അന്ധമായ പാർട്ടി അടിമത്തം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു പോയാൽ എന്തായിരിക്കും ഫലമെന്ന് ഈ പോസ്റ്റ് നോക്കിയാലറിയാം.

ഇതേ ശ്വാനന്മാർ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞയുടനെ 'ഇരയോടൊപ്പം' എന്ന അടുത്ത പോസ്റ്റുമിടും എന്നതാണ് ഐറണി.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=760790174105176&set=a.153549318162601.1073741826.100005226000770&type=3
Shared publiclyView activity