صبحانه مهمترین وعده ی غذایی روزانه یه شمار می رود که در تامین انرژی مورد نیاز بدن در طول روز نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. البته نا گفته نماند برخی مواد مغذی در وعده ی صبحانه، باعث تاثیرات شگرف بیشتری در تامین انرژی روزانه دارد.
Shared publicly