ذهن کودکان مانند دشتی تشنه ی آب است . آن گاه که با دانش و بینش آبیاری شد مکانی خواهد بود برای پا گرفتن نهال های کوچک علم و دانش. دوزبانگی مسیری است در جهت پرورش و پروراندن این نهال های کوچک. همراه با جدیدترین روش های علمی دنیا ، منطبق بر اصول فرزندپروری و روانشناسی رشد شخصیت و ذهن کودک نهال های سبز خود را به دست مهربان ترین معلمان بسپارید.
مجموعه ی پرورش کودک دوزبانه ی مادران امروز
#كودك_دوزبانه#پرورش_كودك_دوزبانه#مادران_امروز
Photo
Shared publicly