این خالی بندی تو فیلما با لگد میزنن در و باز میکنن کس شر ِ چند بار امتحان کردم کار نمیکنه
Shared publiclyView activity