Profile cover photo
Profile photo
‫خاتون‬‎
15,282 followers -
مملکته داریم؟
مملکته داریم؟

15,282 followers
About
خاتون's posts

Post has attachment
حیف باشد که تو باشی و
مرا غم ببرد...
Photo

Post has attachment
شبی در منزل شیخ الفقيه مهمانى بود

اطعمه و اشربه فراوان بود که ناگاه برق رفت و مجلس به ظلمات فرو امد.
شیخ پيشنهاد داد که تا آمدن برق همه به دست زدن بپردازند تا محتویات سفره به يغما نرود.
الحديث صدای ممتد کف زدن بلند بود تا اینکه برق آمد و روشنايى پديدار شد، چشم كه بر سفره افتاد، هر انچه بود به تاراج رفته بود، شیخ گفت: ما که همه دست میزدیم؛ شايد كه اجنه سفره را غارت کرده اند!

در این لحظه رئیس الجن بر آنان نمايان گشت و گفت: شما شيوخ، با یک دستتان به پس گردنتان میزدید و با دست دیگر غذاها را بسرعت در گلو و شکمتان ميبلعيديد تا مبادا از دیگران عقب بیفتید، آنوقت تقصیر براجنه چرا؟!

رندى که شاهد ماجرا بود گفت: دل بد مدار که اینان در این کار یدِ طولایی دارند و سالهاست که با یکدست بر سر و سینه میزنند و با دست دیگر جیبِ خلایق را خالی میکنند و میگویند اجنبی بُرد
Photo

Post has attachment
عکس: آقایان تختی، زندی و فردین

سایه می گوید: یک بارتو استادیوم پارک شهر کشتی بود، شاپور غلامرضا هم آمد. خب مردم دوست نداشتند این ها را و چند نفری برایش دست زدند. بعد تختی آمد. سال ها بود که حتی تماشا کردن کشتی را برایش ممنوع کرده بودند. مورد غضب قرار گرفته بود.

یک مرتبه من دیدم استادیوم به هم خورد. همهمه افتاد و مردم از جایشان بلند شدند و طرف در را نگاه کردند. من دیر متوجه شدم، دیدم اِ.. تختی سرش را انداخته پایین و دارد می آید تو. مردم متوجه شدند که تختی آمده. همه سالن بلند شدند دست زدنند. اصلا قیامتی شد.

آن شاپور غلامرضا بهش برخورد. نمیدانید مردم چه کار کردند برای تختی. او هم مثل بچه مدرسه ای ها سرش را انداخته بود پایین.

نمیدانید این آدم چقدر ساده و فروتن بود!می آمد بر روی تشک، قهرمان جهان، جهان پهلوان، خوب قانون است که کشتی گیر قبل از کشتی باید ناخن هایش را به داور نشان بده. مثل بچه مدرسه ای ها دستش را می آورد جلو تا داور ببیند!

خیلی آدم عجیبی بود. یک حریف روس بود که خیلی هم قوی بود. به تختی گفتند که این آدم پای چپش ضربه خورده. برای این گفتند که تختی به آن پایش حمله کند ولی تا آخر کشتی هیچ به سمت آن پای ضربه خورده حریف نرفت.

حکایت عجیبی بود این آدم. خیلی اخلاقی بود. خیلی مردانه رفتار می کرد، طفلک کم سواد هم بود. خیلی به سختی می توانست چند کلمه بخواند. چه دست های بزرگی هم داشت وقتی من باهاش دست می دادم خجالت می کشیدم. فیلم هایی را هم که ازش گرفته ام با لذت تماشا می کنم. وقتی تختی از المپیک 1960 بر گشت من رفتم فرودگاه. تختی سوار اتومبیل شد که از مهرآباد بیاید تهران. جمعیت آنقدر زیاد بود که جا نبود.

من رفتم توی جمعیت. دورین به دست. جلوی ماشین تختی، ازش فیلم گرفتم. هی تنه می خوردم از مردم و دوربین کج و کوله می شد. بعد یک روز تختی آمد خانه ما برای ناهار. کسرایی و برادرش ایرج و امیر حمیدی (مربی کشتی) هم بودند. ناهار خوردیم بعد من پرده های اتاق را زدم کنار. دیدم تختی خیس عرق است. ایرج گفت آقا تختی گرمتان است؟ گفت بله و سرش را انداخت پایین...

بعد گفت: من نمیدانستم این قدر آم به استقبالم آمدند... من رفته بودم به خانی آباد، مردم رفته بودند بالای درخت ها! اصلا نمیدانید چه خوب بود. بعد تختی گفت آدم خجالت می کشد. ما نمی توانیم جواب مردم را بدهیم. آن سال تختی دوم شده بود. احمد آئیک ترک یک خاکاز تختی گرفت و اول شد...

بعد از سال ها خجالت زده بود که چرا دوم شده. تختی سه چهار باری آمد خانمان. هنوز جلو چشمم است که راه افتاد توخیابان ... نه این که به کسی مراجعه کند. مردم همدیگر را هل می دادند که زودتر بروند پول دهند. نمی دانید چه بساطی بود. هجوم می آوردند مردم.. .واسه همین، دستگاه ناراحت بود. خوب تختی مصدقی هم بود..
Photo

ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺮﺵ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺸﻪ!

ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ پنج ﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﺵ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻣﻮﻥ ﺑﺸﯽ.

خلاصه، ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻭ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯿﮑﻨﻢ. ﺍﻭﻧﺎﻫﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻻ ﺭﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻦ.

سوال اول: ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﻣﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩﻡ؟
ﭘﯿﺮﺯﻧ ﻣﯿﮕﻪ: ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻮﻥ
ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪﯼ

سوال دوم: ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯽ ﺍﺳﺖ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ:ﻧﯿﻮﻣﻦ ﺷﺎﭖ ﮐﯽ ﺣﺮﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ 4 ﺟﻮﻻﯼ.
ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ!

سوال سوم: ﺍﻣﺴﺎﻝ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ: ﺗﻮﮔﻮر!
ﻃﺮﻑ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻭﺭﻩ!

سوال چهار: ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ؟
ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﺍﺯ ﭼﯿﻪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎﯼ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺪﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻮﺵ!

ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است.

ضرب المثل فرانسوی

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
گابریل گارسیا مارکز دیروز در مکزیک در سن ۸۷ سالگی درگذشت
آخرین کتابی که از او خواندم، گزارش یک آدم ربایی بود.... بعد از آنکه میرحسین موسوی در حصر گفته بود اگر می خواهید ببینید بر من چه می‌گذرد این کتاب را بخوانید.... عشق سالهای وبا و صدسال تنهایی را با چه مشقتی در تهران تهیه کردم و خواندم.... مثل میلیون‌ها نفر دیگر.... داشتم فکر می‌کردم که این نویسنده بزرگ یادآور چه چیزهایی جالبی در مورد زندگی و نوجوانی و جوانی و میانسالی ماست.... روحش شاد!
Photo

Post has attachment
دو هزار تخلف احمدی نژاد

البته که موضوع مهمی است. احمدی نژاد بقول آقای کریمی دو هزار تخلف داشته است. نه دو هزار تخلف، دویست تخلف، نه دویست تخلف، بیست تخلف، هر جای دنیا بود بخاطر این تخلف ها محاکمه اش می کردند، ما که کلا از محاکمه بیزاریم، ولی حداقل این را قبول کنید که وقتی کسی دوهزار تخلف داشته، ممکن است اشتباه کند. حالا تا ابد میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بگذارید بدون تخلف توی کوچه توی خانه بمانند، احمدی نژاد هم برای خودش ول بسابد. دو هزار تخلف توی سرتان بخورد، حداقل قبول کنید که طرف خدا نیست، هاله نور هم نداشته، شارلاتان هم بوده بقول حداد عادل، حداقل بکشید کنار، لازم نیست هفت بار اعدامش کنید، ولی ده بار نکوبیدش به سرمان.

ابراهیم نبوی
Photo

Post has attachment
در سمیناری به حضار گفته شد اسم خود را روی بادکنکی بنویسید.
همه اینکارو انحام دادند و تمام بادکنک ها درون اتاقی دیگر قرار داده شد.

اعلام شد که هر کس بادکنک خود را ظرف 5 دقیقه پیدا کند.
همه به سمت اتاق مذکور رفتند و با شتاب و هرج و مرج به دنبال بادکنک خود گشتند ولی هیچکس نتوانست بادکنک خود را پیدا کند.

دوباره اعلام شد که این بار هر کس بادکنکی که برمیدارد به صاحبش دهد.
طولی نکشید که همه بادکنک خود را یافتند.

دوباره بلندگو به صدا درآمد که این کار دقیقاً زندگی ماست.
وقتی تنها به دنبال شادی خودمان هستیم به شادی نخواهیم رسید در حالی که شادی ما در شادی دیگران است، شما شادی را به دیگران هدیه دهید و شاهد آمدن شادی به سمت خود.
Photo
Wait while more posts are being loaded