­lar­la­ra “IM­F’­ye olan bor­cu sı­fır­la­yan Baş­ba­-ka­n’­a ve hü­kü­me­te te­şek­-kü­r” ilan­la­rı ver­di. Bu­nu ya­par­ken de Tür­ki­ye­’nin tüm borç­la­rı sı­fır­lan­mış gi­bi bir ha­va ya­rat­tı­lar. Oy­sa IMF ‘ye öde­nen son borç tak­si­ti olan 421 mil­yon do­lar, Tür­ki­ye­’nin şu an­da mev­cut olan dış bor­cu­nun 1/800’ü ya­ni 800’de bi­riy­di. Dış borç­lar bı­ra­kın azal­ma­yı, AKP dö­ne­min­de yüz­de 200’e ya­kın art­mış­tı!

SA­TI­LAN­LAR­DAN BA­ZI­LA­RI

Han­gi bi­ri­ni ya­za­lım. O ka­dar çok ki!..
2003 yı­lın­da; 
SE­KA­’nın Ba­lı­ke­sir, Af­yon, Kas­ta­mo­nu, Ak­su ve Çay­cu­ma iş­let­me­le­ri, Ar­çe­lik, To­faş ve Ün­ye Çi­men­to­’da­ki ka­mu his­se­le­ri, 277 ta­şın­maz, 103 ar­sa ve 90 loj­man.
2004 yı­lın­da;
TE­KE­L’­in al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü (200 mil­yon do­la­ra sa­tı­lan bu te­sis, alan­lar­ca 1 mil­yar do­la­ra, bu ra­ka­ma alan da 2 mil­yar do­la­ra sat­tı), Es­ki­şe­hir ve Bur­sa do­ğal­gaz şir­ket­le­ri, Amas­ya ve Kü­tah­ya şe­ker fab­ri­ka­la­rı, Bur­sa İne­göl kib­rit fab­ri­ka­sı, An­ka­ra ve Sam­sun fe­ri­bot­la­rı, THY’­nin 126 mil­yon do­lar­lık his­se­si ile 375 adet ta­şın­maz.

2005’TE TE­LE­KOM, TE­KEL Sİ­GA­RA
2005 yı­lın­da;
TÜRK TE­LE­KOM (Tür­ki­ye­’nin en de­ğer­li şir­ke­ti. Lüb­na­n’­lı bir şir­ke­te sa­tıl­dı. O şir­ke­tin yüz­de 99.5 his­se­si Du­ba­i’­de­ki bir şir­ke­te ait. Du­ba­i’­de­ki şir­ke­tin or­tak­la­rı “net ola­ra­k” bi­lin­mi­yor. Türk Te­le­ko­m’­dan alı­nan yüz­de 15 Ha­zi­ne pa­yı kal­dı­rıl­ma­say­dı, yak­la­şık 9 mil­yar TL ge­lir el­de edi­le­cek­ti!). TE­KE­L’­in si­ga­ra bö­lü­mü, Kon­ya SEY­Dİ­ŞE­HİR ALÜ­MİN­YUM fab­ri­ka­sı, İs­tan­bul HİL­TON Ote­li, 161 par­ça gay­ri­men­kul.

2006’DA TÜP­RAŞ SA­TIL­DI
Ade­ta pa­ra ba­san ve Tür­ki­ye­’nin en de­ğer­li şir­ke­ti olan TÜP­RAŞ, Er­de­mir, Ba­şak Si­gor­ta, Te­ke­l’­in ikiz ku­le­le­ri, Bü­yük An­ka­ra Ote­li, Kı­zı­la­y’­da gök­de­len di­ye bi­le­nen Emek İş­ha­nı, İz­mir Bü­yük Efes Ote­li, İs­tan­bul Bü­yük Ta­rab­ya Ote­li, 350 gay­ri­men­kul.

2007 yı­lın­da; 
TCDD Mer­sin Li­ma­nı, Sü­mer Hol­ding, Bur­sa Çe­lik Pa­las Ote­li, 245 par­ça gay­ri­men­kul. 2008’DE PET­KİM Stra­te­jik bir önem ta­şı­yan, Tür­ki­ye­’nin göz­be­be­ği PET­KİM Pet­ro­kim­ya Hol­ding 2008’de sa­tıl­dı.
2009 yı­lın­da; 
TE­DAŞ Baş­kent Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş, n 2010 yı­lın­da; TCDD’­nin Sam­sun ve Ban­dır­ma Li­man­la­rı ve 205 adet gay­ri­men­kul.
2011 yı­lın­da; 
İs­ken­de­run Li­ma­nı, Trak­ya Elek­trik Da­ğı­tım şir­ke­ti ve 195 adet gay­ri­men­kul. 
2012 yı­lın­da;* 
HALK­BAN­K’­ın yüz­de 24 his­se­si, PET­Kİ­M’­in ka­lan yüz­de 10 his­se­si, Si­vas Kan­gal Ter­mik San­tra­li, Se­yit Ömer Ter­mik San­tra­li, Se­yit Ömer Lin­yit­le­ri, Te­da­ş’­ın tüm da­ğı­tım şir­ket­le­ri.
2013 yı­lın­da;
Mil­li Pi­yan­go ve Zi­ra­at Ban­ka­sı­’nın özel­leş­ti­ril­me­si gün­dem­de. Yu­ka­rı­da­ki­ler, AK­P’­nin son 10 yıl­da sat­tık­la­rı­nın sa­de­ce bir kıs­mı. Ta­ma­mı­nı sı­ra­la­mak, ga­ze­te­nin bir tam say­fa­sı­na zor sı­ğar. Bu say­fa­yı ke­sip sak­la­yın. Hep­si­ni ez­be­ri­niz­de tu­ta­maz­sı­nız. Bi­rer fo­to­ko­pi­si­ni de dost­la­rı­nı­za ve­rin ve­ya e-pos­ta vb. yol­lar­la baş­ka­la­rı­na da ile­tin ki va­tan­daş, “ço­ğu yok pa­ha­sı­na sa­tı­la­n” dev ku­rum­la­rı, sa­na­yi te­sis­le­ri­ni, li­man­la­rı vs. gör­sün.. Gör­sün de AK­P’­nin eko­no­mi po­li­ti­ka­sı­nı bir de bu yö­nüy­le ta­nı­sın..

~SÖZCÜ~

Ele alınan sermayeyi ve sömürü sistemini korumak için kodamanların kullandığın en büyük eylem; 'cehaleti körüklemek' tir.
 ·  Translate
9 comments on original post
1
Add a comment...

ALİ KONCA

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

ALİ KONCA

Shared publicly  - 
 
 
Krizi fırsata çevirmek buna denir :)
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

ALİ KONCA

Shared publicly  - 
 
 
Peering far, far away, our Hubble Space Telescope spotted a small, dark moon orbiting Makemake, the second brightest icy dwarf planet. Details: http://go.nasa.gov/1Tcjo5a
9 comments on original post
1
Add a comment...

ALİ KONCA

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

ALİ KONCA

Shared publicly  - 
 
 
Özür dilerim...
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

ALİ KONCA

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

ALİ KONCA

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

ALİ KONCA

Shared publicly  - 
 
 
En soğuk günlerinde Kapadokya’nın gecesi gündüzü bu hızlandırılmış videoda

“Snow in the Valley // Cappadocia” adlı hızlandırılmış çekim Mustafa Gültaş tarafından hazırlanmış. Kapadokya’da 5 gün içerisinde çekilen 7439 fotoğrafın birleştirilmesiyle ortaya çıkan bu filmin çekimleri sert kış şartları altında gerçekleştirilmiş. Geceleri -16, gündüz ise 0 derecelerde seyreden sıcaklıklarda tamamlanan çekimler kimi günler sabaha kadar sürmüş.

Sanatçinin instagram hesabi:https://www.instagram.com/mustafagultas/

+TARiH ve BiLiM PLATFORMU 
 ·  Translate
3 comments on original post
1
Add a comment...
People
In his circles
4,841 people
Collections ALİ is following
View all
Education
  • hayat okulu
Basic Information
Gender
Male
Story
Tagline
BİZ İNSANLAR ÖYLE MAHLUKLARIZKİ ŞEYTANLAR BİZDEN OLMADIKLARI İÇİN ÇOK SEVİNİRLER?
Introduction
''Her şeyden biraz kalır" diyor birileri, 
çoğunluk haklıdır; 
kavanozda biraz kahve...
 kutuda biraz ekmek... 
insanda biraz acı...jet ali
Bragging rights
insanım öyleyse insani olan hiç bir şey bana yabancı olmaz
Work
Occupation
insanım öyleyse insani olan hiçbirşey bana yabancı olamaz!
Skills
HANGİSİ?
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
TEKİRAĞ - ÇORLU
Links
YouTube
ALİ KONCA's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Numaradan Ağlarmış Gibi Yaparak Babasıyla Dalga Geçen Süper Sevimli Bebe...
yaramazsari.blogspot.com

Yaramazsari'nın Blog Sayfası: Numaradan Ağlarmış Gibi Yaparak Babasıyla Dalga Geçen Süper Sevimli Bebek

TÜRKSAT 4A Uydu Kurulumu ve Kanal Arama İndir
www.youtubevideoindir.org

TÜRKSAT 4A Uydu Kurulumu ve Kanal Arama videosunu BEDAVA bilgisayarına indir.

Mynet
plus.google.com

Türkiye'nin lider yerel internet platformu

Hz Ali'nin Sözleri
www.rahmetdenizi.com

Hz Ali'nin Güzel Sözleri Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır. Bütün insanlar Allahın kuludur. Lakin hiç bir kimse, diğer bir kimsenin kulu değ

Nesli tehlike altında olan saz kedisi ilk kez bu kadar net görüntülendi ...
www.radikal.com.tr

Nesli tehlike altındaki endemik türlerden olan ve 'bataklık vaşağı' olarak da bilinen 'saz kedisi', Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak

Hangi padişah, hangi yakınını öldürttü? /15 - Radikal Hayat
www.radikal.com.tr

14- Yerine oğlu I. Ahmet (1603-1617) geçti. Aynı gün biat töreni yapıldıktan sonra III. Mehmet´in cenazesi Ayasofya camisine götürüldü. Cena

Hangi padişah, hangi yakınını öldürttü? /13 - Radikal Hayat
www.radikal.com.tr

12- III. Murat (1574-1595), Osmanlı mülkünü devralır almaz ilk iş olarak 6 kardeşini boğdurttu. 130 cariyeden 112 çocuğu oldu. Kendilerine v

Hangi padişah, hangi yakınını öldürttü? /10 - Radikal Hayat
www.radikal.com.tr

9- I. Selim (1512-1520)(Yavuz Sultan Selim), babasını öldürterek tahta geçti. Kardeşleri Ahmet, Korkut, Abdullah, Şehinşah, Şahsultan, Alemş

Hangi padişah, hangi yakınını öldürttü? /2 - Radikal Hayat
www.radikal.com.tr

KARDEŞ, AMCA, BABA VE OĞUL KATLİAMI DÖNEMİ (Parantez içindeki tarihler padişahlık yaptığı dönemi gösteriyor) 1- I. Osman (1300-1324) amcası

The Boom Boom Room
plus.google.com

DEDICATED TO POSTING SOME OF THE SEXIEST IMAGES OF THE HOTTEST WOMEN ON THE NET!

Haliç'te 50 Ton Altın Çıkarıldı İddiası
www.haberler.com

Haliç'te kullanılmayan tarihi bir binanın içinde tünel kazarak 50 ton altın çıkarıldığı iddiası üzerine İstanbul polisi harekete geçti.

Şiirden türküye giden yol
plus.google.com

işçi Tulumunu Giymeyen bir insana, Özgürlüğün, elbisesi bol gelir.

Ashoka
plus.google.com

Ashoka is an organization that is leading the way to an everyone a changemaker world, a world that is one allows each individual to respond quickly and effectively to social challenges, and where each individual has the freedom, confidence and societal support to address any social problem and self identify as a driver of change.

Kimbe Bay Coral Reefs - Photo GalleryPhotogallery - National Geographic ...
ngm.nationalgeographic.com

Seventeen years ago photographer David Doubilet was enchanted by a Pacific reef. He recently returned to see if that magical--and fragile--p