Shared publicly  - 
 
بسیاری از ما در طول جلسه هایی که تا کنون داشته ایم، تعارضات و تنش هایی را تجربه کرده ایم. این تنش ها می تواند باعث ایجاد شور و هیجان در
1