Shared publicly  - 
 
وقفه های (تداخل های) روزانه ای که در کار رخ می دهند یکی از موانع اصلی در کنترل موثر زمان و موفقیت می باشند. اگر روز کاری گذشته خود را
1