സ്റ്റാർട്ടർ ഗൺ പൊട്ടുന്നത് കേൾക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബ്ലോക്ക്‌സിൽ റെഡിയായി നിക്കുന്ന സ്പ്രിന്റർമാരെപ്പോലെയാണ് സോഷ്യൽമീഡിയ ന്യായീകരണത്തൊഴിലാളികൾ.

പിണറായി വെടി പൊട്ടിച്ചാൽപ്പിന്നെ ഒരു ഞെരിപ്പാണ്
Shared publiclyView activity