കണ്ണൂരില്‍ നിന്നുള്ളവരെ വട്ടത്തിലാകിയപ്പോള്‍ ഇത്രേം പേരെ കിട്ടി .ഇനീം സ്ഥലം ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് . #കണ്ണൂര്‍
Shared publiclyView activity