Profile cover photo
Profile photo
Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS
Om AdSE
Om AdSE
About
Posts

Hvorfor bruke personskadeadvokat i erstatningsoppgjør etter personskade?
Interessemotsetninger
La oss slå det fast med en gang – forsikringsselskapet er ikke din venn. Det er ikke slik at det bare vil deg vel, selv om det gjerne ønsker å fremstå slik i sin markedsføring. Hvem har vel ikke hørt slagord som «Rolig vi hjelper deg», «Det handler om å være trygg», «Riktig oppgjør til rett tid», osv. Det man imidlertid må ha helt klart for seg er at forsikringsselskaper driver forretning. De har klare mål om å gjøre profitt. Med et slikt mål for øyet sier det seg nærmest selv at dine behov og rettigheter ikke akkurat kommer i første rekke.
Skjevt styrkeforhold
David mot Goliat. Ofte er det en passende beskrivelse når skadelidte forsøker å håndtere personskadesaken sin på egen hånd. Skadelidte har som oftest svært begrensede kunnskaper og ressurser til rådighet. Selskapene derimot har et nesten utømmelige arsenal å ta av. De har blant annet skarpskodde advokater og spesialiserte leger til sin disposisjon. Saksbehandlerne er ofte jurister med spisskompetanse innen personskadebehandling og erstatningsoppgjør. Selskapene setter gjerne dette inn mot skadelidte. Uten en spesialisert advokat ved din side blir det fort rått parti. Se også «fallgruber» nedenfor.
Frigi tid og krefter til å bli frisk
Mange av våre klienter har erfart at de har blitt nektet erstatning etter at de har blitt påført personskade. Det er ille nok å bli skadet, om man ikke også skal være nødt til å bruke tid og krefter på å kjempe for det man rettmessig har krav på. Setter du en erfaren personskadeadvokat på saken kan du imidlertid fokusere på det som er viktigst, nemlig å bli så restituert som mulig etter skaden.
Unngå fallgruber underveis i saksbehandlingen
Vår erfaring tilsier at man med fordel kan benytte advokat i de aller fleste erstatningssaker og forsikringssaker. Sakene er ofte omfattende og kompliserte. Som skadelidt er det svært vanskelig å få oversikt over hva man faktisk har krav på, og hvordan man skal kunne ivareta sine rettigheter best mulig underveis i saksgangen. 
Få dine rettigheter ivaretatt av spesialisert advokat
Det hender at også advokater blir overkjørt av forsikringsselskapene eller det offentlige. Ofte skjer det fordi advokaten ikke har den nødvendige erfaring og kompetanse. Erstatnings- og forsikringsretten er et svært komplisert og omfattende rettsområde. Det er derfor helt nødvendig at du benytter en advokat som har spesialisert seg i tilstrekkelig grad innen personskadeerstatningsrett.
Med tidligere arbeidserfaring fra forsikringsselskaper og Pasientskadenemnda, i tillegg til praksis som skadelidtadvokat, har vi solid kunnskap om gjeldende rett innenfor personskadeerstatning. I tillegg kjenner vi forsikringsselskapenes og det offentliges interne arbeidsrutiner og prosedyrer godt, hvilket kan være helt avgjørende for utfallet av din personskadesak.
Advokatfirmaet bistår på alle trinn i saksbehandlingen – fra innmelding av skaden og frem til saken er endelig avsluttet.
Krav på dekning av advokatutgifter
I de fleste personskadesaker har du krav på å få dekket dine utgifter til advokat.
Ved personskade etter trafikkulykke og arbeidsulykke dekkes nødvendige kostander til advokat direkte av ansvarlig forsikringsselskap. Ved søknad om voldsoffererstatning har du som regel krav på dekning av advokatutgifter fra det offentlige, herunder etter ordningen om Fri rettshjelp eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
Tilsvarende ordninger gjelder i en rekke pasientskadesaker og legemiddelskadesaker.
I trygdesaker vil du normalt få dine utgifter til advokat dekket dersom du vinner frem med en klage, eventuelt gjennom ordningen med fri rettshjelp.
Mange har rettshjelpsdekning i tilknytning til innbo- eller hjemforsikring som dekker utgifter til advokat.
I saker som likevel ikke fanges opp av noen dekningsordning, men som vi har stor tro på vil vinne frem, tilbyr vi såkalt «No cure-no pay». Det vil i korthet si at salær kun vil bli avkrevet dersom du når frem med ditt krav.
Vi hjelper deg med å sjekke dine dekningsmuligheter.

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Bistandsadvokatens rolle er i korthet å bistå fornærmede og ivareta vedkommendes interesser på ethvert stadie i saken. Vi har laget en liten oversikt over bistandsadvokatens viktigste oppgaver og oppgaver under de ulike stadier i saken.

Post has attachment

Post has attachment
Har du vært offer for en straffbar handling kan du få oppnevnt gratis bistandsadvokat. Det gjelder både den fornærmede og de etterlatte.

Alle våre advokater har bred erfaring med bistandsoppdrag som gjelder straffbare voldshandlinger. Vi sikrer vi at dine rettigheter blir godt ivaretatt.

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er et av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatning. Vi bistår klienter over hele landet.
Photo
Wait while more posts are being loaded