🌟 پرورش کودک دوزبانه مادران امروز🌟, [۱۹.۰۹.۱۶ ۱۶:۴۰]👧🏼👦🏼👧🏼👦🏼👧🏼👦🏼👧🏼👦🏼👧🏼👦🏼👧🏼👦🏼

شنبه ١٠ مهر ماه مصادف است با روز جهاني كودك.

ضمن تبريك پيشاپيش روز كودكان عزيزم بدينوسيله از كليه ي عزيزان ساكن شيراز بخصوص عزيزانمان در كارگاه هاي پرورش كودكان دوزبانه ي بالاي سه سال ، خردسال و مادر و كودك دعوت مي شود در گردهمايي عمومي كه به مناسبت اين روز در رستوران هفت خوان شيراز برگزار شده است شركت نماييد.

توجه كنيد اين جشن توسط مادران امروز برگزار نشده و هدف ما تنها گردهمايي عزيزانمان كنار هم مي باشد.

ضمنا فعاليت هاي خاص در كارگاه هاي ما و مدرسه ي مجازي مادران امروز برگزار خواهد شد.

👧🏼👦🏼👧🏼👦🏼👧🏼👦🏼👧🏼👦🏼👧🏼👦🏼👧🏼👦🏼

@madaranemrooz
Photo
Shared publicly