Profile

Cover photo
Michał Wicher
Worked at REDiS
Attended Politechnika Wrocławska
Lived in Wrocław/Breslau/Wratislavia
806 followers|30,466 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Michał Wicher changed his profile photo.

Shared publicly  - 
6
Alicja Ewa's profile photoKrzysztof Studnik's profile photo
2 comments
 
Ciepły postrach :)
Add a comment...

Michał Wicher

Shared publicly  - 
 
Legnica: 27 starych budynków grozi katastrofą budowlaną. Inspektor Nadzoru Budowlanego żałuje, że to zabytki – bo nie może nakazać ich rozbiórki. Pracownica miejskiego urzędu konserwatorskiego miesza się w zeznaniach: raz tłumaczy, że brak pieniędzy, a raz sugeruje właścicielom składanie wniosków o dotacje. Złomiarze i czas robią swoje. A właściciel jednego z walących się budynków wprost przyznaje, że kupił go z myślą o innej inwestycji i czeka na nakaz rozbiórki. Jeżeli ktoś tu zginie pod gruzami, a kolejny zabytek zostanie zrównany z ziemią – tradycyjnie już nie będzie winnego. I tak wolna Polska dba o śląskie zabytki. http://www.prw.pl/articles/view/28122/legnica-o-krok-od-wielkiej-ruiny
 ·  Translate
1
Odracirys Mediys's profile photo
 
Te piękne budynki muszą być zachowane.
 ·  Translate
Add a comment...

Michał Wicher

Shared publicly  - 
1
Michał Wicher's profile photoOdracirys Mediys's profile photo
5 comments
 
I can bet that 'Odracirys Mediys' is in Gaelic. What does that mean?
Add a comment...

Michał Wicher

Shared publicly  - 
 
Castle Church and the Evangelical dedicated to St. Catherine's in Bierutów (Lower Silesia PL)was built in the first half of the thirteenth century, or earlier in the Gothic style. Already in 1300, he was the pastor mentioned John. In 1603, the interior of the church was destroyed in fire, but rebuilt in later years, in 1630 was given a new crypt. In 1659, the city was also a fire burned the inside of the church was part of the vault collapsed and the tower and the top of the roof. Reconstruction began in 1661 with substantial financial support from Duke Silvius Nimrod `Württemberg. With his help was a significant part of the decorations. In 1765, another fire destroyed the upper part of the tower and the bells, the reconstruction of the tower was covered with a mansard roof, and in 1821 were renewed authority, and in 1934 the company SAVER from Frankfurt an der Oder built a new 40-voice instrument. After 1945, was vandalized and robbed, taken away much of the equipment, including the authorities. Outbuilding was destroyed between the nave and the southern sacristy, used as a warehouse. In 1982 he was again taken over by the parish of the Roman - Catholic in Bierutów currently still under renovation and play equipment. New 8-Voice authorities shall have been built in 1986. It is a structure oriented, Gothic with Baroque furnishings, brick by brick Gothic system of buttresses, the trójnawowym, basil body, with a narrow rectangular sanctuary. In the north west corner of the square tower, in the south eastern part of the choir vestry. Inside the barrel vault - cross and barrel with telescopes, with ogival cross-section of the chancel is a crypt, but not available in the sixteenth century. In the western bays of the nave dwukondygnacjowy choir, in the northern nave box to 1679 duke and gallery from 1689, mannerist, wooden. Window sills are divided into columns decorated with woodcarving, in the panels of uszakami are coats of arms of Prince Kristian Ulrich of Württemberg and his wife Anna Elizabeth v. Anhalt - Bernburg. For emporze are 11 images of the apostles, the 12th lost. Access openings in the west wall of the nave and aisles are arched entrance of the sanctuary to the sacristy is the pointed arch portal profiled in the fourteenth century. The windows are also arched uskokowo in the nave, while in the south wall of the nave are two oval windows. The main altar is Baroque with 1661. Picture of the main altar is a "Last Supper" in the upper floor is the "Crucifixion", in tondo finial "Resurrection".

Source: Municipality of Bierutów


Schlosskirche und der Evangelischen gewidmet St. Katharina wurde in Bernstadt  (Niederschlesien) in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, oder früher im gotischen Stil. Bereits im Jahr 1300 war er der Pfarrer erwähnt John. In 1603, das Innere der Kirche in Brand zerstört wurde, aber wieder aufgebaut in späteren Jahren, wurde im Jahr 1630 eine neue Krypta gegeben. Im Jahre 1659 war die Stadt auch ein Feuer brannte das Innere der Kirche war Teil des Gewölbes eingestürzt und der Turm und die Spitze des Daches. Der Wiederaufbau begann im Jahr 1661 mit erheblichen finanziellen Unterstützung von Duke Silvius Nimrod `Württemberg. Mit seiner Hilfe war ein erheblicher Teil der Dekorationen. Im Jahr 1765, ein anderes Feuer den oberen Teil des Turms und der Glocken zerstört, wurde die Rekonstruktion des Turmes mit einem Mansardendach bedeckt, und im Jahre 1821 wurden erneuert Autorität, und 1934 das Unternehmen SAVER von Frankfurt an der Oder errichtet ein neues 40-Voice Instrument. Nach 1945 wurde verwüstet und ausgeraubt, weg Großteil der Ausrüstung übernommen, einschließlich der Behörden. Nebengebäude wurde zwischen dem Kirchenschiff und dem südlichen Sakristei, als Lager genutzt zerstört. Katholik in Bierutów derzeit noch in Renovierung und Spielgeräte - Im Jahr 1982 wurde er erneut von der Pfarrgemeinde des römischen genommen. Neue 8-Voice-Behörden im Jahr 1986 gebaut worden sein. Es ist eine Struktur orientiert, Gothic mit barocken Möbeln, Stein für Stein Gothic System der Strebepfeiler, die trójnawowym, Basilikum Körper, mit einem schmalen rechteckigen Heiligtum. In der nordwestlichen Ecke des viereckigen Turm, im südöstlichen Teil des Chors Sakristei. Innerhalb der Tonnengewölbe - Kreuz und Lauf mit Teleskopen, mit Spitzbögen Querschnitt des Chors befindet sich eine Krypta, aber nicht in dem sechzehnten Jahrhundert. In den westlichen Joche des Langhauses dwukondygnacjowy Chor, im nördlichen Langhaus box bis 1679 Herzog und Galerie 1689, mannerist Holz. Fensterbänke in Spalten mit Holzschnitzereien verziert sind geteilt, in den Panels des uszakami sind Wappen von Prinz Kristian Ulrich von Württemberg und seiner Frau Anna Elisabeth v. Anhalt - Bernburg. Für emporze gibt 11 Bilder der Apostel, verlor die 12.. Zugangsöffnungen in der Westwand des Kirchenschiffes und Gänge sind gewölbt Eingang des Heiligtums zur Sakristei ist die Spitzbogenportal im vierzehnten Jahrhundert profiliert. Die Fenster sind auch uskokowo im Kirchenschiff gewölbt, während in der Südwand des Langhauses zwei ovalen Fenster. Der Hauptaltar stammt aus dem Barock mit 1661. Bild des Hochaltars ist ein "Last Supper" in der oberen Etage befindet sich der "Kreuzigung", in Tondo Kreuzblume "Resurrection".

Quelle: Gemeinde Bierutów


Kościół zamkowy i po ewangelicki pod wezwaniem Świętej Katarzyny został zbudowany w pierwszej połowie XIII w., lub wcześniej w stylu gotyckim. Już w 1300 roku był wzmiankowany proboszcz Jan. W 1603 roku wnętrze kościoła zostało zniszczone pożarem, jednak w późniejszych latach odbudowane, w 1630 roku została oddana nowa krypta. W 1659 roku w pożarze miasta również zostało spalone wnętrze kościoła, zawaleniu uległa część sklepień oraz wieża i szczyt dachu. Odbudowa rozpoczęła się w 1661 roku przy znacznym wsparciu finansowym księcia Sylwiusza Nimroda wirtemberskiego. Dzięki jego pomocy powstała znaczna część wyposażenia kościoła. W 1765 roku kolejny pożar zniszczył górną część wieży i dzwony; po odbudowie wieża została pokryta dachem mansardowym, natomiast w 1821 roku zostały odnowione organy, a w 1934 firma SAVER z Frankfurtu nad Odrą wybudowała nowy 40-głosowy instrument. Po roku 1945 został zdewastowany i ograbiony, wywieziono dużą część wyposażenia, łącznie z organami. Została zburzona przybudówka między nawą południową a zakrystią, używany jako magazyn. W 1982 został ponownie przejęty przez parafię rzymsko - katolicką w Bierutowie aktualnie nadal trwają prace remontowe oraz odtwarzanie wyposażenia. Nowe 8-głosowe orany wybudowane zostały w 1986 roku. Jest to budowla orientowana, gotycka z barokowym wyposażeniem, murowana z cegły o układzie gotyckim, z przyporami, o trójnawowym, bazylikowym korpusie, z węższym prostokątnym prezbiterium. W północno zachodnim narożniku kwadratowa wieża, w południowo wschodniej części przy prezbiterium zakrystia. Wewnątrz sklepienia kolebkowo - krzyżowe i kolebkowe z lunetami, o ostrołukowym przekroju pod prezbiterium znajduje się krypta, jednak niedostępna, z XVI wieku. W zachodnim przęśle nawy głównej dwukondygnacjowy chór muzyczny, w nawie północnej loża książęca z 1679 roku i empora z 1689, manierystyczne, drewniane. Parapety dzielone są kolumnami zdobione snycerką, w płycinach z uszakami znajdują się herby księcia Kristiana Ulryka wirtemberskiego i jego żony Anny Elżbiety v. Anhalt – Bernburg. Na emporze znajdują się obrazy 11 apostołów, 12-ty zaginął. Otwory wejściowe w zachodniej ścianie nawy głównej i w nawach bocznych są ostrołukowe, wejście z prezbiterium do zakrystii jest portalem ostrołukowym profilowanym w XIV wieku. Okna są również ostrołukowe w nawie głównej uskokowo, natomiast w ścianie południowej nawy głównej znajdują się dwa okna owalne. Ołtarz główny jest barokowy z 1661 roku. Obraz w ołtarzu głównym to "Ostatnia Wieczerza", w górnej kondygnacji to "Ukrzyżowanie", w zwieńczeniu tondo "Zmartwychwstanie".

Źródło: Urząd Miejski w Bierutowie
5
1
Liza Tavares's profile photo
 
rich in detail! very interesting...!!
Add a comment...
In his circles
1,925 people
Have him in circles
806 people
Stanisław Tatar's profile photo
Priya Chawla's profile photo
Thomas St Barbara's profile photo
Brunold Loidl's profile photo

Michał Wicher

Shared publicly  - 
 
Rysunki_olowkiem_i_piorkiem
1
Add a comment...

Michał Wicher

Shared publicly  - 
 
Hej!
1
Piotr Frydecki's profile photo
 
Hej
Add a comment...

Michał Wicher

Shared publicly  - 
 
Apel Izabeli Mironowicz, szefowej wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Poszukiwani są dawcy szpiku kostnego. Stawką jest życie syna pani Izy. Apel na razie w wersji anglojęzycznej.

http://issuu.com/pawehawrylak/docs/save_a_life_become_a_doner
 ·  Translate
1
Add a comment...

Michał Wicher

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Michał Wicher

Shared publicly  - 
 
Pani dr hab. Marta Leśniakowska, historyk sztuki, członek PAN, "wybitny" znawca Śląska - praca doktorska: "Dwór XVII-XX w. w koncepcjach twórców badaczy i krytyków,"; habilitacyjna: "Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz(1881-1958) i budowanie w jego czasach," - swoją opinią przyczyniła się do unicestwienia obiektu umieszczonego w "Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia". Tak wyburza się zabytki we Wrocławiu. http://tumw.pl/tak-wyburza-sie-zabytki-we-wroclawiu/
 ·  Translate
1
Piotr Teicher's profile photo
 
Po co zabytki? To przecież historia, a po co nam ona? Po co świadomość narodowa?
 ·  Translate
Add a comment...
People
In his circles
1,925 people
Have him in circles
806 people
Stanisław Tatar's profile photo
Priya Chawla's profile photo
Thomas St Barbara's profile photo
Brunold Loidl's profile photo
Education
  • Politechnika Wrocławska
Basic Information
Gender
Male
Work
Occupation
freelance architect
Employment
  • REDiS
    CAD Technician
  • PM Group Polska
    CAD Technician
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
Wrocław/Breslau/Wratislavia