شاید شما نیز بارها با دیدن وسیله ای که در دستان برخی از مردم است این سئوال در ذهنتان ایجاد شده یاشد که؛ چرا برخی از مردم برای تنفس بهتر نیاز به این وسیله (اسپری) دارند؟ این اسپری برای بهتر شدن...
آسم چیست؟
آسم چیست؟
eboniran.com
Shared publiclyView activity