Profile cover photo
Profile photo
Mausoom Ahmed
Jalapeno
Jalapeno
About
Mausoom's posts

ޖީއެސްޓީ އަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަށް ރައްޔަތުމީހާ އަތުން ސަރުކާރަށް ނަގާ އެއްޗެއް، މިދޭން މިޖެހުނީ ޤާނޫނުން އެކަން ލާޒިމުކުރާތީ، އެއްވެސް ޙާލެއްގަ މިއީ ވިޔަފާރި ކުރާ ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ނަގާ އެއްޗެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް މީރާ އިން ބައެއފަހަރު ކުރާ ޢިއުލާން ތަކުން ހީވަނީ މީ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ނަގަން އުޅޭއެއްޗެއް ހެން. މިއޮޅުން ނާރާ ގޮތަށް ޖީއެސްޓީ ގެ ބަލަދުވެރި މީރާ އިން ރައްޔަތު މީހާ ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ.

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded